spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
HomeSval­bard info­si­deArk­tis­ke rei­ser – noen prak­tis­ke tips → Spits­ber­gen – ulike måter å rei­se på

Spitsbergen - de ulike måtene å reise på

Her vil du fin­ne noen hint og ide­er om hva du kan gjø­re på Spits­ber­gen. Til slutt, hand­ler det om sma­ken din (og bank­kon­to­en …) Du vil også fin­ne len­ker til tur­ope­ra­tø­rer i mine len­ke­sam­ling.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Turer til mes­te­par­ten av Sval­bard kre­ver at du regis­tre­rer på Sys­sel­man­nen (Bor­ge­mes­te­ren på Sval­bard). Om du boo­ker en tur vil tur­ope­ra­tø­ren ta hånd om det­te. Klikk her for vide­re informas­jon om reg­ler og regu­le­ringer, sik­ker­het i felt osv.

Som­mer­tu­rer

 • Ekspe­dis­jon­s­crui­se vil være en ideell måte å rei­se på for man­ge. Visst du vil opple­ve mest mulig av Ark­tis (eller Ant­ark­tisk) natur, ta med deg even­tyr­lyst og del din entus­i­as­me for pola­re områ­der med like­sin­ne­de rei­sen­de, da vil du sann­syn­lig­vis like den­ne måten å kom­me deg rundt på.
  Rela­tivt små grup­per (avhen­gig av hvil­ket skip du bru­ker, ofte rundt 100 pas­sas­je­rer og det fin­nes noen som bare har plass til 12) på far­tøy­et, hvil­ke er mind­re og har litt enkle­re stan­dard sam­men­li­gnet med «de ekte crui­seski­pene».

Ekspe­dis­jons­skip M/V Pro­fes­sor Mul­ta­novs­kiy (som plei­de å være mitt and­re hjem i Ark­tis).

Ekspedisjons skipet M/V Professor Multanovskiy i Hinlopenstretet

 • Crui­seskip. Om du liker det kom­for­ta­belt med et par lands­kapsinn­trykk fra pan­or­a­ma­loun­gen og noen få rela­tivt kor­te ilands­tign­in­ger i natu­ren, og du ver­dset­ter god mat og kom­fort, da vil en tur med et av de stør­re crui­seski­pene være et godt valg for deg. Det blir sik­kert en fin rei­se, men nok ikke den helt store natur­opp­le­vel­sen.
Worsleyneset
 • Indi­vi­du­el­le vand­re­tu­rer Det er et utalli­ge muli­ghe­ter, fra dags­tu­rer rundt Lon­gye­ar­by­en til ulike ukelan­ge vand­re­tu­rer som har en ekspe­dis­jons­ka­rak­ter. Nøye for­ber­edel­ser, god fysisk form og noe erfa­rin­ger med vand­re­tu­rer i nor­disk ter­reng uten stier er åpen­ba­re vil­kår. På fle­re dagers lengre turer, vil du sann­syn­lig­vis bære på mer enn 20kg i ryggsek­ken (telt, bren­ner, mat, sove­po­se, rif­le­am­mu­nis­jon, snu­b­le­bluss til isbjørn­bes­kyt­tel­se rundt tel­tet imens dere sover osv., for vide­re informas­jon om regu­le­ringer og sik­ker­het i felt, se her). Vand­re­tu­rer gir deg muli­ghe­ten til å få en intens opp­le­vel­se av ark­tisk natur og lands­kap, og den spen­nen­de følel­sen av å være eks­po­nert av ele­men­tene og det å leve i natu­ren. Og det er få ting som er bed­re enn førs­te piz­za etter en lang tur …

Nytel­se av
å bo i telt.

