spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Buchholzbukta

Slettelandskap og fangsthytta lengst mot øst på Spitsbergen

Buch­holz­bu­ka lig­ger nor­døst på Spits­ber­gen mel­lom Heley­sun­det og Kapp Pay­er. Lands­ka­pet er vids­trakt og åpent, med en gold tun­dras­let­te og noen små elver.

Vids­trakt slettel­and.

Van­net langs kys­ten er grunt. Len­ger sør, mot Heley­sun­det, består kyst­stri­pen av basalt­klip­per. Med mind­re man fer­des i roli­ge far­vann, er det utford­ren­de å kom­me i land i Buch­holz­buk­ta.

Liten elv med elveløp i dole­ritt.

Der­for er det få som har besøkt stedet opp gjen­nom his­to­ri­en. Man kjen­ner bare til én over­vint­ring her fra 1920. Det var tre nor­ske fang­st­menn, en av dem en kvin­ne, som opp­holdt seg i buk­ta over vin­te­ren. De lot båten de ankom i, fry­se inn i isen i en skjer­met bukt i ved Heley­sun­det, og så byg­de de to hyt­ter, en på Straums­lan­det og en annen i Buch­holz­buk­ta.

Fang­sthyt­ta (1).

I dag er det ingen­ting som står igjen fra hyt­ta på Straums­lan­det. Fra hyt­ta i Buch­holz­buk­ta, der­imot, lig­ger det noen syn­li­ge rui­ner i lands­ka­pet.

Fang­sthyt­ta (2).

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php