spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Gås­ham­na (Kon­stan­ti­nov­ka)

Det er spor etter hval­fan­ger­ne her på øst­siden av Gås­ham­na. Bak en liten haug lig­ger en del svæ­re hval­bein. Men det er sel­ve hau­gen som trek­ker mest opp­merksom­het i førs­te omgang for­di her fin­nes det man­ge spor etter tid­li­ge­re akti­vi­te­ter.

Det var her at den rus­sis­ke avde­lin­gen av den rus­sisk-svens­ke grad­må­lings­ek­spe­dis­jo­nen had­de sitt hovedk­v­ar­ter. Den­ne ekspe­dis­jo­nen ble ikke vel­dig berømt, men den var en av de størs­te viten­ska­pe­li­ge ekspe­dis­jo­nene som noen­sin­ne ble utført på Sval­bard. Målet var å utfor­ske jor­d­klo­dens eks­ak­te form: var det nå en per­fekt kule eller var den flat i polom­rå­de­ne? Det­te skul­le under­søkes ved hjelp av eks­ak­te topo­gra­fis­ke målin­ger både i pola­re bred­de­gra­der og nær ekva­tor. Spits­ber­gen var plas­sen for å få det gjort lengst mot nord. Svens­ke og rus­sis­ke for­ske­re sam­ar­bei­det for å tak­le den­ne store og logis­tisk vel­dig kre­ven­de opp­ga­ven. Beg­ge grup­per over­vin­tret i 1899-1900. Russ­er­ne som tok den søre delen av pros­jek­tom­rå­det valg­te Gås­ham­na som hovedk­v­ar­ter, mens svens­kene holdt til på Cro­zier­pyn­ten i Sorg­fjor­den på Spits­ber­gens nord­kyst.

Sene­re, på 1900-tal­let, ble hyt­ta brukt av nor­ske fang­st­menn, som kal­te stedet for Kon­stan­ti­nov­ka. I dag er hyt­ta fal­le­fer­dig.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 23.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php