spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → februar, 2021

Måneds-Arkiv: februar 2021 − Nyheter og Reiseblogg


40 mil­lio­ner til rei­se­li­vet på Sval­bard, 65 % tap i omset­ning

Loka­le tur­ope­ra­tø­rer sli­ter med en hal­ve­ring av gjes­te­tall og omset­nings­tap av 65 % i gjen­noms­nitt, et tall som kan være enda stør­re i noen til­fel­ler. Noen bedrift­er ville gle­de seg over igjen­væ­ren­de omset­nin­ger av 35 % sam­men­li­gnet med året før. Det er for tiden bare turis­ter fra fast­lan­det som kom­mer til Lon­gye­ar­by­en, men også her er strøm­men svært begren­set.

Longyearbyen reiseliv korona

Vin­ter­se­song på Sval­bard:
vil stort sett ikke skje i år hel­ler.

Men loka­le rei­se­livs­be­drift­er kan i det mins­te se frem til tils­kudd på 40 mil­lio­ner kro­ner fra Oslo, noe man håper vil bidra til at bedrif­te­ne over­le­ver slik at kom­pe­tan­se og uts­tyr kan tas i bruk igjen sna­re­st­mu­lig når Sval­bard, Nor­ge og ver­den leg­ger koro­na-mør­ket­iden bak seg.

Den «ark­tis­ke ons­da­gen» fort­set­ter med et fored­rag om Mosaic-ekspe­dis­jo­nen

Fored­rags­se­ri­en «den ark­tisk ons­da­gen» med 6 online pre­sen­tas­jo­ner av Bir­git Lutz og Rolf Stan­ge er nu gått av sta­belen – men det var ikke det hele! Arran­ge­mentet har vist seg å fun­ge­re vel­dig bra og det har skapt mye gle­de både hos publi­kum og hos oss, og der­for er det ikke aktuelt bare å slut­te her nå nå.

Mosaic-ekspedisjonen med isbryteren Polarstern er temaet for det neste foredraget

Mosaic-ekspe­dis­jo­nen med isbry­te­ren Polar­stern blir temaet av det nes­te fored­ra­get, 3. mars, i seri­en «den ark­tis­ke ons­da­gen».

Bir­git og jeg er da ikke de enes­te som har noe å fortel­le om Ark­tis. Udo Zöphel kom­mer med et bid­rag og snak­ker om sine opp­le­vel­ser og even­tyr under Mosaic-ekspe­dis­jo­nen med isbry­te­ren Polar­stern som i fjor vin­ter drev med isen over Pol­ha­vet. Klikk her for fle­re opp­ly­s­nin­ger om det­te fored­ra­get. Fored­ra­get blir på tysk.

Etter en liten pau­se vil Bir­git og jeg fort­set­te med seri­en sene­re i mars.

Lon­gye­ar­by­en ski­ma­ra­ton avlyst

Lon­gye­ar­by­en ski­ma­ra­ton som var plan­lagt den 17. april ble nå avlyst den and­re gan­gen på råd. Sval­bard Turn så ikke noe annet valg med tan­ke på koro­na­si­tuas­jo­nen. I til­legg til skuf­fel­sen kom­mer mye admi­nis­tras­jon og fin­an­si­el­le tap for Sval­bard Turn. Lon­gye­ar­by­en taper et arran­ge­ment som er blitt stort og vik­tig i de sis­te åre­ne, med man­ge hundre del­ta­ke­re fra Nor­ge og man­ge and­re land som den loka­le rei­se­livs­brans­jen kun­ne reg­ne med til og med 2019, den sis­te mara­to­nen som hit­til fak­tisk gikk av sta­belen.

Longyearbyen skimaraton: avlyst på grunn av korona

Sval­bard ski­ma­ra­ton i Lon­gye­ar­by­en ble nå avlyst and­re gang på råd på grunn av koro­na.

Sval­bard Turn satser nå på kon­vens­jo­nell mara­ton som er plan­lagt den 5. juni. Påmel­dte til årets ski­ma­ra­ton kan ombo­ke til nes­te ski­ma­ra­ton, 23. april 2022. Det inklu­de­rer man­ge som skul­le ha vært med i fjor, i 2020.

Reg­je­ri­n­gen for­len­ger stren­ge krav for crui­seskip

Reg­je­ri­n­gen med­de­ler at de stren­ge kra­ve­ne for skips­ba­sert turis­me for­blir i kraft til og med slut­ten av april.

De fles­te tur­ope­ra­tø­rer som dri­ver med fler­d­ags­kyst­crui­se på Sval­bard måt­te kan­sel­le­re hele seson­gen i 2020. Det var bare noen få skip inklu­dert Cape Race, Ori­go og Le Bore­al som gjen­nom­før­te noen crui­se med strik­te hygie­ne­reg­ler og uten pro­blemer med koro­na (Sars­Cov-2, Covid19). Men utbrud­det på Hur­tig­ru­ten­ski­pet Roald Amund­sen viser klart at det er van­skel­ig å sten­ge et virus ut.

