spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Kiepertøya - en liten øy i Hinlopenstretet (Svalbard)

Kie­per­tøya er en liten øy i den sør­li­ge delen av Hin­lo­penstre­tet. Øya bes­tår av tre hal­vøy­er som er bun­det sam­men av lave land­tun­ger. Noen steder er det under 100 meter mel­lom strandlin­je­ne til hal­vøye­ne.

Geo­lo­gisk sett bes­tår Kie­per­tøya av doleritt, en mag­ma­ti­sk berg­art som ligner basalt. Vær og vind tærer lang­somt på dolerit­ten, og resul­ta­tet er gro­ve stein­blok­ker. Øya er der­for vel­dig stei­ne­te og ikke så lett å beve­ge seg rundt på.

Alle tre hal­vøye­ne lig­ger lavt i lands­ka­pet med stei­ne­te klip­pe­formas­jo­ner. Det er ingen høy­der over 34 meter. Noen små, loka­le klip­per er svært brat­te. Alt i alt frams­tår Kie­per­tøya som død, øde og for­latt.

Som om ikke den åpen­ba­re trykke­de stem­nin­gen var nok i seg selv, er det en trist his­to­rie knyt­tet til øya. 31. august 1995 ble den nor­ske sjø­man­nen Hel­mer Kris­ten­sen drept av en isbjørn. Han var en del av et lite manns­kap på en isbry­ter­båt. De had­de med seg pas­sas­je­rer i land for å gå en liten tur da en svært aggres­siv isbjørn gikk til angrep. Det enes­te de var bevæp­net med, var en liten pis­tol. De traff isbjør­nen fle­re gan­ger i hodet med den, men kulene var ikke kraf­ti­ge nok til å stop­pe en rasen­de bjørn på den stør­rel­sen. Kris­ten­sen ble drept og en annen mann ble ska­det.

Sene­re valg­te Sys­sel­man­nen å sky­te isbjør­nen.

En turist­grup­pe fra det sam­me ski­pet had­de også gått i land på sam­me tid. Tur­le­der­ne i den­ne grup­pa var, i mot­set­ning til manns­ka­pet, forsvar­lig bevæp­net.

Kiepertøya, Denkmal Eisbärenunfall Helmer Kristensen

Min­ne­tav­le for Hel­mer Kris­ten­sen, som ble drept her på Kie­per­tøya av en isbjørn den 31 august 1995.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php