spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund: Sti til luftskipsmasten

360° panoramabilde

Her, ved den kine­sis­ke forsking­s­s­tas­jo­nen Yel­low River Sta­ti­on, begyn­ner den kor­te spa­ser­tu­ren til for­tøy­nings­mas­ten for luft­skip, hvor Amund­sen (1926 med luft­ski­pet Nor­ge) og Nobi­le (1926 og 1928 med Ita­lia) star­tet sine berøm­te rei­ser til Nord­po­len.

Inn­byg­ger­ne i Ny-Åle­sund har satt opp et lite anlegg, hvor turis­tene kan lade og tøm­me gevæ­re­ne sine. Tyde­lig­vis sto­ler de ikke på at det store antal­let med besøken­de vet hvor­dan de skal hånd­te­re våp­ne­ne sine på en sik­ker måte. En ting er sik­kert, man tren­ger et våpen eller føl­ge med en væp­net gui­de når man skal ta turen til for­tøy­nings­mas­ten. Det er ofte blitt sett isbjørn i Kongsfjor­den, og det hen­der også at de nær­mer seg Ny-Åle­sund. Det har til og med obser­vert isbjørn som rus­ler rundt i gate­ne i bebyg­gel­sen. Det­te er selv­føl­ge­lig svært sjel­dent og der er ekstremt usann­syn­lig at det kom­mer til å skje i løpet av dagen. Lik­e­vel er det er all­tid godt å være på vakt og å respek­te­re reg­le­ne som er satt opp for å bes­kyt­te befol­knin­gen. Den vik­tigs­te rege­len er å hol­de seg innen­for den befol­ke­de delen av stedet med mind­re man har et våpen eller er i føl­ge med en væp­net gui­de.

Sti­en til for­tøy­nings­mas­ten kan både være våt og gjør­me­te, spe­sielt på for­som­me­ren. Lik­e­vel, skal man hol­de seg på sti­en. Hvert år blir sti­en litt bre­de­re og tun­draen fors­vin­ner på grunn av turis­ter som gå ved siden av sti­en. Det er vel ikke ver­dt å ødel­eg­ge tun­draen bare for å hol­de stø­v­le­ne rene? Som besøken­de i Ark­tis, har du vel godt fot­tøy?

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php