spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Pyramiden: Crazy House

360° panoramabilde

Tid­li­ge­re bolig­hus i Pyra­mi­den som er kjent som «Cra­zy House» i dag. Den­ne typen byg­ning var vel­dig van­lig i boset­nin­ger byg­get under Sov­jet­pe­ri­oden i Russ­land. I dag kan man fin­ne lignen­de hus i man­ge rus­sis­ke byer.

I Pyra­mi­den var det man­ge av dis­se boli­gene, hver av dem med fle­re lei­li­ghe­ter. Legen­den sier at en av dem ble kalt «Lon­don»: Her bod­de sin­gle menn. Kvin­ner som bod­de ale­ne had­de sine hjem i «Paris». Det er lett å fore­stil­le seg at det må ha vært gans­ke mye tra­fikk mel­lom «Lon­don» og «Paris».

Som et resul­tat av den­ne tra­fik­ken, hend­te det at noen må flyt­te til «Cra­zy House»: her bod­de fami­lier med barn.

En stor byg­ning med lei­li­ghe­ter for gru­ve­ar­bei­de­re. I dag er den bare bebodd av krykkjer som hek­ker i vin­dus­k­ar­me­ne.

«Cra­zy House» lever fort­satt opp til nav­net sitt, men på en annen måte. Isteden­for barn som leker, er det krykkje­ne som hek­ker i vin­dus­k­ar­me­ne som sør­ger for liv og støy rundt bygn­in­gen.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php