spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Den gamle flystripen i Adventdalen

Et tysk flyvrak fra den andre verdenskrigen

Tysk Ju 88 på Adven­tel­va

Fly plei­de å lan­de i Advent­da­len, omt­rent 4 km øst for Lon­gye­ar­by­en, inn­til den nye fly­plas­sen på Hotell­ne­set (som vi kjen­ner og bru­ker i dag) ble byg­get i 1973 og åpnet i 1975. Den førs­te landin­gen i Advent­da­len ble gjort under den and­re ver­dens­kri­gen den 25. sep­tem­ber 1941 av et tysk Ju 52 som lan­det for å patrul­je­re og under­søke situas­jo­nen i Lon­gye­ar­by­en, som nylig had­de blitt eva­kuert. Like etter eta­bler­te det tyske luft­vå­pe­net en værst­as­jon i Ban­sö i en norsk hyt­te i Advent­da­len, mel­lom End­a­len og Toda­len, som ble beman­net gjen­nom vin­te­ren 1941-42.

Den 14. juni 1942 lan­det et tysk Ju 88 fra Banak i Nord-Nor­ge på luft­stri­pen i Advent­da­len, men ble ska­det etter­som bak­ken var vel­dig myk. Tolv dager sene­re ble fly­et påført ytter­li­ge­re ska­der under et angrep fra en alliert Cata­li­na, og ble der­for etter­latt. I dag lig­ger vra­ket etter det tyske Ju 88 ved siden av Advent­da­len, like bak bygn­in­gen ved den gam­le fly­stri­pen.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php