spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Halvmåneøya

360° panoramatur

Halvmå­neøya – vir­tu­ell pan­ora­ma­tur

Halvmå­neøya er en liten stei­ne­te øy øst for Edgeøya, nøyak­tig i det områ­det der hav­strøm­mer fra Øst-Spits­ber­gen tar med seg en mas­se tung pak­kis om våren, og det sam­ler seg mye isbjørn i områ­det. Her had­de de mest pro­fes­jo­nel­le fangst­men­ne­ne sitt vik­tigs­te jak­tom­rå­de for isbjørn. Fangst­menn har over­vin­tret her åtte gan­ger mel­lom 1946 og 1971, med en totalt fangst på rundt 905 isbjørn, de fles­te av dis­se tatt med selvs­kudds­kas­ser. Rekor­den, hvis man vil bru­ke den slags begrep, ble satt i 1964-1965 med 144 bjør­ner, av Andre­as Bjørns­vik og Kjell Johan­sen.

Hyt­ta Bjør­ne­borg ble ori­gi­nalt bygd i 1904, og i 1935 fikk den mer eller mind­re det utseen­det den har i dag. Sene­re modi­fik­as­jo­ner ble tatt bort igjen, og i 1995 ble hyt­ta reno­vert. Etter Fred­heim i Tem­pel­fjor­den, er Bjør­ne­borg blant de mest berøm­te fangst­mannshyt­te­ne på Spits­ber­gen.

Den førs­te nor­ske over­vin­trin­gen på Halvmå­neøya var i 1898-99, men beg­ge fangst­men­ne­ne døde av skjør­buk. Det er res­ter etter hyt­ta deres, som kan ses noe sør for Bjør­ne­borg, ikke langt fra stran­da.

Gra­ver, gam­le selvs­kudds­kas­ser, isbjørn­bein og res­ter etter en and­re hyt­te nær søren­den av øya er stil­le vit­ner om den inten­se isbjørn­jak­ta som fore­gikk her i fle­re tiår. Den sis­te over­vin­trin­gen på Halvmå­neøya ble gjort av Per John­son i 1970-71.

Siden 2010 har øya blitt ver­net på grunn av den­ne his­to­ris­ke arven. Den enes­te delen av øya som fort­satt kan besø­kes er områ­det rett rundt Bjør­ne­borg, res­ten er for­budt områ­de. Abso­lutt en kon­tro­vers frem­gangs­må­te, men det er sånn det er.

Back

2 kommentar til Halvmå­neøya

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php