spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Pyramiden: Gammel gruve 2 - panoramabilder

360° panoramabilder

Den and­re av de tre gru­ve­struk­tu­rene i det­te områ­det. Gruve 2 er et begrep som jeg bru­ker her, jeg vet ikke hva det kor­rek­te his­to­ris­ke nav­net på den­ne gru­ven er.

Gam­mel gruve (2) nær Pyra­mi­den: kull­tipp, dag­an­legg og gam­le togs­kin­ner.

Her fin­nes også gam­le skin­ner gra gru­ven. Volu­met på kull­tip­pen og inn­sat­sen som er ned­lagt her tyder på at det­te områ­det har vært i drift over en lengre peri­ode. Der­med kan vi anta at drif­ten var pro­duk­tiv. Men når? Lite er kjent om den tid­li­ge fasen av gru­ve­drif­ten i Pyra­mi­den.

Dag­an­legg og rela­tert uts­tyr.

Inn­syn inn i den gam­le gru­ves­jak­tinn­gan­gen. Den gam­le gru­ves­jak­ten selv har kol­lap­set.

Inn­syn inn i inn­gan­gen til gru­ves­jak­ten.

En vik­tig advar­sel: det er svært far­lig å gå inn i gam­le kull­gru­ver. Struk­turer som hol­der tak og gam­le gru­ves­jak­ter oppe kan når som helst kol­lap­se, og gass fra omkring­lig­gen­de berg­grunn og kull kan sive inn i gru­ves­jak­te­ne. Gas­sen er ikke syn­lig og kan ikke luk­tes, og idet du opp­dager den er det for sent. Å gå inn i en gam­mel kull­gruve som ikke er under kon­troll eller har blitt ven­ti­lert av pro­fes­jo­nel­le er livs­far­lig, så ta deg aldri inn i gam­le gru­ver!

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php