spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Snø­spurv

Snøspurv (Plectrophenax nivalis)

Svalbards eneste sangfugl

Snøspurv

Snø­spurv. Slut­ten av mai, Lon­gye­ar­by­en.

Bes­kri­vel­se: Snø­spur­ven (leng­de 16-17 cm, vekt 25-40 g) er mind­re enn svart­tros­ten og har en kon­tras­trik fjærd­rakt med hvit mage og lyst hode, samt brun ekke­de vin­g­er og rygg. Han­nen (hodet er helt hvitt) er hove­dsa­ke­lig svart-hvit og mer kon­tras­trik enn hun­nen. Snø­spur­ven er ikke bare den fugle­ar­ten (i den­ne stør­rel­seska­te­go­rien) som har den mest kon­tras­trike fjærd­rak­ten på Sval­bard, men den er også den enes­te sang­fug­len.

Snøspurv, Adventdalen

Snø­spurv. Tid­lig juli, Advent­da­len.

Utbredelse/Migrasjon: Snø­spur­ven er sir­kum­po­lar og til­brin­ger vin­te­ren i tem­perer­te bred­de­gra­der. På Sval­bard fin­nes den nes­ten over­alt fra april til slut­ten av august/tidlig sep­tem­ber. Deret­ter trek­ker den til Kvits­jøen i Nord-Russ­land, samt til step­pe­ne nord for det kas­pi­ske hav og Kas­akh­stan.

Bio­lo­gi: På meny­en står hove­dsa­ke­lig frø, men også insek­ter når de fin­nes. Snø­spur­ven er ikke sær­lig kre­sen når det gjel­der hek­keom­rå­de, reir til fug­ler som ruger i skift fin­nes over­alt fra vege­tas­jons­ri­ke steder nær sjø­fuglko­lo­nier opp til kar­ri­ge skrå­nin­ger, nær kys­ten og langt inn på lan­det. Ofte er det veli­so­l­er­te rei­ret imid­lertid godt gjemt.

Snøspurv, Alkhornet

Snø­spur­ver. Hun­nen til venst­re, han­nen til høy­re. Slut­ten av mai, Alk­hor­net.

Kort tid etter ankoms­ten ved hek­keom­rå­de­ne i april byg­ger snø­spur­ven små snøhuler til bes­kyt­tel­se mot ekstrem­vær. Han­nen eta­ble­rer et ter­ri­to­ri­um og lok­ker hun­nen til seg med sang. I slut­ten av mai eller i begy­n­nel­sen av juni, leg­ger hun­nen fire til sju egg og ruger i 12 til 14 dager. Han­nen del­tar ikke i rug­in­gen, men hjel­per til med å lete etter fôr mens unge­ne mates i 12 til 14 dager etter klek­kin­gen.

Snøspurv, Longyearbyen

Snø­spurv. Lon­gye­ar­by­en.

Annet: Den eks­ak­te stør­rel­sen til popu­las­jo­nen på Sval­bard er ukjent, men lig­ger muli­gens ved omt­rent 1000 hekke­par og kan varie­re kraf­tig i peri­oder. På lang sikt ser popu­las­jo­nen imid­lertid ut til å være sta­bil. Snø­spur­ver sees ofte i Lon­gye­ar­by­en, spe­sielt i mai og juni. Dens melo­dis­ke sang er en kjær­kom­men lyd om våren, for den syn­ger som­me­ren inn.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php