spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Nor­dens­ki­öld­breen

Nor­dens­ki­öld­breen er en av de størs­te isbree­ne i Isfjor­den, og kan nås fra Lon­gye­ar­by­en. Den besøkes ofte som del av båt­tu­rer til Pyra­mi­den som­mers­tid, eller under snøs­ku­ter­tu­rer fra Lon­gye­ar­by­en til Pyra­mi­den om våren (så len­ge isen i Bil­lefjor­den er solid nok til at man kan kjø­re over den fros­ne fjor­den til Pyra­mi­den). Isbreen har truk­ket seg til­ba­ke de sis­te åre­ne, men er fort­satt et impon­e­ren­de syn.

Urm­ston­fjel­let er et mek­tig fjell på sør­si­den av øvre Nor­dens­ki­öld­breen. Mot vest skim­tes Bil­lefjor­den og, langt bor­te, Pyra­mi­den og mot øst ser vi Lomo­noss­ov­fon­na. Ellers er det Nor­dens­ki­öld­breen som domi­ne­rer utsik­ten

Den impon­e­ren­de bre­fron­ten til Nor­dens­ki­öld­breen en fin dag i begyn­nel­sen av mai.

Retret­tøya

Som man­ge and­re isbre­er har Nor­dens­ki­öld­breen truk­ket seg til­ba­ke de sis­te åre­ne og der­med har noen små, stei­ne­te øyer kom­met til syne under isen – igjen, etter­som de har vært isfrie før og ble dek­ket av breen da den had­de et fram­rykk. Fjel­let er blant det elds­te kjen­te grunnf­jel­let på Sval­bard. Den­ne øya har fått nav­net Retret­tøya og det er ikke uvan­lig å se isbjørn på den.

Gal­le­ri Nor­dens­ki­öld­breen

Noen bil­der tatt fra for­skjel­li­ge per­spek­ti­ver.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.10.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php