spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Krykkje

Krykkje

Krykkjen liker sels­kap.

Bes­kri­vel­se: Krykkjen er en mel­loms­tor måke­fugl med svar­te bein, gult nebb, grå over­si­der på vin­g­e­ne med svar­te spis­ser og hvit under­si­de. Kjøn­ne­ne er like. Den er 41 cm lang og vei­er 330-350 g.

Utbredelse/Migrasjon: Det drei­er seg om en vidt utb­redt måke­art som fore­kom­mer over­alt i Ark­tis og Sub-Ark­tis. På hele Sval­bard fin­nes det kolo­nier på brat­te klip­per, de størs­te fin­nes på Hopen og Bjørnøya. En ganske spe­si­ell hek­ke­ko­lo­ni fin­nes i vin­dus­kar­me­ne til vin­du­er i Pyra­mi­den.

Bestan­den antas å lig­ge på 270 000 hekke­par (der­av 1/3 på Bjørnøya). Den åpne sjøen øst for New­found­land ser ut til å være et vik­tig over­vin­tringsom­rå­de for krykkjer fra alle hek­keom­rå­de­ne. Av og til kom­mer de nær kys­ten om vin­te­ren, men de går ikke i land.

Bio­lo­gi: Krykkjen hek­ker på brat­te klip­per, ofte sam­men med polar­lom­vier. Krykkjer eter nes­ten alt, sær­lig kreps­dyr og fisk, men de føl­ger også etter fis­ke­trå­le­re. Fjell­rev, polar­må­ke og stor­jo­er røver rei­ret og eter i blant også full­voks­ne krykkjer.
I mot­set­ning til and­re klip­pe­hek­ke­re byg­ger krykkjen et reir av plan­te­ma­te­ria­le på klip­pen, og det er beg­ge kjønn som tar seg av byg­gin­gen sam­men. Egge­ne leg­ges i førs­te halvde­len av juni. Krykkjen leg­ger to egg (tre leng­re sør), beg­ge foreld­re­ne ruger til sam­men i 27 dager. Ofte klek­kes en unge før den and­re, og som oftest over­le­ver bare den før­ste­fød­te.

Krykkjer er ikke bun­det til bes­tem­te kolo­nier, og hek­ker av og til langt fra sin opprin­ne­li­ge kolo­ni.

Annet: Etter at popu­las­jo­nen voks­te, har den siden 1990-tal­let blitt mind­re. Grun­nene til det­te er ikke nær­me­re kjent (man­gel på fôr?).

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php