spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der* Ark­tis 2019 → Fra Trom­sø til Bodø med SV Anti­gua, 2019/10/27-11/03

Fra Tromsø til Bodø med SV Antigua: Tromsø-Lofoten-Bodø

27. oktober - 03. november 2019

Nord-Nor­ge mot slut­ten av okto­ber og tid­lig i novem­ber – det bør bli ein rei­se i nor­dens lys, mør­ke og vin­ter. Vi fikk hele pak­ken: fra vak­re nord­lys aller­e­de på den førs­te kvel­den, fine solo­pp­gan­ger og sol­ned­gan­ger, noen lyse timer mel­lom dis­se og man­ge mør­ke timer ellers, på kan­ten av mør­ket­iden så langt mot nord. Snø og vin­ter­s­tem­ning var det også rikelig med.

Det skul­le ikke bli noen spekkhog­ge­re, det var mye for mye vind i det­te områ­det den­ne dagen til å lete etter hva­ler, eller til og med å fin­ne dem. Og uten fork­jø­lel­se ville turen kan­skje ha vært enda bed­re, fra et per­son­lig per­spek­tiv. Men sett bort fra det had­de vi vel­dig fine dager, takk til dere alle sam­men som var med og bidro til hyg­ge­lig stem­ning!

Tusen takk til min kol­le­ga og venn Sarah Gerats for at jeg fikk bru­ke noen av dine bil­der på dis­se side­ne. Det drei­er seg først og fremst om bil­der fra turer da vi gikk for­skjel­li­ge vei­er med våre grup­per. Bil­de­ne som Sarah tok er mer­ket med hen­nes navn.

Rei­se­dag­bok

Her er rei­se­dag­bo­ka (nederlandsk/tysk tekst) i to vari­an­ter:

Bil­de­gal­le­ri – nord­lys med høy opp­løs­ning

Her er noen bil­der av nord­lys i høy opp­løs­ning (klikk på bil­de­ne for å få en stør­re fil som du kan ned­las­te og bru­ke til pri­va­te for­mål. Venn­ligst ta kon­takt før du even­tuelt bru­ker bil­de­ne i en offent­lig sam­men­h­eng). Noen tips om nord­lys og hvor­dan du får gode bil­der av dem fin­ner du på nord­lys­si­den min.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Bil­de­gal­le­ri – Trom­sø-Skjer­vøy-Ves­terå­len-Ofo­ten-Lofo­ten

  • Tag 2 - Ymer­buk­ta, Poo­le­pyn­ten

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php