spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Storøya

Kart Storøya

Gener­elt: Nav­net «Storøya» må ha vært ment som en spøk etter­som øyen frems­tår som liten og tapt bak det store Nord­aus­t­lan­det. På grunn av van­skel­i­ge isfor­hold og dår­lig kart­lag­te far­vann, er øyen van­skel­ig å nå. Den til­hø­rer Nord­aust-Sval­bard natur­re­ser­vat.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Storøya

Geo­lo­gi: For det mes­te er øyen dek­ket av en pla­tåb­re. Den nord­li­ge delen er der­imot isfri, og består av grunnf­jell dia­bas, som Kræ­mer­pyn­ten på den øst­li­ge siden av Kvi­tøya. Dis­se berg­ar­te­ne er – som en del av grunnf­jel­let – gans­ke sjeld­ne på Sval­bard.

Anbe­falt bok for vide­re, lett­for­døye­lig lesing (vir­ke­lig!), med informas­jon om geo­lo­gi og Sval­bards lands­kap.

Lands­kap: Stei­net lav­land med noen inns­jøer, stren­der med noe driv­ved. Den størs­te delen av øyen er dek­ket av en karak­te­ris­tisk pla­tåb­re, med lik­he­tstrekk til dens stør­re naboer på beg­ge sider, Nord­aus­t­lan­det og Kvi­tøya.

Storøya. En innsjø i tundraens ødemark med platåbreen i bakgrunnen.

Storøya. En inns­jø i tun­draens øde­mark med pla­tå­b­reen i bak­grun­nen.

Flo­ra og Fau­na: Storøya, som befin­ner seg langt nord i Ark­tisk, har et goldt lands­kap med lite vege­tas­jon. Øyen er en hek­keplass for ark­tis­ke ter­ner, og i 2005 ble det bekref­tet som hek­ke­om­rå­de for Sabi­ne­måken, som er et ekstremt sjel­dent syn på Sval­bard. Arter som hval­ross og isbjørn er også van­lig i områ­det.

Dyreliv på Storøya: hvalross og isbjørn
Dyreliv på Storøya: hvalross

His­to­rie: På 60-tal­let drev Svens­ke for­ske­re forsk­nings­ar­beid på pla­tå­b­reen. Den dag i dag kan man fort­satt se res­te­ne etter hyt­ten de bruk­te, som befin­ner seg i nær­he­ten av pla­tå­b­reen på ves­t­siden av Storøya.

I juli 2006, ble en isbjørn skutt i selv­fors­var av en gui­de med turist­føl­ge fra ekspe­dis­jons-crui­seski­pet MS Polar. Det­te er den førs­te gan­gen en isbjørn er blitt skutt i møte med crui­se­ba­sert turis­me i nye­re tider (etter­som isbjør­nen ble fre­det på Sval­bard i 1973).

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php