Teltliv på Svalbard

 • Orga­nis­er­te vand­re­tu­rer: På lik lin­je som indi­vi­du­el­le vand­re­tu­rer, vil du få muli­ghe­ten til å opple­ve ark­tisk natur og still­het i mas­ser av tid når du del­tar i en orga­nis­ert vand­re­tur. Du vil få opp­le­vel­ser, som noen vil els­ke, and­re vil kan­skje hate (sove i telt uten muli­ghe­ten til å ta en dusj osv.). Du må god­ta grup­pens tem­po og ryt­me, og det er lite sann­syn­lig at du får inn­fly­tel­se på rei­se­pla­nen. Men det er uten tvil fle­re for­de­ler: ofte mind­re bagas­je å bære etter­som det er van­lig­vis fle­re depot i felt, mye mind­re orga­nis­e­ring og for­ber­edel­ser, solid plan­leg­ging og grup­pas erfa­ring (som plei­er å være bra). Pass på at du er vet hva slags tur det er du boo­ker og at du er i god nok fysisk form, vær rea­lis­tisk når det kom­mer til dine van­d­ree­gen­s­ka­per, ellers blir din del­ta­gel­se en pla­ge for deg selv og et pro­blem for res­ten av grup­pa.
 • Fot­tur: Det fin­nes man­ge muli­ghe­ter for flot­te fot­tu­rer i Lon­gye­ar­by­ens omegn, alt fra en enkel spa­ser­tur til gans­ke kre­ven­de topp­tu­rer. Her fin­nes det man­ge til­bud fra de loka­le tur­ope­ra­tø­re­ne.
 • Kano/Kajakk. Den åpne kano («Cana­disk kano») er ikke et alter­na­tiv på Spits­ber­gen etter­som det er man­gel på rolig vann (de få store elve­ne har mas­ser av grun­ne par­tier). Mye kan der­imot bli gjort med en robust ekspe­dis­jons­ka­jakk, fra dags­tu­rer til lengre turer med ekspe­dis­jon­ka­rak­ter. Orga­nis­e­ring er gans­ke dyrt, som star­ter med å trans­port­e­re alt uts­ty­ret ditt. Det er spe­sia­li­ser­te tur­ope­ra­tø­rer på Spits­ber­gen som kan hjel­pe deg med alt. Den­ne måten å rei­se på er attrak­tivt og kan gi for­skjel­li­ge per­spek­ti­ver og erfa­rin­ger enn land­ba­sert rei­sing, men det har sine vil­kår og spe­si­fikk risi­ko. Det­te inklu­de­rer ufo­r­ut­sig­bart vær og lan­ge kyst­st­re­knin­ger hvor det er umu­li­ge å gå i land (klip­per, bre­fron­ter osv.).

Vin­ter­tu­rer

 • Snøs­ku­ter. En vel­dig populær måte å opple­ve Spits­ber­gen om vin­te­ren. Natur­opp­le­vel­sen vil bli noe begren­set på grunn av fart og støy, men med snøs­ku­ter er det gans­ke lett å nå impon­e­ren­de steder i natu­ren som lig­ger gans­ke langt bor­te. I seson­gen (febru­ar-tid­lig mai) fin­nes det hver dag til­bud med dags­tu­rer e.g. til Barents­burg eller til øst­kys­ten. På populæ­re ruter er det fak­tisk en god del traf­fikk nå i seson­gen.
  Det er også mulig å leie sku­ter og dra ut på tur på egen hånd, men orga­nis­er­te tur­opp­leg anbe­fa­les med mind­re du har erfa­ring med slike turer og er lokalk­jent.

Kan være både «motor­sport» og natur­opp­le­vel­se, avhen­gig av hvor­dan det blir gjort: Snøs­ku­ter­tu­rer.

Snøskuter

 • Hun­de­sle­de. Tra­dis­jo­nell ark­tisk rei­se, kan ikke bli noe bed­re. Det er snaut noe som er bed­re enn fle­re dagers tur med hun­de­sle­de fra hyt­te til hyt­te eller bruk av telt. På Spits­ber­gen er snøs­ku­ter­tra­fikk fort­satt en pla­ge, selv om det blir mer og mer regu­lert, men det er områ­der hvor snøs­ku­te­re ikke er til­latt.
  Dags­tu­rer eller halv­dags­tu­rer er populæ­re og inne­bæ­rer ingen stor risi­ko om du bekym­rer deg for å være kald og i ube­hag, etter et par timer er du til­ba­ke i byen. Seson­gen er hovedsa­ke­lig febru­ar til tid­lig mai. Spe­sia­li­ser­te ope­ra­tø­rer vil også arran­ge­re lengre turer etter øns­ke. Du vil nep­pe få en mer intens, mer for­fø­ren­de opp­le­vel­se av Ark­tis enn gjen­nom en fle­re dagers tur med hun­de­sle­de! Selv­føl­ge­lig vil du leve med en viss man­gel på kom­fort (ute­liv i tem­pe­ra­tur­er som kan gå langt under 0 gra­der og alt som føl­ger med det­te), men om du er vil­lig til å aksep­te­re det (det er fak­tisk vel­dig gøy for de små even­ty­rer­ne iblant oss), vil du bli rikt beløn­net. Din tur­ope­ra­tør vil assis­te­re deg med informas­jon og uts­tyr. En annen fak­tor er at hun­dek­jøring er en mil­jø­venn­lig måte å kom­me seg rundt på (ingen CO2-utslipp) og ska­per job­ber i fjer­ne sam­funn av en sort som lar lokal­be­fol­knin­gen behol­de deres stol­thet og noe av deres tra­dis­jo­nel­le teknikk i live. Kos deg!
 • Ski­turer. Det­te gir på en måte sam­me opp­le­vel­se som hun­dek­jøring, om du ten­ker på natur­opp­le­vel­se, selv om hun­de­ne mang­ler. Ski­turer er mye let­te­re å orga­nis­e­re indi­vi­du­elt, sam­me som hun­dek­jøring kre­ver det rele­vant erfa­ring og, så klart, hun­der og sle­de. På en annen måte, er ski­gåing med mye bagas­je kre­ven­de. Hele spek­ter­et av ski­turer, fra let­te dags­tu­rer på bestil­ling, ukelan­ge turer med ekspe­dis­jon­ka­rak­ter, vil gi spor­ty, even­tyr­lyst­ne folk en «once-in-a-life­time» opp­le­vel­se.

