spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Jyplingane: en småøy på nordsiden av Nordaustlandet

Bilder og bakgrunn

Jyplin­ga­ne er nok blant de øye­ne som de fær­res­te vil ha hørt om fra før, om noen i de hele tatt. Men det er jo til og med snakk om to øyer!

Jyplingane

Selv om det betyr kanskje å strek­ke seg litt langt for å kal­le Jyplin­ga­ne som en øygrup­pe 🙂 men ved lav­vann er det fak­ti­sk mulig å pas­se­re gjen­nom det lil­le sun­det mel­lom «hove­døya» og hol­men som lig­ger rett nord for den. Med mind­re pas­sas­jen er blok­ker av is eller isbjør­ner. Og den­ne turen kre­ver uten tvil for­sik­tig navi­ge­ring, far­van­net her er vel­dig grunnt. Det gjel­der også far­van­ne uten­for kys­ten, spe­sielt for vest­siden.

Jyplingane

Jyplin­ga­ne: «the Green­horns».
Mer en grus­bank enn ei øy, med mind­re enn 500 m fra sørs­pis­sen til nordsi­den.

For å gjø­re det helt klart: det er snakk om en pas­sas­je med en små­båt, en Zodiac eller noe lignen­de. Ikke noe stør­re.

Schrö­der-Stranz

Jyplin­ga­ne lig­ger i Nor­dens­kiöld­buk­ta, en vel­dig vids­trakt og åpen bukt på nordsi­den av Nord­aus­t­land. Du har kanskje hørt om det­te områ­det hvis du har hørt eller lest om den tra­gis­ke Schrö­der-Stranz-eks­pe­dis­jo­nen. Det var i Nor­dens­kiöld­buk­ta at en grup­pe på 4, blant dem eks­pe­dis­jons­le­de­ren, for­lot eks­pe­dis­jons­ski­pet Her­zog Ernst og begav seg på en hasar­diøs tur med mål å krys­se Nord­aus­t­lan­det og så Hin­lo­penstre­tet og deret­ter fak­ti­sk også hele hove­døya Spits­ber­gen! En utro­lig plan, og det gikk ikke bra, som man kan ten­ke seg. Grup­pen forsvant og ingen av dem kom til­ba­ke.

Det for­lot ski­pet litt len­ger nor­døst, et eller annet sted øst for Scores­by­øya som man kan se fra Jyplin­ga­ne.

Så hvor­for skul­le en øns­ke seg hit i dag?

Isbjør­ner!

To gan­ger var jeg ved Jyplin­ga­ne i sen­som­me­ren 2021. I august pas­ser­te vi gjen­nom områ­det med en liten seil­båt og vi kun­ne såvidt skim­te at det var akti­vi­tet på Jyplin­ga­ne. Som det vis­te seg var det 17 eller 18 isbjør­ner som spis­te på en hval­ka­da­ver som ganske åpen­bart had­de alle­re­de lig­get der en god stund.

Jyplingane: isbjørner

Isbjør­ner på Jyplin­ga­ne, august 2021.

Ja, her var det sels­kap! En fest for bam­s­e­ne og en fest for men­nes­ke­ne som fikk opp­le­ve det­te skues­pil­let i noen timer. Isbjør­ne­ne inter­es­ser­te seg ikke sær­lig for oss som tok noen run­der rundt øya dere i små­bå­ten. Og hvis de bryd­de seg i det hele tatt så skjed­de det ut av til­ba­ke­hol­den nysgjer­ri­ghet. Ingen pro­blem så len­ge man opp­hol­der seg i båten og hol­der øye­ne åpne. En isbjørn var så nysgjer­rig at den til og med svømm­te etter båten! Her var det bare å føl­ge godt med og å sik­re en god sik­ker­he­tsav­stand. En ganske uvan­lig opp­le­vel­se. Så vi fikk hol­de oss på litt avstand og det var det.

… eller ingen isbjør­ner

Selvføl­ge­lig var jeg inter­es­sert i å kom­me til­ba­ke ved nes­te anled­ning. Den­ne kom så snart som i sep­tem­ber, nøyak­tig 4 uker etter den­ne førs­te, min­ne­ver­di­ge opp­le­vel­sen. Vi tenkte på en opp­le­vel­se av den sam­me slags om i august.

Jyplingane uten isbjørner

Fire uker sene­re: Jyplin­ga­ne uten dyre­liv.

Men, hva skjed­de? Ingen­ting i det hele tatt! Det var ikke en enes­te bjørn igjen på Jyplin­ga­ne og ingen­ting syn­lig på naboøye­ne hel­ler, så vidt vi kun­ne skim­te. Rart! Selv om det had­de ikke vært mye igjen på den døde hva­len som man kun­ne spi­se, skul­le man vel kun­ne for­ven­te at en bam­se eller to fort­satt vil­le hol­de ut på øya for å sove, hvi­le og for­døye, uten hast og uten mål and­re steder, slik som isbjør­ner plei­er å leve sitt liv. Så vi sirk­let rundt Jyplin­ga­ne fle­re gan­ger til vi var abso­lutt sik­re på at det var ingen dyr igjen på øye­ne. Rare grei­er!

Jeg tok anled­nin­gen til å hop­pe i land på den­ne vil­le lil­le øya. Opp­hol­det var ikke langt som man vil kun­ne ten­ke seg, men like­vel var det en rar og spen­nen­de følel­sen å stå nøyk­tig der hvor så man­ge isbjør­ner had­de rus­let rundt bare noen uker tid­li­ge­re.

Men sånt er det på Sval­bard. Natu­ren vil all­tid ha noe å over­ras­ke tur­folk med 🙂

Jyplin­ga­ne bil­de­gal­le­ri

Og her, som van­lig, et utvalg av bil­der. Jyplin­ga­ne med og uten isbjør­ner.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.06.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php