Blant restriks­jo­nene er en reduks­jon av pas­sas­jer­ka­pa­si­te­ten med 50 %, noe som gjør det umu­lig for man­ge skipseie­re å dri­ve øko­no­misk virksom­het. Crui­se med skip som har kapa­si­tet til mer enn 200 pas­sas­je­rer er gener­elt ikke til­latt. Det vil, som en kun­ne for­ven­te, gjel­de uto­ver våren. Besøk Lovdata.no for mer informas­jon om gjel­den­de regel­verk.

Origo, Svalbard

MS Ori­go: et av få skip som gjen­nom­før­te fler­d­ags-kyst­crui­se på Sval­bard i 2020.

Reg­je­ri­n­gen vil utta­le seg til og med 1. mai om en even­tu­ell for­len­gel­se eller til­pas­ning av kra­ve­ne.

Test­krav for rei­sen­de, rei­se­liv i van­skel­ig far­vann

Test­krav for rei­sen­de: van­skel­ig i praks­is

Krav om koro­na­test­ing som gjel­der alle rei­sen­de til Sval­bard ser ut til å være litt av en spon­tan idé: i praks­is­sen ska­per den en god del van­skel­i­ghe­ter. Kra­vet ble inn­ført sis­te fre­d­ag. Nå må alle som rei­ser til Lon­gye­ar­by­en ha nega­tiv koro­na­test som må ikke være eld­re enn 24 timer. Var­sel om kra­vet ble gitt ikke før tors­dag etter­mid­dag, bare noen timer før den tråd­te i kraft. Hver­ken Sys­sel­men­ner eller Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re ble infor­mert på for­kant.

Det er så vidt mulig å få tak i hur­tig­test på fly­plas­sen i Trom­sø, men test­s­tas­jo­nen skal snart ned­leg­ges iføl­ge Sval­bard­pos­ten. Der­med er det bare adgang til PCR-test, men da tar det gjer­ne opp til 3 dager til man får resul­tat, noe som åpen­bart ikke hol­der mål i den­ne sam­men­hen­gen.

Koronatest, Svalbard

Koro­na­test kre­ves på rei­sen opp til Sval­bard.

Fra offi­si­ell side heter det at alle rei­sen­de at selv ans­var­lig for å få test­re­sul­tat på plass tid­lig nok før avrei­se, noe som vil i praks­is bety at man må planl­eg­ge rei­se med over­nat­ting, uten garan­ti at det hol­der med det. Da spil­ler det nep­pe en rol­le at man må selv beta­le for å bli tes­tet.

Tur­ope­ra­tø­rer i Lon­gye­ar­by­en vars­ler om per­mit­te­ring

Det fin­nes nes­ten ingen internas­jo­nal tra­fikk til Lon­gye­ar­by­en. Rei­sen­de til Sval­bard er bare fast­bo­en­de og turis­ter fra fast­lan­det, og sist­nevn­te kom­mer i tall som kan anses som home­o­pa­tisk sam­men­li­gnet med det brans­jen var vant til til og med 2019. Store loka­le tur­ope­ra­tø­rer har nå vars­let om per­mit­te­ring. Hur­tig­ru­ten Sval­bard snak­ker om å sen­de omt­rent 40 av 100 del­vis eller 100 % hjem, mens Sval­bard Adven­tures per­mit­te­rer 20 av 70 ansat­te med 50 %. Det er usik­kert nå dis­se kan begyn­ne å job­be igjen fullt. Van­lig­vis er febru­ar star­ten av den vik­ti­ge vin­ter-hoveds­e­son­gen.

Støtte­ord­nin­ge­ne ikke rea­lis­tisk

John Einar Lockert, leder i Sval­bard Adven­tures, føler seg «holdt for narr», som han sier til Sval­bard­pos­ten. Bedrift­er taper adgang til offent­li­ge pen­ger ved å hol­de hotel­ler etc. åpent, mens det fin­nes til­bud om støt­te til omstil­lin­ger, noe de fles­te bedrif­te­ne for tiden ikke har øko­no­mi til uan­sett. Spon­ta­ne krav om koro­na­test­ing for rei­sen­de som sis­te uke opp­le­ver Lockert hel­ler ikke som hjelp­som.

Turisme i vanskelig farvann

Rei­se­li­vet er i van­skel­ig far­vann, og det er lite i sik­te om gjør ting bed­re.

Man­ge selvs­ten­di­ge gui­der står ute i storm og regn

Man­ge gui­der er ikke ansat­te, men job­ber på oppd­rag, seson­ba­sert og gjer­ne for for­skjel­li­ge oppd­rags­gi­ve­re. Det er dis­se som blir gjer­ne glemt når det er snakk om støtte­ord­nin­ger. Som and­re selvs­ten­di­ge tje­nes­tey­te­re opp­le­ver man­ge gui­der van­skel­i­ge tider. Man­ge prø­ver å fin­ne løs­nin­ger i and­re nærin­ger, eller er avhen­gi­ge av part­ner, fami­lie og ven­ner.

Tilbake

Nyhetene er i fra 13.06.2024 klokken 07:40:59 (GMT+1)
css.php