spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund: Amundsenvillaen

360° panoramabilde

Amund­sen­s­vil­laen var i de fles­te åre­ne og er fort­satt direk­tør­bo­lig i Ny-Åle­sund, men Roald Amund­sen plei­de å bo her under sine ekspe­dis­jo­ner i 1925 og 1926, så den er kjent som Amund­sen­vil­laen blant de fles­te.

Huset ble byg­ged i 1918. I 1937 var man på leting etter alter­na­ti­ve bedrifts­om­rå­der for Ny-Åle­sund. Det ble dre­vet med hotell­virksom­het og direk­tør­bo­li­gen ble til North Pole Hotel i det­te året. Året etter flyt­tet hotel­let og direk­tør­bo­li­gen ble til North Pole Bar. Men det var bare kor­te epi­so­der i Amund­sen­vil­laens his­to­rie.

Under oppus­sin­gen fra 2009 til 2011, fant man vegg­ma­le­ri­er fra ekspe­dis­jons-med­lem­me­ne bak tape­ten som var satt opp i nye­re tid.

Boli­gen til direk­tø­ren lig­ger i and­re etas­je, mens rom­me­ne i førs­te etas­je bru­kes til repre­sen­ta­ti­ve for­mål. Offent­li­ghe­ten har ikke adgang til Amund­sen­vil­laen.

Direk­tø­ren bod­de selv­føl­ge­lig sen­tralt, så fra boli­gen kan vi se Amund­sens sta­tue, ser­vice­byg­get som inne­hol­der en kan­ti­ne samt fle­re vik­ti­ge bygn­in­ger.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php