spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Farmhamna

Fangststasjon på Spitsbergens vestkyst

Farmhamna Karte

Farm­ham­na lig­ger på Spits­ber­gens ves­t­kyst, 60 km bor­te fra Lon­gye­ar­by­en.
Det er 40 km til Barents­burg og 65 km til Ny-Åle­sund.

Farm­ham­na lig­ger i For­lands­un­det, bare et lite stykke nord for Isfjor­den. Lands­ka­pet er en uts­trakt kyst­s­let­te med lave hau­ger, store tun­draom­rå­der og noen mind­re inns­jøer og våt­mark her og der.

Farmhamna, luftbilde

Farm­ham­na fra fugle­per­spek­ti­vet.

Det­te bil­det fra fugl­per­spek­ti­vet gir en god over­sikt over områ­det. Strengt tatt, refe­rerer nav­net «Farm­ham­na» til den grun­ne buk­ta mel­lom hal­vøya og fast­lan­det. Sel­ve hal­vøya heter Ham­net­an­gen. Buk­ta Farm­ham­na er bare tilg­jen­ge­lig for små far­tøy.

Fang­s­tast­jo­nen kjent som Farm­ham­na lig­ger nes­ten på spis­sen av Ham­net­an­gen, litt oven­for og til høy­re for bil­det­mid­ten, bak noen mind­re sjøer.

Pan­ora­ma 1 – Farm­ham­na: Fang­s­tas­jo­nen

Farm­ham­na Fang­st­s­tas­jon.

Fang­st­s­tas­jo­nen ble byggd i 1991 av det dansk-nor­ske paret Hans og Mari­an­ne Lund. De to drev fang­st­s­tas­jo­nen og lev­de livet der ute i en rek­ke år. Blant annet had­de deres vak­re sel­vlag­te sels­kinn­pro­duk­te et vel­dig godt ren­no­mé i Lon­gye­ar­by­en.

Sene­re ble stas­jo­nen tatt over av Rico og Karo­li­ne fra Lon­gye­ar­by­en, som fort­satt dri­ver stedet som fang­st­s­tas­jon. Blant deres spe­sia­li­te­ter er reins­dyrk­jøtt som fås kjøpt på bestil­ling i Lon­gye­ar­by­en om sen­som­me­ren. Hvis du vil vite mer om hva de dri­ver i Farm­ham­na kan du besøke dem på netts­iden Farmhamna.com. Fang­st­virksom­he­ten på Sval­bard er helt klart også kom­met inn i den digi­ta­le tid­sald­e­ren.

Tak­ket den rela­tivt unge ald­e­ren er fang­st­s­tas­jo­nen Farm­ham­na et for­holds­vis modernt og kom­for­ta­belt sted å bo, i hvert fall sam­men­li­gnet med man­ge fang­sthyt­ter rundt om Sval­bard som er av eld­re dato. Ved siden av den romsli­ge hovedhyt­ta fin­nes det den såkal­te A-hyt­ta som fikk nav­net sitt etter den A-for­me­te tverr­pro­fi­len. Her fin­nes det verks­ted, lager og nøduts­tyr slik at man kan overle­ve her også i til­fel­let man måt­te røm­me uten noe annet enn under­tøy på seg fra en bren­nen­de hovedhyt­te i en kald vin­ter­natt – defi­ni­tivt et worst case sce­na­rio som ikke må skje, men uan­sett er det jo godt å være for­be­re­det på alt.

Pan­ora­ma 2 – Farm­ham­na: tele­fonhau­gen (1)

Farm­ham­na: tele­fonhau­gen (1)

Her står vi på «tele­fonhau­gen», en lav haug rett bak hovedhyt­ta og kjent under nav­net sitt for­di her har man rela­tivt påli­te­lig mobil­for­bin­del­se. Og uto­ver det har man oppe på tele­fonhau­gen helt klart en vel­dig vak­ker utsikt over fang­st­s­tas­jo­nen og dens omgi­verl­ser selv om den bare er noen få meter høy. Vi ser blant annet at det er to mind­re bygg mel­lom hoved­hu­set og tele­fonhau­gen: «bat­te­ri­hu­set» (til venst­re) og «garas­jen», beg­ge to med for­skjel­lig lager, uts­tyr, litt teknisk osv.

Pan­ora­ma 3 – Farm­ham­na: tele­fonhau­gen (2)

Farm­ham­na: tele­fonhau­gen (2)

Noen få meter len­ger nord på tele­fonhau­gen har vi en god utsikt over nordspis­sen av Ham­net­an­gen og en stor del av For­lands­un­det.

Pan­ora­ma 4 – Farm­ham­na i polar­nat­ten (1)

Farm­ham­na unter Nord­licht

Om vin­te­ren pre­sen­te­rer stedet seg på en helt anner­le­des, utro­lig vak­ker måte. Spe­sielt når nord­ly­set dan­ser på him­melen, noe som gans­ke ofte skjer i polar­nat­ten når det ikke er overs­ky­et. Og Farm­ham­na er helt klart et per­fekt sted til å nyte og foto­graf­e­re nord­ly­set for­di her er det vel­dig lite kunst­ig lys, og det som fin­nes av elek­t­risk lys er lett å bli kvitt av ved å trykke på noen knap­per.

Det­te pan­ora­ma­bil­det ble lik­e­vel ikke helt per­fekt, noe du ser e.g. på hori­son­ten som er litt bøl­ge­for­me­te. Men under slike lys­for­hold, og med gans­ke kraft­ig kul­de og vind i til­legg, beve­ger man seg litt på gren­sen av det som over­ho­det er mulig.

Pan­ora­ma 5 – Farm­ham­na i polar­nat­ten (2)

Farm­ham­na i polar­nat­ten: blå­lys

En pan­ora­ma til tatt i polar­nat­ten, tid­lig i febru­ar på den lys­es­te timen av dagen. Nå er det aller­e­de lys nok for å beve­ge seg og job­be ute i fle­re timer stort sett uten kunst­ig lys. Vi ser buk­ta som er fyllt med pan­ne­ka­k­eis og slush og kjøtt­sta­ti­vet for fang­s­ten kan lagres og tør­kes uten­for isbjør­nens rek­ke­vid­de. Spe­sielt om vin­te­ren er isbjørn ikke noe dag­lig­dags i områ­det, men det kan jo skje til enhver tid at en bam­se slen­ger innom. Det er spe­sielt tid­lig på som­me­ren at det er gans­ke van­lig med bjør­ne­be­søk.

Farm­ham­na: foto­gal­le­ri 1 (som­mer)

Noen inn­trykk fra Farm­ham­na og omgi­vel­ser om som­me­ren. Noen av bil­de­ne (med overs­ky­et him­mel) ble tatt i 2008; ditt og datt på stas­jo­nen er blitt forand­ret i yng­re år.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Farm­ham­na: foto­gal­le­ri 2 (vin­ter)

Og her til syven­de og sist et utvalg av vin­ter­bil­der.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.02.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php