spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

360° panoramabilder fra Arktis og Antarktis

Svalbard, Jan Mayen, Grønland og Antarktis fra Rosshavet til Sydgeorgia

Som­me­ren 2012 prøv­de jeg meg for førs­te gang på pan­ora­ma­fo­to­graf­e­ring. Siden våren 2013, har jeg regel­mes­sig tatt ‚ekte‘ pan­ora­ma­bil­der med pro­fes­jo­nelt uts­tyr, en fan­tas­tisk måte å kre­ere bil­der med 360 gra­d­ers utsikt. En av grun­nene til at jeg begyn­te med det, var den førs­te turen min til Ross­ha­vet i Ant­ark­tis. Jeg var nødt til å fin­ne en måte å foto­graf­e­re på, som rett­fer­dig­jor­de den fan­tas­tis­ke utsik­ten på stedet!

Her fin­ner du lin­ker til pan­ora­ma­bil­der fra utsik­ten i de nord­li­ge og sør­li­ge pol­arom­rå­de­ne:

  • Spits­ber­gen og Bjørnøya, med inter­ak­tivt kart. Det­te er uten tvil den mest omfat­ten­de sam­ling av pan­ora­ma­bil­der fra Sval­bard og det eksis­te­rer enda mye mer bild­edma­te­ri­al som hol­der på å bli redi­gert for hjem­mesi­den vår. Selv­føl­ge­lig tar jeg sta­dig nye pan­ora­ma­bil­der i løpet av mine regel­mes­si­ge rei­ser i dis­se fan­tas­tis­ke områ­de­ne. Til syven­de og sist, kan man nes­ten si at hva vi ska­per her, er et viri­tu­ellt muse­um for Sval­bard, i alle fall et svært omfat­ten­de digi­talt utstil­lings­vin­du.
Spitsbergen - 360°-Panoramas

En sam­ling av hundre­vis av 360° Sval­bard-pan­ora­ma­bil­der som man kan navi­ge­re seg igjen­nom med inter­ak­tivt kart.

  • Jan May­en. Blant annet med et 360° pan­ora­ma­bil­de tatt fra top­pen av Bee­ren­berg.
Beerenberg-Pano - 360° panoramas

En sam­ling av 360° pan­ora­ma­bil­der fra Jan May­en som man kan navi­ge­re seg igjen­nom med inter­ak­tivt kart. Opp­lev Jan May­en inter­ak­tivt – nyt en vir­tu­ell tur til den fasi­ne­ren­de øya Jan May­en og opp­lev steder som det nes­ten er umu­lig å kom­me seg til.

f8r_Rode-O_01Sept13_316_HDR-Pano

En sam­ling av 360° pan­ora­ma­bil­der fra Grøn­land som man kan navi­ge­re seg igjen­nom med inter­ak­tivt kart.

a1e_Nusfjord_23Mai14_155_HDR-Pano

En sam­ling av Pan­ora­ma­bil­der fra Nord-Nor­ge, fra Lofo­ten til Trom­sø som man kan navi­ge­re seg igjen­nom med inter­ak­tivt kart

  • Ant­ark­tis. Den and­re store bil­de­sam­lin­gen med pan­ora­ma­bil­der – ta en vir­tu­ell tur med oss til sør­halv­ku­len!
Antarctic Panoramas - 360° Panoramas

En sam­ling av 360° pan­ora­ma­bil­der fra Ant­ark­tis som man kan navi­ge­re seg igjen­nom fra for­skjel­li­ge områ­der i Ant­ark­tis.

← Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php