spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Svalbard Kirke

360 grader panoramabilder og litt om historien

En av de vik­tigs­te bygn­in­ge­ne i enhver boset­ning er kir­ken. Selvføl­ge­lig fin­nes det også en i Lon­gye­ar­by­en. Sval­bard Kir­ke er, som nav­net til­sier, ikke bare Lon­gye­ar­by­ens kir­ke. Den er et møtes­ted for alle inn­byg­ger­ne på Sval­bard samt de som er på besøk. I Bar­ents­burg fin­nes det et kapell, men ingen kir­ke, så Sval­bard Kir­ke er den enes­te kir­ken på Sval­bard. Den opprin­ne­li­ge kir­ken ble byd i 1921 i løpet av 50 dager og ble vigs­let den 28. august 1921.

Sval­bard Kir­ke lig­ger vak­kert og litt ensomt til i Skjæ­rin­ga, som er den elds­te delen av Lon­gye­ar­by­en, med fin uts­ikt uto­ver Lon­gye­arda­len.

Da Lon­gye­ar­by­en ble eva­ku­ert i 1941, tok pres­ten med seg de mest ver­di­ful­le og hel­li­ge tin­ge­ne til Eng­land. Der­med ble i det mins­te dis­se tin­ge­ne skå­net da kir­ken ble øde­lagt i 1943 under bom­bin­gen av Lon­gye­ar­by­en. Ang­re­pet kom fra en tysk flå­te med krigs­ski­pe­ne Scharn­horst og Tirpitz.

Grunn­la­get for en ny kir­ke ble lagt i 1956, men byg­ge­ar­bei­de­ne star­tet ikke før i 1957. Den nye Sval­bard Kir­ke ble vigs­let i 1958. Det er den­ne som står i Lon­gye­ar­by­en den dag i dag og for­hå­pent­lig­vis også i man­ge år framo­ver.

Kir­ken er åpen hele året og alle er vel­kom­men til å besø­ke den uan­sett hva man tror på og hvilken reli­gi­on man til­hø­rer. Døren er ald­ri låst (men selvføl­ge­lig skal ikke kir­ken mis­bru­kes til en gra­tis overn­at­ting!). Det er ikke man­ge kir­ker i ver­den som til­byr tje­nes­ter som for eks­em­pel et våpens­kap og en liten suve­nir­bu­tikk. Når man kom­mer inn i kir­ken, tar man av seg skoe­ne, noe som er van­lig i fle­re av de offent­li­ge bygn­in­ge­ne i Lon­gye­ar­by­en. Kir­ken er svært tids­mes­sig. Man kan done­re pen­ger til sam­lin­gen som befin­ner seg i kir­ken med kre­ditt­kort og hvis man lik­te besø­ket, kan man doku­men­te­re det­te på Tri­pad­vi­sor.

Som regel er det gudstje­nes­te klok­ka 11 hver søn­dag. Dis­se hol­des på nor­sk, men alle er selvføl­ge­lig vel­kom­men. I til­legg til­byr kir­ken mer eller mind­re regel­mes­sig offent­li­ge begi­ven­he­ter som for eks­em­pel kon­ser­ter. Svald­bard Kir­ke er en moder­ne insti­tus­jon og har der­for også en hjem­mesi­de der informas­jon om for­skjel­li­ge akti­vi­te­ter blir publi­sert.

Den store hove­drom­met bes­tår ikke bare av kir­kens midtskip, men også av en kirke­ca­fé som man fin­ner i den frems­te delen av rom­met. Her møtes folk over en kopp kaf­fe etter gudstje­nes­ten, en fin tra­dis­jon som man­ge benyt­ter seg av.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 06.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php