spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Nordre Russeøya: et av to russekors på Svalbard

Bilder og historie

Ortodoks kors, Nordre Russeøya

Orto­doks kors på Nord­re Rus­seøya i Murchi­son­fjord.

Nord­re Rus­seøya er en ganske liten øy i Murchi­son­fjor­den som skjæ­rer inn på vest­siden av Nord­aus­t­lan­det, langt mot nord i Hin­lo­penstre­tet. Den er bare én av fle­re øyer som lig­ger i Murchi­son­fjor­den, men like­vel er Nord­re Rus­seøya litt pro­mi­nent: her står en av bare to rus­se­kors som fort­satt fin­nes på Sval­bard fra pomor­ti­den. Det and­re kor­set står for­res­ten på Kros­søya, helt i nær­he­ten.

Det er kanskje ingen til­fel­di­ghet at dis­se to kor­sene står på dis­se to naboøye­ne: sli­ke kors fan­tes man­ge steder over store deler av Sval­bard, men man­ge ble sene­re brukt som bren­sel eller ble offer for vær og vind gjen­nom de man­ge åre­ne. Muli­gens var Murchi­son­fjor­den rett og slett langt nok bor­te slik at ingen over­vin­trer sene­re kom på tan­ken å fyre ovnen med kor­set på Nord­re Rus­seøya.

Som man kan for­ven­te fin­nes fort­satt res­ter etter en fangststas­jon etter pomo­re­ne på øya. Til og med under snøen skim­tes hustuf­ter og res­ter etter tegl­stein som pomo­re­ne bruk­te til å mure ovner, i mot­set­ning til fangst­folk i sene­re tider som tok blik­kovn med seg hjemme­f­ra.

Pomorensiedlung, Nordre Russeøya

Res­ter av en pomor-fangststas­jon, Nord­re Rus­seøya.

Det er dess­ver­re ikke kjent når og av hvem fangs­tas­jo­nen og kor­set ble byggd. Vi vet bare at pomor­ti­den på Sval­bard nær­met seg slut­ten i mid­ten av 1900-tal­let.

Hvis man ser bort fra kor­set og res­te­ne etter fangststas­jo­nen er Nord­re Rus­seøya ganske lik de man­ge and­re øye­ne i Murchi­son­fjor­den, som Ind­re Rus­seøya og Søre Rus­seøya. Det fin­nes vel­dig kar­rig polarør­ken­lands­kap med vel­dig lite vege­tas­jon over­alt i områ­det.

Iskiler, Nordre Russeøya

Per­ma­frost­lands­kap: iski­ler

Nord­re Rus­seøya: bil­de­gal­le­ri

Noen bil­der fra Nord­re Rus­seøya for å avrun­de den­ne lil­le siden.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php