spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Murchisonfjord: Kinnvika

Panorama av IGY-stasjonen fra 1957

Kinnvika, Kart

Kinn­vi­ka lig­ger i Murchi­son­fjor­den på Nord­aus­t­lan­det.

Kinn­vi­ka er det mest kjen­te stedet i Murchi­son­fjor­den. Den lig­ger i en godt skje­r­met bukt på nordsi­den av fjor­den. Kinn­vi­ka var en forsk­nings­stas­jon som ble satt opp som et svensk-finsk samar­beid i for­bin­delse med det inter­nas­jo­na­le geofy­sis­ke år (IGY) 1957–1959. Stas­jo­nen var et rela­tivt stort pros­jekt og bes­tår av 10 bygn­in­ger for­delt på et rela­tivt stort områ­de i til­fel­le en av dem skul­le ta fyr.

Det befin­ner seg fort­satt enkel­te ting og tang, som for eks­em­pel et gam­melt amfi­bisk kjø­re­tøy, på stedet. Noen av gjen­stan­de­ne kan date­res helt til­ba­ke til åre­ne 1957-1959, and­re ting er av nye­re alder. I åre­ne 2003-2004 over­vin­tret Marie Tie­che og Hau­ke Trinks i Kinn­vi­ka. I for­bin­delse med det sis­te inter­nas­jo­na­le polarå­ret 2007-08 ble stas­jo­nen tatt i bruk igjen, med den sam­me intens­jo­nen som den gang den ble satt opp. Forske­re fra 10 for­skjel­li­ge land under­søk­te områ­det i detalj, her ble det blant annet foku­sert på isen­breen Ves­t­fon­na.

Dis­se to pan­ora­ma­bil­de­ne er tatt innen­dørs i den størs­te bygn­in­gen i Kinn­vi­ka. I dag er det ikke mye igjen av atmos­fæ­ren i den gam­le polar­stas­jo­nen. Det er lite igjen av inte­riø­ret og kan ikke sam­men­li­gnes med de his­to­ris­ke hyt­te­ne i Ant­ark­tis (som Cape Evans eller Cape Royds), som ser ut som om de akku­rat har blitt for­latt.

Selvføl­ge­lig glem­te ikke de svens­ke og fins­ke gut­ta fra 1957-1959 å byg­ge en bad­s­tue! Den­ne er den nord­ligs­te bad­s­tu­en man fin­ner på Sval­bard.

Kinn­vi­ka: Foto­gal­le­ri

Noen inn­trykk fra Kinn­vi­ka, fra sel­ve stas­jo­nen og områ­det rundt omk­ring. Bil­de­ne ble tatt i åre­ne f.o.m. 2018 t.o.m. 2022.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.11.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php