spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Kvedfjordbukta

360 grader panoramabilder

Kvedfjordbukta, Kart

Kved­fjord­buk­ta lig­ger langt nord på ves­t­kys­ten av Spits­ber­gen.

Kved­fjord­buk­ta en åpen bukt på Spits­ber­gens ves­t­kyst mel­lom Kross­fjor­den og Mag­da­le­nefjor­den. Den­ne ugjes­t­mil­de kyst­stri­pen er full­sten­dig ubes­kyt­tet. Kys­ten består stort sett enten av brat­te fjells­i­der, eller noen stren­der med store rul­le­stei­ner og isbre­er. Det var syv store isbre­er som nåd­de helt ned til sjøen i hval­fan­ger­nes dager så de kalt den­ne kys­ten for «The seven ice­bergs». Den er fort­satt kjent som Dei Sju Isfjel­la selv om bree­ne har truk­ket seg til­ba­ke og det er ikke alle som fort­satt når frem til sjøen.

Den­ne kyst­stri­pen kun­ne være en far­lig utford­ring for båter som var på vei mel­lom fang­s­tom­rå­de­ne len­ger sør og nord. Her fan­tes det ingen natur­havn som kun­ne by på ly i til­fel­le et uvær kom raskt og uven­tet, noe som jo ikke var noe uvan­lig i det hele tatt. Det er ikke før man er kom­met så langt som Ham­burg­buk­ta len­ger nord at mind­re far­tøy kan fin­ne en bruk­bar ank­rings­plass, men da har man nes­ten nådd frem til Mag­da­le­nefjor­den hvor det fin­nes en kjent og van­lig­vis god natur­havn i Tri­ni­ty­ham­na ved Grav­ne­set.

Når man ser på vege­tas­jo­nen blir det raskt klart at det ikke er mye tra­fikk her. Det er ikke man­ge kar­plan­ter her, men et rikt tep­pe av laver og moser som får god gjøds­ling fra fjel­le­ne hvor alke­kon­ger hek­ker i store tall.

Fang­st­folk bygg­de en hyt­te i Kved­fjord­buk­ta på 1920-tal­let for å ska­pe et bin­de­ledd mel­lom Kross­fjor­den og Kongsfjor­den len­ger sør, hvor sivi­li­sas­jo­nen har sin nord­ligs­te utpost på Sval­bard i Ny-Åle­sund, og fang­st­fel­te­ne len­ger nord, i Mag­da­le­nefjor­den og Smee­ren­burg­fjor­den. Det fan­tes også en hyt­te ved Ræderfjel­let (Tred­je­breen). Beg­ge er fors­vun­net og det er bare så vidt at man kan se tuf­te­ne etter dem.

Kved­fjord­buk­ta: Bil­de­gal­le­ri

En sam­ling av bil­der tatt under to besøk til Kved­fjord­buk­ta, beg­ge to helt klart under opti­ma­le værom­sten­di­ghe­ter.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.11.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php