spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Edgeøya: Tjuvfjordskarvet

360° panoramas

Den ind­re Tjuv­fjor­den på sør­si­den av Edgeøya er ikke akku­rat blant Sval­bards mest besøk­te steder. Den lig­ger langt bor­te fra alt, og far­van­net er ikke kart­lagt. Tid­li­ge­re, tver­ti­mot, var Tjuv­fjor­den et kjent fang­s­tom­rå­de for isbjørn og man­ge nor­ske fang­st­menn over­vin­tret her. Det står fort­satt fang­sthyt­ter i områ­det som den som „isbjørn­kon­gen“ Hen­ry Rudi bygg­de på André­e­tan­gen og den berøm­te hyt­ta Bjør­ne­borg på Halv­må­neøya.

Men Tjuv­fjor­dens ind­re strøk ble van­lig­vis bare besøkt av dis­se fang­st­men­ne­ne (eller and­re folk) for å supp­le­re mathol­det med reins­dyrk­jøtt.

Man­ge steder lig­ger det en uts­trakt kyst­s­let­te mel­lom fjel­le­ne og kys­ten. Her ved Tjuv­fjords­kar­vet på ves­t­siden av Tjuv­fjor­den er den­ne kyst­s­let­ten vel­dig flat og kar­rig. Her lig­ger man­ge gam­le hval­bein, og slike steder er tun­draen litt grøn­ne­re.

Etter en times tid har vi nådd frem til foten av fjel­le­ne. Dis­se har en vids­trakt pla­tå på top­pen, noe som er typi­sk for fjel­le­ne på Edgeøya og Barent­søya len­ger nord. Den isol­er­te Fløya står mel­lom en lang fjellkje­de og en isb­re. Mel­lom Fløya og fjel­le­ne len­ger nor­døst er en kløft skjæ­ret inn i berg­run­nen av en bre­elv. Det­te førs­te pan­ora­ma­bil­det viser lands­ka­pet ved foten av kløf­ten.

Pan­ora­ma Tjuv­fjords­kar­vet 1/4

Her står vi litt høye­re opp, på skulde­ren av kløfta ved dens inn­gang. Kløf­ter som den­ne er gans­ke typi­sk for Edgeøya og Barent­søya. De er all­tid skjæ­ret inn i de sam­me sedi­m­ent­la­gen, som kan lett ero­de­res men er istand til å dan­ne brat­te veg­ger. Stør­rel­sen til den­ne kløfta er gans­ke impon­e­ren­de, men i mot­set­ning til and­re kløf­ter er det bare få teis­ter som hek­ker her (and­re steder fin­nes det gjer­ne store kolo­nier av krykkjer på de brat­te veg­ge­ne i slike kløf­ter).

Pan­ora­ma Tjuv­fjords­kar­vet 2/4

Etter en liten tur oppo­ver har vi nådd frem til pla­tået som lig­ger i en høye av litt over 250 meter. Det­te pla­tået er meget vids­trakt, den strek­ker seg over man­ge kilo­me­ter mel­lom Tjuv­fjor­den og det islag­te inn­lan­det av Edgeøya. Fjel­let består av tri­as­sis­ke avset­nings­ber­gar­ter. Her kan du fin­ne fos­si­ler som mus­lin­ger og ammo­nit­ter, og med litt hell til og med kno­k­ler til kjem­peøg­le­ne som svøm i Tri­as-havet (ple­si­o­sau­rer, plio­sau­rer). Bare husk at vi befin­ner oss innen­for et natur­re­ser­vat: alt er strengt ver­net og det er ikke lov å ta noe med seg.

Pan­ora­ma Tjuv­fjords­kar­vet 3/4

Vi går litt len­ger opp på pla­tået for å nyte den ful­le utsik­ten. Det­te er abso­lutt ver­dt turen for­di vi kan se over et stort områ­det rundt hele Tjuv­fjor­den. Kyst­lin­jen er fasi­ne­ren­de: her har dyna­mik­ken mel­lom hav­strøm­mer, bøl­ger og sedi­men­tene som kom­mer med en bre­elv dan­net en serie av hal­vøy­er, øyer og grun­ne lagu­ner. På den fjer­ne siden av Tjuv­fjor­den kan vi skim­te den fjer­ne, store Tjuv­fjord­lagu­na gjemt bak en bel­te av tett dri­vis.

Pan­ora­ma Tjuv­fjords­kar­vet 4/4

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php