spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Dick­son Land: Ygg­dra­sil­kam­pen

Ygg­dra­sil­kam­pen 1

Ygg­dra­sil­kam­pen er fjel­let på sør­si­den av Mimerd­a­len, hvor den kjen­te spøkel­ses­by­en Pyra­mi­den lig­ger. Det er den lan­ge rygg­for­men som syn­es når du ser uto­ver dalen fra Pyra­mi­den. Et impon­e­ren­de fjell med et vidrs­trakt pla­tå med noen uts­tik­ken­de fjell­hyl­ler. Det kom­mer nok ikke som en over­ras­kel­se at utsik­ten fra dis­se fjell­hyl­le­ne er utro­lig flott. Solen får en god inn­falls­vin­kel for nes­ten alle utsikts­ret­nin­ger her­f­ra midt på dagen og under etter­mid­da­gen, noe som ikke akku­rat dem­per utsik­ten. Mot vest kan man se dal­strøke­ne fors­vin­ne i det gjer­ne inn mot vak­re Dick­son Land, mer eller mind­re mot nord-nor­døst lig­ger Pyra­mi­den, og helt mot øst kan man se Bil­lefjor­den og Nor­dens­ki­öld­breen. Sam­let sett gjør det­te områ­det til stedet å være for impon­e­ren­de pan­ora­ma­utsik­ter! Jeg håper at bil­de­ne på den­ne sider kla­rer å for­mid­le en del av det­te inn­trykket til deg.

Ygg­dra­sil­kam­pen 2

«Pro­b­le­met» her er at du må kom­me hit for å kun­ne nyte utsik­ten. Som en lang­tur til og fra Pyra­mi­den er det å gå opp Ygg­dra­sil­kam­pen fra Bil­lefjor­den og neds­ti­gin­gen ned til dalen mot vest en tur på nes­ten 20 kilo­me­ter. Man kla­trer opp og ned vel 583 høy­de­me­ter. Opp- og neds­ti­gin­gen er beg­ge svært utford­ren­de: Brat­te skrå­nin­ger dek­ket av løs­ma­te­ria­le gjør det nød­ven­dig å være sik­ker på at man kan beve­ge seg i slikt ter­reng. Og man må kjen­ne til stede­ne hvor opp- og neds­ti­ging lar seg gjø­re, for det mes­te er det rett og slett for bratt!

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php