spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
HomeSval­bard info­si­deØygrup­pen Sval­bard: Spits­ber­gen og omegnNord­aus­t­land → Wahl­enberg­fjor­den, Pal­an­der­buk­ta

Wahlenbergfjord/Palanderbukta

Kart Wahlenbergfjord og Palanderbukta

Gener­elt: Wahl­enberg­fjor­den er opp­kalt etter den svens­ke bota­ni­keren og geo­gra­fen Gör­an Wahl­enberg (1780-1851). Pal­an­der­buk­ta har nav­net sitt etter den svens­ke kapt­ei­nen Lou­is Pal­an­der (1842-1920) som var med på fle­re av Adolf Erik Nor­dens­ki­öld sine ekspe­dis­jo­ner.

Fjor­den skjæ­rer dypt fra Hin­lo­pens­tre­tet inn mot ves­t­kys­ten av Nord­aus­t­lan­det, og det er kun en stri­pe med 20 km luft­leng­de fra kyst til kyst mel­lom Wahl­enberg­fjor­den og Rijpfjor­den som skjæ­rer inn i Nord­aus­t­lan­det fra nord.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Wahl­enberg­fjor­den er ofte fylt med fjor­dis langt ut i som­me­ren, og den nord­ligs­te og inners­te delen er dår­lig kart­lagt og ikke besøkt av man­ge skip. Lik­e­vel fin­nes det en del inter­es­san­te steder å gå i land, sær­lig i Pal­an­der­buk­ta, som fikk nav­net sitt etter en svensk polar­fa­rer, kapt­ei­nen til Adolf Erik Nor­dens­ki­öld. Pal­an­derd­a­len og Zei­pe­lod­den er for eks­em­pel gode steder å dra for fot­tu­rer med fan­tas­tisk utsikt.

På tur i Palanderbukta

På tur i more­ne­lands­ka­pet i Pal­an­der­buk­ta.

Selanderneset ved inngangen til Wahlenbergfjorden, Hinlopenstretet

Selan­der­ne­set ved inn­gan­gen til Wahl­enberg­fjor­den. Hori­son­ta­le sedi­men­tæ­re lag har blitt kut­tet av eros­jon og dan­net skrå­nin­ger med store ‘tårn’. Basalt­lag på top­pen.

Geo­lo­gi: Grunnf­jel­let på nordsi­den består av svakt meta­mor­fe pre­kam­b­ris­ke sedi­men­ter med ster­kt fall. Gul­dé­nøya­ne består av dia­bas (basalt) som de fles­te øyene i Hin­lo­pens­tre­tet.

Sør­si­den av Wahl­enberg­fjor­den er karak­te­ri­sert av sedi­men­ter fra Kar­bon og Perm som stort sett er rik på kar­bo­na­ter og ofte inne­hol­der man­ge fos­si­ler. Dio­rit­tis­ke intru­si­ver har kom­met fram i dagen grun­net eros­jon, og dan­ner pla­tåer på fjells­i­den.

Anbe­falt lesing for vide­re, detal­jert og lett­fors­tåe­lig (ja, helt sant) informas­jon om geologi/landskap.

Brefront, Wahlenbergfjord

Bre­front i Wahl­enberg­fjor­den.

Lands­kap: Vids­trakt og åpent. Wahl­enberg­fjord er nes­ten helt omrin­get av vide isfon­ner, men stri­per med isfritt land fin­nes, hovedsa­ke­lig på sør­si­den, som blir sær­lig vide rundt Pal­an­der­buk­ta.

Brat­te fjells­i­der har blitt skjært ut av eros­jon og dan­ner uts­tik­ke­re som ligner ‘tårn’, som er spek­ta­kulæ­re å se på. Deler av kys­ten er brat­te eller, sær­lig på nordsi­den av fjor­den, domi­nert av isbre­er med kal­ven­de bre­fron­ter. Der­for er de fles­te stede­ne man kan leg­ge til med båt hovedsa­ke­lig i Pal­an­der­buk­ta, som har et impon­e­ren­de lands­kap med polar ørken med vak­ker poly­gon­mark, og spor fra holo­cen land­he­ving enkel­te steder. Gener­elt gir det­te områ­det et kar­rig, ørken­ak­tig utse­en­de.

Barren polar desert with ice wedges in Palanderbukta

Kar­rig polarør­ken med iski­ler i Pal­an­der­buk­ta.

Flo­ra og Fau­na: Den isfrie mar­ken er for det mest goldt polar ørken, slik som er typi­sk for Nor­aust­lan­det, og vege­tas­jo­nen er vel­dig begren­set. Dyre­li­vet er der­for vel­dig høy ark­tisk. Et par reins­dyr, som regel vel­dig sky, vand­rer rundt i ingen­ting, og isbjørn­mø­ter kan skje når som helst, spe­sielt når det er dri­vis i områ­det. Det plei­de å være noen mind­re kolo­nier av polar­måke som hek­ket i områ­det ved sør­kys­ten av Wahl­enberg­fjord, men de har tyde­lig­vis flyt­tet seg til en annen plass i regio­nen eller muli­gens fors­vun­net helt.

Svalbardmohn, Palanderbukta

Sval­bard­val­muen (Papa­ver dah­lia­num), Pal­an­der­buk­ta.

His­to­rie: Wahl­enberg­fjord har blitt besøkt av man­ge viten­ska­pe­li­ge ekspe­dis­jo­ner på 1800-tal­let, men har aldri vært hoved­fo­ku­set for ekspe­dis­jo­nene, så his­to­risk sett er det ikke det mest inter­es­san­te stedet.

Nor­ske fang­st­menn over­vin­tret i områ­det på 1900-tal­let, og det end­te i tra­ge­die. De to men­ne­ne døde anta­ge­lig under en eks­plos­jon i hovedhyt­ten i Augus­t­abuk­ta i Hin­lo­pens­tre­tet. Rui­ne­ne etter en fang­sthyt­te i Pal­an­derd­a­len til­hør­te deres jak­tom­rå­der.

Manns­ka­pet på den tyske værst­as­jo­nen fra and­re ver­dens­krig, Hau­de­gen stas­jon i Rijpfjor­den, eta­bler­te et depot i Bod­ley­buk­ta innerst i Wahl­enberg­fjor­den i til­fel­le stas­jo­nen skul­le bli øde­lagt. Wahl­enberg­fjor­den lig­ger en lang dags­marsj fra lokas­jo­nen fra Hau­de­gen stas­jon i Rijpfjor­den.

Gal­le­ri Wahl­enberg­fjord

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php