spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Moffen

Mof­fen

Kart med Moffen

Gener­elt: Mof­fen er en fasci­ne­ren­de, liten øy. Etter at hval­ros­sen ble bor­ti­mot utryd­det på Sval­bard midt på 1900-tal­let, fikk Mof­fen en sen­tral rol­le i å brin­ge bestan­den til­ba­ke. Den­ne pro­ses­sen er frem­de­les i gang. På sør­tip­pen av øya, lig­ger det ofte store antall hval­ross. Noen gan­ger snak­ker vi om fle­re enn 100 dyr. Av den grunn er Mof­fen et ver­net natur­om­rå­de. Om som­me­ren, 15. mai til 15. sep­tem­ber, er det ferd­sels­for­bud inklu­dert kyst­far­van­net til og med 500 meter fra land.

Kryssing av 80°N

Krys­sin­gen av 80°N er all­tid en god unn­skyld­ning for å ta en dram.

Mof­fen lig­ger rett nord for 80°N. Både øya og hval­ros­se­ne kan sees lang­veis fra, og der­for er Mof­fen et populært stop­pes­ted for man­ge skip. De sei­ler rundt søren­den av øya der de lig­ger og dri­ver en stund, for deret­ter å sei­le vide­re igjen.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Geo­lo­gi: Mof­fen består ute­luk­ken­de av en rek­ke med strand­vol­ler. Dis­se har blitt dan­net av sand fra den fla­te hav­grun­nen rundt øya, som har blitt skylt opp fra fle­re for­skjel­li­ge ret­nin­ger og der­med dan­net den ring­for­me­te øya Mof­fen. Mel­lom strand­vol­le­ne, lig­ger det en lagu­ne med brakk­vann.

Det lig­ger ingen fjell i dagen på Mof­fen.

Lands­kap: Helt flat øy, for­met som en drå­pe med en lagu­ne i mid­ten.

Moffen

Mof­fen.

Flo­ra og Fau­na: Det er spar­somt med flo­ra, bort­sett fra noen moser nær sørspis­sen, hvor hval­ross ble slak­tet i store meng­d­er i fle­re århund­re.

Til tross for at den er vel­dig liten, har Mof­fen et inter­es­sant dyre­liv men på grunn av ver­ne­be­stem­mel­se­ne er obser­vas­jons­mu­li­ghe­te­ne begren­set. Man fin­ner et stort antall av rød­nebb­ter­ne som hek­ker på øya. Det fin­nes også noen få par av sabi­ne­måken, som er svært sjel­dent på Sval­bard, men de er van­skel­ig å opp­dage blant alle ter­ner­ne og krykkje­ne. Hval­ros­se­ne hol­der seg gjer­ne til i det grun­ne van­net, som eig­ner seg godt som bei­teom­rå­de. De har en kolo­ni på sørspis­sen av Mof­fen, hvor de lig­ger og hvi­ler.

His­to­rie: Hval­fan­ger­ne kjen­te Mof­fen aller­e­de på 17-tal­let, slik at øya tid­lig ble et yndet jakt­re­vir for hval­ross. Legen­den sier at nav­net på øya, var en lite hyg­ge­lig kal­len­avn for tyske sjø­menn på neder­lands­ke hval­fangst­skip. Men jeg har fle­re gan­ger hørt fra neder­len­de­re, at det er mer sann­syn­lig at nav­net hen­vi­ser til for­men på øya som ligner en «Muff», et kles­plagg av ull til å stik­ke hen­de­ne inn i når det er kaldt ute.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php