spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Stormbukta

Panoramatur

Storm­buk­ta – vir­tu­ell pan­ora­ma­tur

Panramatur / virtuell tur Stormbukta

(1) Storm­buk­ta

Storm­buk­ta lig­ger i Sør­kapp Land langt sør på ves­t­kys­ten av Spits­ber­gen, mel­lom Horn­sund og Sør­kapp. Buk­ta er opp­kalt etter en per­son, og ikke etter de ster­ke vin­de­ne som ofte blå­ser her; den sis­te for­kla­rin­gen vil­le fak­ti­sk ha vært like pas­sen­de. Det blir sagt at de mest inter­es­san­te stede­ne gje­r­ne er dem det er van­ske­ligst å kom­me seg til; Storm­buk­ta er et godt eks­em­pel på det­te. Det er helt åpent mot den vin­d­ful­le Nord-Atlan­te­ren i vest, og de grun­ne far­vanne­ne kan gjø­re det van­ske­lig å leg­ge til. Det er gode grun­ner til at Sør­kapp Land ikke er blant de mest besøk­te delen av Spits­ber­gen.

(2) Storm­buk­ta: Trol­lo­sen

Men det er noe spe­sielt med Storm­buk­ta, det er et uni­kt sted. Blant annet, fin­ner vi Spits­ber­gens størs­te kil­de her, kalt Trol­lo­sen. Det er egent­lig en elv som kom­mer ut av en karst­grot­te, 20 kubikkme­ter vann raser av går­de hvert sekund, over en kort distan­se før det tref­fer havet. Vann­fø­rin­gen eksis­te­rer på grunn av en kom­bi­nasjon av vannopp­lø­se­li­ge kar­bo­na­ter og en geo­lo­gisk for­kas­t­ning, som anta­ge­lig­vis har ført til at grunn­van­net har kun­ne fly­te fritt, på tross av per­ma­fros­ten. De store isbree­ne på Sør­kapp Land bid­rar med nok smel­tevann.

(3) Storm­buk­ta: Den tyske krigs-værstas­jo­nen “Land­vik”

I løpet av and­re ver­dens­k­rig, eta­bler­te nazis­tene hem­me­li­ge værstas­jo­ner i fje­r­ne deler av Ark­tis. I mid­ten av okto­ber 1944 trans­por­ter­te en ubåt to nord­menn med uts­tyr til Storm­buk­ta, for å skaf­fe den tyske luftstyr­ken meteo­ro­lo­gis­ke data. Dis­se ble for eks­em­pel brukt til å plan­leg­ge angrep på allier­te kon­voier. Den lil­le stas­jonshyt­ta ble bygd bak en liten steinås, slik at den ikke kan ses fra kys­ten.

(4) Storm­buk­ta: Den tyske krigs-værstas­jo­nen “Land­vik”

Fra tid­lig i mai 1945, send­te de to nord­men­ne­ne som job­bet for tysker­ne vær­in­formas­jo­nen i klar­tekst, og ikke i kode. De ble ikke hen­tet før tid­lig i august, og ble dømt til to års feng­sel i Nor­ge for å ha tje­ne­steg­jort for den hem­me­li­ge, mili­tæ­re, tyske etter­ret­ningst­je­nes­ten «Abwehr» i Storm­buk­ta.

(5) Storm­buk­ta

Fra en høyt­lig­gen­de posis­jon kan man se det karak­te­ris­ti­s­ke lands­ka­pet i Storm­buk­ta, og hva som pre­ger det. Ols­ok­breen er tyde­lig i sør. Mel­lom kyst­lin­jen og de førs­te fjel­le­ne, er det en smal stri­pe med flatt land, noe som er typi­sk for Spits­ber­gens sør­kyst. Tund­ra­en her er stort sett ufrukt­bar, men flek­ker med grønt indikerer at det er fuglef­jell i nær­he­ten. Tus­en­vis av krykkjer hek­ker i de brat­te klip­pe­ne rundt Storm­buk­ta, og det­te er også et ideelt hjem for polar­reven.

Alt i alt har Storm­buk­ta både typi­ske trekk for Spits­ber­gens ves­t­li­ge kyst, og noen uni­ke særp­reg (som kil­den Trol­lo­sen og res­te­ne etter vær­k­rigs­stas­jo­nen Land­vik). Å gå i land her er ofte van­ske­lig, om ikke umu­lig, og en kan defi­ni­tivt kal­le seg selv hel­dig om man har vært her.

Til­ba­ke

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Og til syvende og sist mitt nytt Ceterum censeo:

ny bok

min ny bok, fotoboka "Norwegens arktischer Norden (3): Die Bäreninsel und Jan Mayen" (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestilles fra nå av. Klikk her for mer info :-)

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php