spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Kort­nebb­gås

Kort­nebb­gås

Kortnebbgås

Kort­nebb­gås.

Bes­kri­vel­se: Kort­nebb­gå­sa er en mel­loms­tor gås (leng­de 60-75 cm, vekt 2,2-3,5 kg) som har en rela­tivt kort hals, hove­dsa­ke­lig svart nebb og rosa bein. Den er tyde­lig mind­re kon­tras­trik enn hvit­kinn­gå­sen.

Utbredelse/Migrasjon: Kort­nebb­gå­sen er tyde­lig høy­ark­ti­sk og hek­ker på Island, Øst­grøn­land og på Sval­bard, der den fin­nes utb­redt over hele øygrup­pen, sær­lig i vest. Vin­te­ren til­brin­ger den i kys­tom­rå­de­ne rundt Nords­jøen. Andøya i Ves­terå­len er en vik­tig ras­te­plass.

Kortnebbgås i Adventdalen

Kort­nebb­gås i Advent­da­len etter vårtrek­ket, mot slut­ten av mai.

Bio­lo­gi: Kort­nebb­gå­sen eter hove­dsa­ke­lig løv­verk og knop­per. Den kom­mer til hek­keom­rå­de­ne i slut­ten av mai og hek­ker ens­lig eller i løse kolo­nier på tund­ra­en, gje­r­ne på top­pen av brat­te klip­per. Hun­nen leg­ger to til fem – eller til og med opp­til sju – egg i begy­n­nel­sen av juni og ruger på dem i omt­rent re uker. Han­nen del­tar ikke direk­te i rug­in­gen, men vok­ter over rei­ret og forsva­rer det om nød­ven­dig.

Kortnebbgås forsvarer reiret mot en fjellrev

Kort­nebb­gås forsva­rer rei­ret mot en fjell­rev.

Unge­ne for­la­ter rei­ret fort og er fly­ge­dy­k­ti­ge etter to måne­der. Voks­ne fug­ler byt­ter fjærd­rakt i juli, er da ikke i stand til å fly og dan­ner store kolo­nier for bes­kyt­tel­se, til de i sep­tem­ber er kla­re til å dra til­ba­ke sør med nylag­de vin­g­er. Fami­li­en hol­der sam­men til den etter­føl­gen­de våren.

Annet: Kort­nebb­gå­sen er den mest utb­red­te gåse­ar­ten på Sval­bard, og jak­tes på både der og på over­vin­tringsom­rå­de­ne. Der­med er den ganske sky og man må hol­de stor avstand fra reir og fug­ler som byt­ter fjærd­rakt. Det er van­lig­vis nes­ten mulig å ta bil­der ute i natu­ren. Til gjeng­jeld kan de ses i store ant­all i og omk­ring Lon­gye­ar­by­en (inklu­dert langs vei­e­ne) i noen dager i den and­re halvpar­ten av mai.

Svalbard reinsdyr og Kortnebbgås

Frede­lig liv på tund­ra­en: Sval­bard reins­dyr og Kort­nebb­gås.

Popu­las­jo­nen har økt fra 20,000 på 1970-tal­let opp til 60,000 i 2007 og det ser ut som om den­ne posi­ti­ve tren­den fort­set­ter, spe­sielt med øken­de tem­pe­ra­tu­rer i Ark­tis.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php