spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Tusenøyane

Tusenøyane kart

Gener­elt: ‘Tus­enøya­ne’ er et pas­sen­de navn for øygrup­pa. Det er et stort ant­all små øyer og stei­ner der ingen er stør­re enn et par km2. De er ganske eks­po­nert for åpent hav, og lig­ger i grun­ne områ­der, noe som gjør dem vel­dig utilg­jen­ge­li­ge. Tus­enøya­ne er en del av Søraust-Sval­bard natur­re­ser­vat. Fra 2014 er det ikke len­ger mulig å besø­ke store deler av Tus­enøya­ne mel­lom 15. mai til 15. august for å bes­kyt­te fugle­li­vet. I til­legg, er det ikke leng­re mulig å besø­ke noen av øye­ne overho­det (Zieg­lerøya, Delit­chøya og meste­par­ten av Halvmå­neøya) for å bes­kyt­te his­to­ris­ke gjen­stan­der. Dis­se restriksjo­nene er svært kon­tro­ver­si­el­le, men de trer i kraft.

For mer og detal­je­rt informas­jon: Gui­de­book Spits­ber­gen-Sval­bard

Svalbard - Norge nærmest Nordpolen<

Geo­lo­gi: Tus­enøya­ne bes­tår ute­luk­ken­de av dia­bas stein, øvre Jura til krit­t­al­de­ren. Sedi­men­ter fra tri­as, hvor basalt stein har trengt seg inn, har blitt fje­r­net fulls­ten­dig av eros­jon. De fin­nes leng­re nord, der de for­mer href=»/?page_id=2374″>Edgeøya. And­re stei­ner kan bli fun­net, men det er kun flytt­blokk, stein som har kom­met med isbre­er.

Anbe­falt bok For vide­re informas­jon om geo­lo­gi og lands­kap på Sval­bard.

Lands­kap Små, stei­ne­te øyer uten isbre­er. Man­ge av Tus­enøya­ne er ganske ufrukt­ba­re og er dek­ket av stor basalt kam­pestein, i mens and­re har vak­re, mose­te tun­dra med små tund­rat­je­rn. Lands­kaps­mes­sig og geo­lo­gisk, til­hø­rer Halvmå­neøya og
Ryke Yse Øya­ne Tus­enøya­ne.

Klikk her for pan­ora­ma­bil­der av Tus­enøya­ne.

Stei­ne­te ‘basalt-lands­kap’ på Tus­enøya­ne med en gam­mel fangs­ta­mannshyt­te. Halvmå­neøya.

Flo­ra og fau­na: Ark­tis. Del­vis vel­dig ufrukt­bar, del­vis rik i mose­tun­dra. Spe­sielt der mosen er sår­bar – prøv å trå på stein! Det er små tje­rn på noen av øye­ne, hvor små­lom ofte for­me­rer seg – vak­re fug­ler i et nyde­lig mil­jø, men de er lett å forstyr­re ved redet. Hold avstand! Tus­enøya­ne er et vik­tig områ­de for ærfugl og gjess. De store områ­de­ne med grunt vann gir gode for­sy­n­in­ger for hval­ross, som lever av skjell, som igjen lever i gjør­ma på bun­nen av havet.

His­to­rie: Tid­lig på 1600-tal­let viss­te hval­fangst­menn områ­det og eta­bler­te et par landstas­jo­ner i områ­det.

Tusenøyane

Spek­kovn (dob­be­lovn) fra 1600-tal­let, Tus­enøya­ne. Akku­rat den­ne ovnen kan være den best bevar­te ovnen på hele Svalbard.p>

Tus­enøya­ne var også et favo­rittom­rå­de for jakt og fangst av Pomo­re­ne, som kanskje var der før Wil­lem Bar­ents offi­sielt opp­daget Spits­ber­gen i 1596. Tid­lig på 1900-tal­let, fan­get nor­ske fangst­menn et stort ant­all isbjørn her, spe­sielt på Halvmå­neøya og i Tjuvfjor­den, på sør­si­den av Edgeøya.

Tus­enøya­ne (gal­le­ri)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php