spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

St. Jonsfjorden: Gjertsenodden, Perhytta

Litt om natur og historie på Spitsbergens vestkyst

St. Jons­fjor­den: Gjert­se­nod­den

St. Jons­fjor­den er ikke blant Sval­bards størs­te fjor­der, men den til­hø­rer i hvert fall blant de vak­res­te. Det fin­nes flot­te utsik­ter på fjell og bre­er, det fin­nes Gaf­fel­breen i buk­ta rett rundt hjør­net fra Gjert­se­nod­den. Det er ikke uvan­lig med mye breis fra Gaf­fel­breen i fjæra, noe som kan være vel­dig vak­kert spe­sielt hvis lys­et er godt, og noe som invi­te­rer til å ta man­ge bil­der med vid­vin­kel­ob­jek­ti­vet eller med mak­ro­ut­styr og sta­tiv.

Tun­draen er også vak­ker, med man­ge plan­te­ar­ter, stein­rin­ger og en del Sval­bar­d­rein.

Den vel­di­ge more­nen til Gaf­fel­breen viser hvor stor breen må ha vært på 1800-tal­let, under den lil­le isti­den, og det lig­ger jo – geo­lo­gisk sett – ikke langt til­ba­ke. Men utsik­ten fra more­nen er fort­satt vak­ker i dag.

Gal­le­ri – St. Jons­fjor­den: Gjert­se­nod­den & Gaf­fel­breen

Noen inn­trykk fra det vak­re lands­ka­pet ved Gjert­se­nod­den og Gaf­fel­breen.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Gjert­se­nod­den: Perhyt­ta

Perhyt­ta lig­ger ikke langt fra fjæra og den er blikkfan­get hvis du besøker Gjert­se­nod­den. Den vak­re hyt­ta ble byg­get i 1962 av Per Johns­son, en av Sval­bards sis­te fang­st­menn som var ute etter isbjørn, og Knut Edin. På den­ne tid­den var Johns­son ansatt i Ny-Åle­sund og han byg­get hyt­ta i frit­i­den. Den ble aldri brukt i over­vint­rings­sam­men­h­eng. I dag er den kjent som Perhyt­ta. Nor­ske fang­st­menn byg­get sine fang­sthyt­ter van­lig­vis ikke som tøm­me­rhyt­ter. Det anty­der at byg­ge­ren had­de ingen hast­verk og tok seg god tid, noe som fang­st­menn ellers ikke plei­de å gjø­re. De ankom på fang­st­fel­tet sent på som­me­ren og had­de mye strev med å repa­re­re eller å set­te opp fle­re hyt­ter og gjø­re fang­st­fel­tet og seg selv klar mens vin­te­ren var ikke langt unna.

Gal­le­ri – Gjert­se­nod­den: Perhyt­ta

Noen per­spek­tiv på Perhyt­ta.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.02.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php