spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Ryke Yseøyane

360° panorama virtuell tur og historien om en drama i ishavet

Vir­tu­ell tur – Ryke Yse­øya­ne

En pan­ora­ma-omvis­ning fra en av de mest avsi­des­lig­gen­de stede­ne på Spits­ber­gen: Ryke Yse­øya­ne, en liten øygrup­pe bes­tåen­de av tre små hol­mer øst for Edgeøya.

Stas­jo­ner

Ryke Yse­øya­ne: Steinøya

Dis­se øye­ne har en dra­ma­ti­sk his­to­rie. Vi begy­n­ner på Steinøya som lig­ger lengst nord­vest av de tre øye­ne. Steinøya er bare 1,7 km lang. Fra den 40 meter høye klip­pen på den nord­li­ge enden av øya fører en snø­fonn, hvor man kan gå til fots om vin­te­ren, ned til sjøi­sen.

Steinøya er 1,7 km lang og klip­pe­kys­ten på nordsi­den er 40 m høy. Om vin­te­ren skal det være en snø­fonn her om gjør det mulig å gå fra top­pen til det islag­te havet.

Ryke Yse­øya­ne: Hei­møya

Stei­nar Inge­b­rigtsen og Kris­ti­an Tors­vik had­de beg­ge to over­vin­tret tid­li­ge­re, så de var ikke uten erfa­ring da de bes­tem­te seg at de skul­le over­vint­re to gan­ger på råd på Ryke Yse­øya­ne. De antok at det skul­le være et av de bes­te stede­ne på Sval­bard for isbjørn­fangst, og så sat­te de i gang med den førs­te over­vin­trin­gen i 1967. Da var Stei­nar 25 år gam­mel og Kris­ti­an var på 35 år.

Hyt­ta på Hei­møya: inn­gang

Stei­nar og Kris­ti­an fikk anled­ning å rei­se nordover med Nor­varg, eks­pe­dis­jons­ski­pet til den tyske Stau­f­er­land expe­dis­jo­nen som ble orga­nis­ert av geo­gra­fen Juli­us Büdel fra Würz­burg for vitenska­pe­li­ge arbei­der på Bar­entsøya og omegn.

Hyt­ta på Hei­møya: arbei­dsrom og ver­k­s­ted

På grunn av de van­ske­li­ge isfor­hol­de­ne ble turen til Ryke Yse­øya­ne ikke lett. Det var fort­satt mye dri­vis i områ­det i august, og det var bare under det and­re anlø­pet og ikke uten hjelp av eks­pe­dis­jo­nens heli­ko­pter at Stei­nar, Kris­ti­an og uts­ty­ret deres kom i land på Hei­møya, den størs­te av de tre øye­ne grup­pen.

Hyt­ta på Hei­møya: hove­drom

Stei­nar og Kris­ti­an byg­de ei hyt­te med mate­ria­le­ne som de had­de tatt med seg. De kal­te hyt­ta for en palast og øya, som er i under­kant av 2 km lang, Hei­møya.

De sat­te ut selvs­kuddkas­se­ne til isbjørn­fangst på alle 3 øyer og på fas­ti­sen rundt omk­ring så snart det begy­nn­te å leg­ge seg. Like­vel ble fangs­ten ikke så bra som for­ven­tet.

Ryke Yse­øya­ne: Steinøya

Til­ba­ke til Steinøya. Den 14. mai 1969 gikk Stei­nar til klip­pen og ned på isen for å se etter selvs­kud­de­ne, slik som han had­de gjort så man­ge gan­ger før. Men den­ne gan­gen kom han ikke til­ba­ke. Kris­ti­an fant fot­spo­re­ne som gikk ut fra fas­ti­sen og inn i dri­vi­sen. Beg­ge had­de vært kla­re over hvor far­lig dri­vi­sen kun­ne være, spe­sielt rundt Ryke Yse­øya­ne hvor tide­vann­strøm­men kan være over­ras­ken­de sterk. Ellers plei­de de egent­lig ikke å gå inn i dri­vi­sen, og det forb­le uklart hvor­for Stei­nar had­de valgt å gjø­re det like­vel den­ne kvel­den. Han ble ald­ri fun­net.

Det er en min­ne­pla­te på klip­pen, som opprin­ne­lig ble plas­sert inne i hyt­ta på Hei­møya i 1991 under nær­vær av Steinars fami­lie­med­lem­mer. I 1998 ble min­ne­pla­ten flyt­tet til klip­pen på Steinøya, det stedet hvor Stei­nar gikk fra øya og inn i isen den­ne fata­le dagen, 14. mai 1969.

Til­ba­ke

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Og til syvende og sist mitt nytt Ceterum censeo:

ny bok

min ny bok, fotoboka "Norwegens arktischer Norden (3): Die Bäreninsel und Jan Mayen" (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestilles fra nå av. Klikk her for mer info :-)

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.12.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php