spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Nordre Russeøya: et av to russekors på Svalbard

Bilder og historie

Ortodoks kors, Nordre Russeøya

Orto­doks kors på Nord­re Rus­seøya i Murch­ison­fjord.

Nord­re Rus­seøya er en gans­ke liten øy i Murch­ison­fjor­den som skjæ­rer inn på ves­t­siden av Nord­aus­t­lan­det, langt mot nord i Hin­lo­pens­tre­tet. Den er bare én av fle­re øyer som lig­ger i Murch­ison­fjor­den, men lik­e­vel er Nord­re Rus­seøya litt pro­mi­nent: her står en av bare to rus­se­kors som fort­satt fin­nes på Sval­bard fra pomor­tiden. Det and­re kor­set står for­res­ten på Kros­søya, helt i nær­he­ten.

Det er kan­skje ingen til­fel­di­ghet at dis­se to kor­sene står på dis­se to naboøyene: slike kors fan­tes man­ge steder over store deler av Sval­bard, men man­ge ble sene­re brukt som bren­sel eller ble offer for vær og vind gjen­nom de man­ge åre­ne. Muli­gens var Murch­ison­fjor­den rett og slett langt nok bor­te slik at ingen over­vin­trer sene­re kom på tan­ken å fyre ovnen med kor­set på Nord­re Rus­seøya.

Som man kan for­ven­te fin­nes fort­satt res­ter etter en fang­st­s­tas­jon etter pomo­re­ne på øya. Til og med under snøen skim­tes hustuf­ter og res­ter etter tegl­stein som pomo­re­ne bruk­te til å mure ovner, i mot­set­ning til fang­st­folk i sene­re tider som tok blik­kovn med seg hjemm­e­f­ra.

Pomorensiedlung, Nordre Russeøya

Res­ter av en pomor-fang­st­s­tas­jon, Nord­re Rus­seøya.

Det er dess­ver­re ikke kjent når og av hvem fang­s­tas­jo­nen og kor­set ble byggd. Vi vet bare at pomor­tiden på Sval­bard nær­met seg slut­ten i mid­ten av 1900-tal­let.

Hvis man ser bort fra kor­set og res­te­ne etter fang­st­s­tas­jo­nen er Nord­re Rus­seøya gans­ke lik de man­ge and­re øyene i Murch­ison­fjor­den, som Ind­re Rus­seøya og Søre Rus­seøya. Det fin­nes vel­dig kar­rig polarør­ken­lands­kap med vel­dig lite vege­tas­jon over­alt i områ­det.

Iskiler, Nordre Russeøya

Per­ma­frost­lands­kap: iski­ler

Nord­re Rus­seøya: bil­de­gal­le­ri

Noen bil­der fra Nord­re Rus­seøya for å avrun­de den­ne lil­le siden.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php