spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Ny-Ålesund: det gamle postkontoret

360° panoramabilde

Det gam­le post­kon­to­ret i Ny-Åle­sund blir ikke brukt len­ger. I dag har Kongsfjord­bu­tik­ken tatt over opp­ga­ven som post­kon­tor. Her kan man kjø­pe fri­mer­ker og sen­de brev fra post­kas­sen som hen­ger på ytter­veg­gen.

I dag blir det gam­le post­kon­to­ret bare brukt av og til, for eks­em­pel når et crui­seskip med et stør­re antall pas­sas­je­rer leg­ger til. Post­kon­to­ret står all­tid åpent og kan besøkes når som helst. Det er ikke så mye å se der inne bort­sett fra noen stemp­ler som for eks­em­pel kan bru­kes til å stemp­le en dag­bok eller et post­kort. Hvis man stemp­ler et brev eller et post­kort som skal sen­des, er det vik­tig å ikke set­te stem­pel­et på fri­mer­ket! Stemp­le­ne i det gam­le post­kon­to­ret er selv­føl­ge­lig bare suve­nir-stem­pel, så hvis du stemp­ler på fri­mer­ket er ikke fri­mer­ket gyl­dig len­ger. Det sam­me gjel­der også for offi­si­el­le doku­men­ter, som for eks­em­pel pass.

Nå for tiden blir pos­ten sendt fra post­kas­sen ved Kongsfjord­bu­tik­ken. Post som blir sendt herif­ra får et offi­sielt stem­pel. Hvis man sen­der et post­kort, kan det kom­me frem over­ras­ken­de fort, kan­skje til og med før man selv kom­mer hjem … litt skuf­fen­de, eller? 🙂

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php