Hun­de­sle­de i Øst-Grøn­land

Hundekjøring

Året rundt

 • Opp­hold i Lon­gye­ar­by­en. Det er lett å bli et par dager i Lon­gye­ar­by­en på et av hotel­le­ne eller (om som­me­ren) på cam­pingen, og du vil bli over­ras­ket over de ulike tin­ge­ne du kan gjø­re og se – isbjørn og hval­ross er nok lite sann­syn­lig, men annet enn det er nes­ten alt mulig. Om du blir noen dager og hol­der øyne­ne åpne, vil du sann­syn­lig­vis se reins­dyr, fjell­rev og – avhen­gig av års­tid – et stort spek­ter av for­skjel­li­ge fug­le­ar­ter (muli­gens inklu­dert polar­måke, alke­kon­ge, rype osv.) Det er stor varias­jon av ulike dags­tu­rer du kan boo­ke på hotel­let ditt, turist­informas­jo­nen eller med de loka­le tur­ope­ra­tø­re­ne. Om du er inter­es­sert i fugle­tit­ting, da kan du lett bru­ke fle­re given­de dager i og rundt Lon­gye­ar­by­en tid­lig på som­me­ren – det er godt å ha en gui­de med rele­vant lokal­kunn­s­ka­per og en rif­le, eller en lei­e­bil.
 • Sykkel. Innen­for Lon­gye­ar­by­en er det svært prak­tisk å ha en sykkel; også på vei­en i ret­ning cam­ping­plas­sen, Bjørn­da­len og inn i Advent­da­len er man da mobil. Man kan leie sykler i Lon­gye­ar­by­en. Ut over det er sykkel­tur­er i stor grad umu­lig, siden det ikke fin­nes noen egne­te sykkel­vei­er uten­for det bebyg­de områ­det og det å syk­le over den som­mer­li­ge tun­draen kom­mer ikke på tale og er på grunn av natur­vern strengt for- budt. Dog kan man i en viss grad kjø­re over den fros­ne tun­draen og snø­dekt ter­reng med såkal­te Fat­bikes, som har vel­dig store dekk. Det­te er noe som ver­ken fors­tyr­rer natu­ren eller lov­gi­ve­ren. Tvert imot kan den­ne stil­le ferdse­len øns­kes vel­kom­men av for­skjel­li­ge hen­syn, blant annet da det bare er kropp­s­ener­gi (og kan­skje litt strøm) som for­bren­nes og de enes­te utslip­pene er ens egen pust.
  Der­til byr fjordbred­den og elve­leiene til Adven­tel­va og side­da­ler (End­a­len osv.) i nær­he­ten av Lon­gye­ar­by­en på gode turm­u­li­ghe­ter, så snart de er blitt tør­re. Med pig­ger på dek­ke­ne er en sykkel­tur på den fros­ne Adven­tel­va om høs­ten nær­lig­gen­de. Og med Fat­bike Spits­ber­gen fin­nes det i Lon­gye­ar­by­en også en spe­sia­li­sert arran­gør, der den inter­es­ser­te kan hen­ven­de seg.
 • Buss. På grunn av mang­len­de vei­er er natur­lig­vis lengre buss­rei­ser ingen muli­ghet. I Lon­gye­ar­by­en blir det til­budt char­ter­bus­ser, som kan bli brukt for sight­see­ingtu­rer. Det kan man til og med gjø­re på en smak­full måte med restau­rant­bus­sen til Arc­tic Tapas, hvor det blir ser­vert en erret­ters meny. Mind­re grup­per kan ta en steds­rund­tur i mini­buss fra et taxi­fir­ma.

Ski­gåing i Ark­tis:
god fornøyel­se
for spor­ty men­nes­ker.

Skigåing i Arktis: god fornøyelse for sporty mennesker

Tull

 • Heli­ko­pter: Bru­ken av heli­ko­pter for turis­me er ikke til­lat på Sval­bard, hver­ken ‘flight­see­ing’ eller å lan­de i felt. Sys­sel­man­nen kan til­la­te heli­ko­pter­bruk for forsk­nings eller jour­na­lis­tis­ke for­mål. På grunn av høy bens­in­for­bruk, er heli­ko­pter mer eller mind­re den minst mil­jø­venn­li­ge måten å kom­me seg rundt på (enda ver­re er bru­ken av atom­kraftdrev­ne isbry­te­re for turis­me – noen fors­lag om hvor­dan trygt kas­te atom­res­ter?).
 • Bobil. Først av alt, du vil ikke få den til Spits­ber­gen, vide­re er det ingen­ting du kan gjø­re med den etter­som det er man­gel på vei­er uten­for bebyg­gel­se.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php