spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

St. Jonsfjorden: Gjertsenodden, Perhytta

Litt om natur og historie på Spitsbergens vestkyst

St. Jonsfjor­den: Gje­rt­senod­den

St. Jonsfjor­den er ikke blant Sval­bards størs­te fjor­der, men den til­hø­rer i hvert fall blant de vak­res­te. Det fin­nes flot­te uts­ik­ter på fjell og bre­er, det fin­nes Gaf­fel­breen i buk­ta rett rundt hjør­net fra Gje­rt­senod­den. Det er ikke uvan­lig med mye breis fra Gaf­fel­breen i fjæ­ra, noe som kan være vel­dig vak­kert spe­sielt hvis lys­et er godt, og noe som invi­te­rer til å ta man­ge bil­der med vid­vin­kel­ob­jek­ti­vet eller med mak­routstyr og sta­tiv.

Tund­ra­en er også vak­ker, med man­ge plan­te­ar­ter, stein­rin­ger og en del Sval­bard­rein.

Den vel­di­ge more­nen til Gaf­fel­breen viser hvor stor breen må ha vært på 1800-tal­let, under den lil­le istiden, og det lig­ger jo – geo­lo­gisk sett – ikke langt til­ba­ke. Men uts­ik­ten fra more­nen er fort­satt vak­ker i dag.

Gal­le­ri – St. Jonsfjor­den: Gje­rt­senod­den & Gaf­fel­breen

Noen inn­trykk fra det vak­re lands­ka­pet ved Gje­rt­senod­den og Gaf­fel­breen.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Gje­rt­senod­den: Perhyt­ta

Perhyt­ta lig­ger ikke langt fra fjæ­ra og den er blikkfan­get hvis du besø­ker Gje­rt­senod­den. Den vak­re hyt­ta ble byg­get i 1962 av Per Johns­son, en av Sval­bards sis­te fangst­menn som var ute etter isbjørn, og Knut Edin. På den­ne tid­den var Johns­son ansatt i Ny-Åle­sund og han byg­get hyt­ta i friti­den. Den ble ald­ri brukt i over­vin­trings­sam­men­heng. I dag er den kjent som Perhyt­ta. Nor­ske fangst­menn byg­get sine fangsthyt­ter van­lig­vis ikke som tøm­merhyt­ter. Det anty­der at byg­ge­ren had­de ingen hast­verk og tok seg god tid, noe som fangst­menn ellers ikke plei­de å gjø­re. De ankom på fangst­fel­tet sent på som­me­ren og had­de mye strev med å repa­re­re eller å set­te opp fle­re hyt­ter og gjø­re fangst­fel­tet og seg selv klar mens vin­te­ren var ikke langt unna.

Gal­le­ri – Gje­rt­senod­den: Perhyt­ta

Noen per­spek­tiv på Perhyt­ta.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.02.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php