spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Longyearbyen: isgrotte

360°-Panoramabilde

Alle isbree­ne på Sval­bard pro­du­se­rer smel­tevann i den var­me seson­gen og i peri­o­der med mild­vær og regn om vin­te­ren, og når smel­tevan­net ren­ner bort ska­per det smel­tevanns­ka­na­ler på over­fla­ten av, og smel­tevanns­grot­ter inni, isbree­ne. Om vin­te­ren tør­ker dis­se kana­le­ne inn og dan­ner isgrot­ter. Det er lik­e­vel vik­tig å vite at noen isbre­er pro­du­se­rer smel­tevann til og med om vin­te­ren, så hold øyne­ne åpne! Og gå aldri inn i en isgrot­te når det reg­ner…

Noen isgrot­ter er let­te å nå. Det er abso­lutt fasci­ne­ren­de å gå på inn­si­den av en isb­re! Gjen­nom vin­te­ren til­bys turer til isgrot­ter jevn­lig fra Lon­gye­ar­by­en som halv­dags- og dags­tu­rer til fots, med ski eller tru­ger, snow­cat (bel­te­vogn) og med hun­de­sle­de. Alle bree­ne nær Lon­gye­ar­by­en har isgrot­ter, ikke bare Lon­gye­ar­by­en som vises her, men også Lars­breen og Scott Tur­ner­breen i Bol­terd­a­len. Sist­nevn­te er hoved­des­ti­nas­jo­nen for hun­de­sle­de­tu­rer, etter­som den lig­ger i et snøs­ku­ter-fritt områ­de, og er per­fekt for stil­le­gåen­de turer (det sam­me gjel­der Lars­breen, men her er det for bratt for hun­de­sle­der).

Isgrot­ter end­rer seg fra år til år. Isbreen er i kon­stant beve­gel­se, og isen for­mes av smel­tevan­net. Noen gan­ger er de brat­te og sma­le, og van­skel­ig – om ikke umu­lig – å ta seg til. And­re isgrot­ter er let­te å nå av alle. Sma­le­re, kur­ve­de pas­sas­jer åpner seg til store hul­rom – fan­tas­tisk! Sta­lak­tit­ter av is hen­ger fra taket, og det er and­re fan­tas­tis­ke struk­turer å se. Uhel­dig­vis er dis­se skjø­re og blir lett ska­det, så du vil se fle­re av dem jo tid­li­ge­re i seson­gen du besøker grot­ten. Hel­dig­vis vok­ser de raskt ut igjen hvert år, og er en fin kon­trast til dryppstein av kalk.

Isgrot­ten vist her lig­ger i øvre Lon­gye­ar­breen, og den var gans­ke smal. Det var van­skel­ig å ta bil­der her med pan­ora­ma­te­knik­ken!

Det er selv­sagt at isgrot­te­ne kun bør besøkes når man har rik­tig uts­tyr, erfa­ring og kunn­s­kap med på turen. Gui­de­de turer til­bys jevn­lig i Lon­gye­ar­by­en for dem som ikke er erfar­ne hul­eboe­re…

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.09.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php