spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Julenissens postkasse i Longyearbyen

Jule­n­is­sens enor­me post­kas­se ble byg­get i 2013 av Po Lin Lee fra Hong Kong, for å syn­liggjø­re Lon­gye­ar­by­en som “jule­n­is­sens by”. Et smart trekk for­ret­nings­mes­sig, eller skyld­tes det lidens­ka­pen for det­te spe­si­el­le stedet? Uan­sett var den store post­kas­sen kon­tro­ver­si­ell: For post­ve­se­net ligner det for mye en ekte post­kas­se, og ikke alle i Lon­gye­ar­by­en mener byen deres pas­ser bes­kri­vel­sen som jule­n­is­se-byen. I 2015 var den mid­lert­idi­ge byg­ge­til­l­atel­sen til post­kas­sen løpt ut, og Lon­gye­ar­by­en Lokals­ty­re sa at papi­re­ne for å full­fø­re til­l­atel­sen aldri ble fylt ut, så den bur­de ha blitt fjer­net. Pro­blemer man har 78 gra­der nord!

Opp­date­ring per novem­ber 2017 (I): Lon­gye­ar­by­en lokals­ty­re (LL) har bestemt at jule­n­is­se-post­kas­sen skal rives på man­dag 20. novem­ber. Kost­na­den på 129,000 NOK skal dek­kes av eie­ren, Po Lin Lee. Selv­sagt før­te det­te til enda mer krang­ling! Obvous­ly a mat­ter of even more quar­rel! LL sa at Po Lin Lee had­de nok av tid til å fin­ne en anne løs­ning, som å sel­ge post­kas­sen, søke på fle­re til­l­atel­ser osv. Iføl­ge Po Lin Lee, der­imot, had­de hun for­søkt å for­hand­le med LL (via advo­ka­ter) uten suk­sess, og hun hev­der hun har fått ure­tt­fer­dig behand­ling (det er en lager­byg­ning i nær­he­ten som har stått i åre­vis uten rik­tig byg­ge­til­l­atel­se).

Opp­date­ring per novem­ber 2017 (II): Fris­ten satt av lokals­ty­ret utløp man­da­gen 20. novem­ber. En dag før det begyn­te et sels­kap å ta ned post­kas­sen på vegne av eie­ren, og de for­søk­te å ta den bort intakt så den kan byg­ges opp igjen ett annet sted på et sene­re tids­punkt. Iføl­ge Po Lin Lee, er det man­ge inter­es­ser­te kjø­pe­re uten­for Sval­bard. Alter­na­ti­vet med å gjen­rei­se post­kas­sen et annet sted i Lon­gye­ar­by­en er fort­satt på bor­det, iføl­ge eie­ren. Til og med april 2019 er den i hvert fall ikke blitt syn­lig igjen i Lon­gye­ar­by­en.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php