spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Pyramiden: Hotell Tulipan

360° panoramabilde

Hotell Tuli­pan («Hotel Tulip») i Pyra­mi­den lig­ger i en tid­li­ge­re, stor bolig­hus som ble omgjort til et hotell på slut­ten av 1980-tal­let. Det­te skjed­de på den tiden da Sov­jet Unio­nen under Gor­bats­jov åpnet sine gren­ser mot ves­ten og øns­ket besøken­de herif­ra vel­kom­men i Barents­burg og Pyra­mi­den. Tid­li­ge­re var slike besøk bare spo­ra­disk mulig og de måt­te være nøye plan­lagt. Hotel­le­ne som lå i den rus­sis­ke boset­nin­gen på Spits­ber­gen var et resul­tat av den­ne utvi­k­lin­gen.

Bar og restau­rant i Hotel Tuli­pan, kort etter gjenåp­nin­gen av hotel­let våren 2013.
Ikke noe dår­lig sted å til­brin­ge litt tid på.

Etter at Pyra­mi­den ble for­latt i 1998, fulg­te ned­leg­gel­sen av Hotell Tuli­pan. En tid var den enes­te over­nat­tings­mu­li­ghe­ten i Pyra­mi­den «Guest house har­bour bridge» (Gje­s­te­hu­set hav­ne­broa), noen con­tai­ner­bo­li­ger som lå nede ved hav­nen. Hotell Tuli­pan ble gjenåp­net etter å ha blitt oppus­set, i 2013. Opp­rin­ne­lig var hotel­let gans­ke enkelt, men lik­e­vel helt greit. Sene­re ble både rom­me­ne og ser­ve­rin­gen opp­gradert for å møte for­vent­nin­ge­ne til dagens turis­ter, i hvert fall til en viss grad. Hotel­let i Pyra­mi­den kan ikke sam­men­li­gnes med et stort luk­sus­ho­tell i en stor­by, men det er vel hel­ler ikke der­for man besøker stedet?

Rom i Hotell Tuli­pan. I mel­lomt­iden har de fles­te rom­me­ne blitt moder­nis­ert.

Sta­dig fle­re besøken­de, både fra lokal­be­fol­knin­gen, stu­den­ter fra Lon­gye­ar­by­en og internas­jo­na­le turis­ter, benyt­ter anled­nin­gen til å til­brin­ge noen fle­re dager i Pyra­mi­den isteden­for bare å få et lite inn­blikk i løpet av en dags­tur.

Hvis du øns­ker å bestil­le et rom i Hotell Tuli­pan, kon­takt Gru­mant Arc­tic Tra­vel Com­pa­ny.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php