spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Straumsland og Heleysund

360° panorama

Heley­sun­det lig­ger mel­lom nords­pis­sen av Bar­entsøya og østs­pis­sen av Spits­ber­gen. Se siden om Heley­sund og Straum­s­land for mer informas­jon og bil­der.

Her har vi noen pan­ora­ma­bil­der som illus­tre­rer det vak­re lands­ka­pet som man kan fin­ne i Straum­s­lan­det, på nordsi­den av Heley­sun­det.

Straum­s­land: Tun­dra og våtom­rå­der

Vi begy­n­ner turen ved å krys­se Straum­s­lan­det på tverrs. Det mes­te av Straum­s­lan­det bes­tår av vids­trak­te våtom­rå­der, så her gjel­der det å fin­ne det ret­te stede for å krys­se. Ellers blir det en ganske våt og anstren­gen­de affæ­re og man kan etter­la­te dype spor som kan være i man­ge år. Våt tun­dra er ofte vel­dig sår­bar for tråkks­ka­der!

Ellers bes­tår vege­tas­jo­nen i Straum­s­lan­det av vids­trak­te tund­raom­rå­der. Her bei­ter Sval­bard­rein og fjell­re­ven går på jakt på gjess og ånder som fin­nes her samt med mind­re tund­ra­fug­ler som snø­spur­ven. Jeg har også sett den sjeld­ne sabi­ne­må­ken her og til og med sangs­va­ner, som er vel­dig sjeld­ne på Sval­bard. De er ikke på lis­ten av hek­ke­fug­ler her.

Rundt tun­dra- og våtom­rå­de­ne er åser av doleritt, og her er bun­nen mer stei­ne­te og ganske tørr. Det er mind­re vege­tas­jon her. Laver vok­ser på man­ge stei­n­over­fla­ter.

Straum­s­land: New­ton­vi­ka

På øst­siden av Straum­s­lan­det lig­ger den lil­le New­ton­vi­ka, som dess­ver­re er vel­dig grunn. Det er nok bare de minds­te båte­ne som kan fin­ne en ankrings­plass her, om i det hele tatt.

Straum­s­land: Heley­sund

Den lands­kaps­mes­sig vak­res­te delen av Straum­s­lan­det er kanskje klip­pe­kys­ten på sør­si­den, som stu­per bratt mot Heley­sun­det. Her har vi en fan­tas­ti­sk uts­ikt over Gine­v­ra­bot­nen (den nor­døst­li­ge delen av Storfjor­den) og mot Bar­entsøya i sør (under sola, det er midt på dagen) med sine vids­trak­te, lave pla­tåf­jell. Nord for Bar­entsøya, til venst­re for den i bil­det, ser vi Heley­sund og Orm­ho­let med Küken­t­haløya og noen and­re småøy­er som lig­ger mel­lom sun­de­ne.

Per­spek­ti­vet skif­ter mens vi vand­rer på top­pen av klip­pen

Man­ge steder fin­ner vi vak­re søy­ler av grov doleritt, noe som gir lands­ka­pet nes­ten et preg av vil­le ves­ten. Teis­ter hek­ker fle­re steder i klip­pe­ne og her og der har polar­må­ker sine reir på top­pen av søy­le­ne.

Det er en gle­de å være på tur i det­te lands­ka­pet på en god­værs­dag som i dag. Avhen­gig av tide­van­net kan strøm­men være kans­ke vold­som i Heley­sund, og det er også spen­nen­de å se på, spe­sielt hvis det er mind­re isfjell fra bree­ne i Storfjor­den som dri­ver med strøm­men!

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php