spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Longyearbyen Campingplass

360°-PanoTur

Cam­ping­plass i Lon­gye­ar­by­en: vir­tu­ell rund­tur

Pan­ora­ma­bil­de­ne som dan­ner den­ne vir­tu­el­le turen rundt cam­ping­plas­sen i Lon­gye­ar­by­en ble tatt på en gyl­den sen­som­mer­d­ag i august 2014. Det var en flott som­mer på Sval­bard, sam­men­li­gnet med den regn­tun­ge som­me­ren i 2013. Cam­ping­plas­sen had­de en god sesong med rundt 2800 over­nat­ten­de gjes­ter, fak­tisk nes­ten over kapa­si­tet i høy­se­son­gen. Så hvis du øns­ker et opp­hold her er det greit å vite at du må ha med ditt eget telt, sove­po­se og iso­le­ren­de tep­pe. Hvis du vil leie noe av det­te uts­ty­ret må du ta kon­takt med Lon­gye­ar­by­en Cam­ping i god tid før du rei­ser. Dagen før avrei­se er alt­så ikke rik­tig tids­punkt, da kan de kan­skje ikke ha nok uts­tyr igjen å leie ut til deg. Og har de ikke det, får du ikke et sted å sove, så enkelt er det. Ikke akku­rat ideelt…

Hvert år blir også Belu­gah­va­ler (hvith­va­ler) sett fle­re gan­ger nær kys­ten like ved cam­ping­plas­sen, for ikke å nev­ne jevn­li­ge besøk av reins­dyr, polar­rev, en rek­ke fug­le­ar­ter inklu­dert prak­tær­fugl osv. …

Pan­ora­ma­bil­de 1/9

Cam­ping­plas­sen lig­ger på Hotell­ne­set, nær Lon­gye­ar­by­en fly­plass og langs kys­ten, med en flott utsikt over ytre og sen­tra­le deler av Isfjord. I fint vær vir­ker de bars­ke fjel­le­ne og vids­trak­te isbree­ne på nordsi­den av Isfjord ikke mer enn et steink­ast unna, til tross for at det er nes­ten 40 km til Bore­breen, den nær­mes­te isbreen som kan ses fra cam­ping­plas­sen. Hver som­mer kan flok­ker med Belu­gah­va­ler ses nær kys­ten fle­re gan­ger gjen­nom seson­gen.

Pan­ora­ma­bil­de 2/9

Tel­te­ne lig­ger på en tun­dras­let­te på heve­de strand­vol­ler. Det kan være svært fuk­tig her tid­lig på som­me­ren, etter snøs­mel­tin­gen. Ikke langt fra cam­ping­plas­sen har ark­tis­ke ter­ner sine hek­keplas­ser på tun­draen og mel­lom kyst­la­gu­nene. Reins­dyr og polar­rev er ofte besøken­de i områ­det.

Pan­ora­ma­bil­de 3/9

I høy­se­son­gen, fra sent i juni vel inn i august, kan cam­ping­plas­sen være et tra­vel sted. Det er den bil­ligs­te måten å bo på i Lon­gye­ar­by­en, og defi­ni­tivt nær­me­re natu­ren enn annen over­nat­ting.

Pan­ora­ma 4/9

Det er ikke all­tid varmt og stil­le. Man­ge tel­teie­re har opp­daget at uts­ty­ret deres ikke møter kra­ve­ne stilt av en ark­tisk storm som svei­per kan svei­pe over cam­ping­plas­sen.

Pan­ora­ma 5/9

Ser­vice­bygn­in­gen har dus­jer, toalet­ter, kjøk­ken­fa­si­li­te­ter og steder man kan set­te seg ned for et mål­tid.

Pan­ora­ma 6/9

Inni ser­vice­bygn­in­gen kan det være gans­ke liv­lig når man­ge sam­les for et mål­tid. Nes­ten alle vil enten planl­eg­ge en spen­nen­de tur, eller net­to­pp ha kom­met til­ba­ke fra fel­ten. Det­te er stedet å være for å utveks­le his­to­ri­er, informas­jon og tips.

Pan­ora­ma 7/9

Når det er rolig her og du har ledig tid, er det et flott sted å være for å nyte utsik­ten.

Pan­ora­ma 8/9

Cam­ping­plas­sen er stengt under polar­net­ter og under mør­ket­iden av opp­lag­te grun­ner, men et kort besøk når det er mørkt kan lik­e­vel være litt av en opp­le­vel­se …

Pan­ora­ma 9/9

… Sær­lig hvis du er hel­dig nok til å se nord­ly­set!

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 21.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php