spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Farmhamna

Fangststasjon på Spitsbergens vestkyst

Farmhamna Karte

Farm­ham­na lig­ger på Spits­ber­gens ves­t­kyst, 60 km bor­te fra Lon­gye­ar­by­en.
Det er 40 km til Bar­ents­burg og 65 km til Ny-Åle­sund.

Farm­ham­na lig­ger i For­landsun­det, bare et lite stykke nord for Isfjor­den. Lands­ka­pet er en uts­trakt kyst­s­let­te med lave hau­ger, store tund­raom­rå­der og noen mind­re inns­jøer og våt­mark her og der.

Farmhamna, luftbilde

Farm­ham­na fra fugle­per­spek­ti­vet.

Det­te bil­det fra fugl­per­spek­ti­vet gir en god over­sikt over områ­det. Strengt tatt, refe­re­rer nav­net «Farm­ham­na» til den grun­ne buk­ta mel­lom hal­vøya og fast­lan­det. Sel­ve hal­vøya heter Ham­net­an­gen. Buk­ta Farm­ham­na er bare tilg­jen­ge­lig for små far­tøy.

Fangs­tastjo­nen kjent som Farm­ham­na lig­ger nes­ten på spis­sen av Ham­net­an­gen, litt oven­for og til høy­re for bil­detmid­ten, bak noen mind­re sjøer.

Pan­ora­ma 1 – Farm­ham­na: Fangs­tas­jo­nen

Farm­ham­na Fangststas­jon.

Fangststas­jo­nen ble byggd i 1991 av det dansk-nor­ske paret Hans og Mari­an­ne Lund. De to drev fangststas­jo­nen og lev­de livet der ute i en rek­ke år. Blant annet had­de deres vak­re sel­vlag­te sels­kinn­pro­duk­te et vel­dig godt ren­nomé i Lon­gye­ar­by­en.

Sene­re ble stas­jo­nen tatt over av Rico og Karo­li­ne fra Lon­gye­ar­by­en, som fort­satt dri­ver stedet som fangststas­jon. Blant deres spe­sia­li­te­ter er reins­dyrk­jøtt som fås kjøpt på bestil­ling i Lon­gye­ar­by­en om sen­som­me­ren. Hvis du vil vite mer om hva de dri­ver i Farm­ham­na kan du besø­ke dem på netts­iden Farmhamna.com. Fangst­virksom­he­ten på Sval­bard er helt klart også kom­met inn i den digi­ta­le tid­sal­de­ren.

Tak­ket den rela­tivt unge alde­ren er fangststas­jo­nen Farm­ham­na et for­holds­vis modernt og kom­for­ta­belt sted å bo, i hvert fall sam­men­li­gnet med man­ge fangsthyt­ter rundt om Sval­bard som er av eld­re dato. Ved siden av den rom­s­li­ge hove­dhyt­ta fin­nes det den såkal­te A-hyt­ta som fikk nav­net sitt etter den A-for­me­te tverr­pro­fi­len. Her fin­nes det ver­k­s­ted, lager og nøduts­tyr slik at man kan over­le­ve her også i til­fel­let man måt­te røm­me uten noe annet enn under­tøy på seg fra en bren­nen­de hove­dhyt­te i en kald vin­tern­att – defi­ni­tivt et worst case sce­n­a­rio som ikke må skje, men uan­sett er det jo godt å være for­be­re­det på alt.

Pan­ora­ma 2 – Farm­ham­na: tele­fon­h­au­gen (1)

Farm­ham­na: tele­fon­h­au­gen (1)

Her står vi på «tele­fon­h­au­gen», en lav haug rett bak hove­dhyt­ta og kjent under nav­net sitt for­di her har man rela­tivt påli­te­lig mobil­for­bin­delse. Og uto­ver det har man oppe på tele­fon­h­au­gen helt klart en vel­dig vak­ker uts­ikt over fangststas­jo­nen og dens omgi­v­erl­ser selv om den bare er noen få meter høy. Vi ser blant annet at det er to mind­re bygg mel­lom hove­d­hu­set og tele­fon­h­au­gen: «bat­te­ri­hu­set» (til venst­re) og «garas­jen», beg­ge to med for­skjel­lig lager, uts­tyr, litt teknisk osv.

Pan­ora­ma 3 – Farm­ham­na: tele­fon­h­au­gen (2)

Farm­ham­na: tele­fon­h­au­gen (2)

Noen få meter len­ger nord på tele­fon­h­au­gen har vi en god uts­ikt over nords­pis­sen av Ham­net­an­gen og en stor del av For­landsun­det.

Pan­ora­ma 4 – Farm­ham­na i polarn­at­ten (1)

Farm­ham­na unter Nord­licht

Om vin­te­ren pre­sen­te­rer stedet seg på en helt anner­le­des, utro­lig vak­ker måte. Spe­sielt når nord­ly­set dan­ser på him­me­len, noe som ganske ofte skjer i polarn­at­ten når det ikke er overs­ky­et. Og Farm­ham­na er helt klart et per­fekt sted til å nyte og foto­grafe­re nord­ly­set for­di her er det vel­dig lite kunst­ig lys, og det som fin­nes av elek­trisk lys er lett å bli kvitt av ved å trykke på noen knap­per.

Det­te pan­ora­ma­bil­det ble like­vel ikke helt per­fekt, noe du ser e.g. på hor­i­son­ten som er litt bøl­ge­for­me­te. Men under sli­ke lys­for­hold, og med ganske kraf­tig kul­de og vind i til­legg, beve­ger man seg litt på gren­sen av det som overho­det er mulig.

Pan­ora­ma 5 – Farm­ham­na i polarn­at­ten (2)

Farm­ham­na i polarn­at­ten: blå­lys

En pan­ora­ma til tatt i polarn­at­ten, tid­lig i febru­ar på den lys­es­te timen av dagen. Nå er det alle­re­de lys nok for å beve­ge seg og job­be ute i fle­re timer stort sett uten kunst­ig lys. Vi ser buk­ta som er fyllt med pan­ne­ka­k­eis og slush og kjøtt­sta­ti­vet for fangs­ten kan lag­res og tør­kes uten­for isbjør­nens rek­ke­vid­de. Spe­sielt om vin­te­ren er isbjørn ikke noe dag­lig­dags i områ­det, men det kan jo skje til enhver tid at en bam­se slen­ger innom. Det er spe­sielt tid­lig på som­me­ren at det er ganske van­lig med bjør­ne­be­søk.

Farm­ham­na: foto­gal­le­ri 1 (som­mer)

Noen inn­trykk fra Farm­ham­na og omgi­vel­ser om som­me­ren. Noen av bil­de­ne (med overs­ky­et him­mel) ble tatt i 2008; ditt og datt på stas­jo­nen er blitt for­an­d­ret i yng­re år.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Farm­ham­na: foto­gal­le­ri 2 (vin­ter)

Og her til syven­de og sist et utvalg av vin­ter­bil­der.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.02.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php