spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → august, 2022

Måneds-Arkiv: august 2022 − Nyheter og Reiseblogg


Sørøst Sval­bard – 31. august 2022

En utro­lig vak­ker dag, og alt gikk som plan­lagt, for avveks­lings skyld. På en sånn dag er vir­ke­li­ghe­ten på Sval­bard vak­re­re en alt man kan ten­ke seg. Høst­far­ge­ne i tun­draen i Rosen­berg­da­len. En stor flok hval­ros­ser på Kapp Lee (Dole­ritt­ne­set, for å være mer nøyak­tig). Blikk­stil­le på havet i Free­man­sun­det, med mas­se­vis av reins­dyr på beg­ge sider. Tusen­vis av krykkjer og en fjell­rev på Barent­søya.

Zeiløya­ne er en lands­kap­sopp­le­vel­se i sær­klas­sen, på en litt anner­le­des måte. Øyene er bare noen få meter vide, men fle­re kilo­me­ter lan­ge.

Gal­le­ri – Sørøst Sval­bard – 31. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Edgeøya – 30. august 2022

Det er sjel­dent at det går etter plan på en ark­tisk øy som Edgeøya. Det er gans­ke van­lig at en vand­ring blir kort­e­re enn plan­lagt for­di en isbjørn eller to duk­ker opp et sted hvor man had­de tenkt seg på tur. Slik som i dag, i nær­he­ten av Habe­nicht­buk­ta. Men det gjor­de ingen­ting. Vi gjor­de to kor­te turer isteden­for en lang en.

Og sene­re en isbjørn til, den­ne gan­gen en vi fak­tisk kun­ne se. Og sene­re en liten vand­ring til, i vak­kert kveldslys.

Gal­le­ri – 30. august 2022 – Edgeøya

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sør­kapp – Isbuk­ta – 29. august 2022

Sør­kap­pet – vel, det fin­nes dager av den vel­dig sjeld­ne sor­ten og da kan det være et vel­dig spen­nen­de, vak­kert tur­om­rå­de.

Så har man dis­se dage­ne da man hel­ler ikke befin­ner seg i nær­he­ten.

Og så er det de man­ge dage­ne midt imel­lom. Da sei­ler man bare rundt og kom­mer seg fra den ene siden til den and­re, uten nevn­ever­di­ge hen­del­ser. Det var det som det ble i dag.

Det var gans­ke grå og tåke­te på øst­siden, men bra nok for å gå en liten tur i Isbuk­ta, hvor vi også sam­let en del plast­søp­pel på stran­den.

Gal­le­ri – Isbuk­ta – 29. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Akseløya – Dunder­buk­ta – 28. august 2022

Det blå­ser fort­satt gans­ke kraft­ig i de store fjor­de­ne og vær­mel­dinga for­blir et vik­tig verktøy i plan­leg­gin­gen. Akseløya gir oss nok ly og le for en tur, og sene­re kun­ne vi dra nyt­te av vin­den og sat­te seil.

På kvel­den var vi ved en sjel­den anled­ning i rett tid på rett plass på ves­t­kys­ten, hvor det ikke er van­lig med ilands­tign­in­ger. Vi fikk en liten kveld­stur i Dunder­buk­ta, i det vak­res­te kveldsly­set man kan ten­ke seg.

Gal­le­ri – Akseløya – Dunder­buk­ta – 28. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Isfjor­den – Recher­chefjor­den – 26.-27. august 2022

Det ble litt av en rask over­gang fra den sis­te turen til den nåvæ­ren­de, det mes­te av uts­ty­ret mitt ble flyt­tet direk­te fra skip til skip uten omvei­en til byen. Og så gikk turen av sta­belen med gode lil­le SV Mean­der.

Den førs­te ilands­tign­in­gen ble aller­e­de til noen timer etter avgang, i Coles­buk­ta.

Så had­de vi den førs­te ful­le dagen i dag i Recher­chefjor­den. Isb­re, fjell, tun­dra, …

Gal­le­ri – Isfjor­den – Recher­chefjor­den – 26.-27. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Bell­sun­det – 22.-24. august 2022

„Bell­sun­det“ – det er bare et navn, men for oss her og nå står det for nes­ten 3 fan­tas­tis­ke døgn. Fra finnhva­ler under mid­natt­so­la (som hol­der på med å fors­vin­ne under hori­son­ten igjen nå) til en rek­ke vak­re turer, på fjell­top­per og øyer og det spen­nen­de dyre­li­vet.

I dag var det på tide å la alt det­te bak oss. Vi er til­ba­ke i Isfjor­den og til grå­væ­ret (det er selv­føl­ge­lig et til­fel­le, det kun­ne jo ha vært det mots­at­te, men sånt er det nå den­ne gan­gen). I kveld vil vi bli i Lon­gye­ar­by­en. Finnhva­ler og kvitnos­del­fi­ner svøm­mer i lag med båten, som om de ville den sis­te dagen søte­re og avskje­den litt mind­re sur.

Der­med avs­lut­ter vi en abso­lutt fan­tas­tisk og vir­ke­lig uglem­me­lig rei­se, så rik av Sval­bardopp­le­vel­ser som man kan bare ten­ke seg (kan­skje til og med litt mer enn det). I god stem­ning ombord. Der­for vil jeg tak­ke alle som var med på den­ne turen, først og fremst Hein­rich Eggen­fell­ner, skip­per og eier av Arc­ti­ca II!

Gal­le­ri – Bell­sun­det – 22.-24. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hyt­te­vi­ka – Dunøya­ne – 21. august 2022

Det er bra å være på ves­t­kys­ten igjen. Sør­kap­pet kan jo være en utford­ring med tan­ke på været, men det gikk vel­dig greit igjen den­ne gan­gen. Så nåd­de vi frem til Hyt­te­vi­ka nord for Horn­sun­det i løpet av fore­mid­da­gen. Det var der Wan­ny Wold­stad over­vint­re­de fle­re gan­ger på 1930-tal­let. Nav­net hen­nes er fort­satt legen­da­risk her på Sval­bard.

Sene­re gikk vi i land på Dunøya­ne. Utro­lig vak­re småøy­er, tyde­lig­vis pre­get av de man­ge fug­le­ne som har hek­ket her i årtuse­ner.

Bil­der – Hyt­te­vi­ka – Dunøya­ne – 21. august 2022

220821a_Hyttevika_05
220821b_Store-Dunoya_029

Kval­vå­gen – 20. august 2022

Jeg vil all­tid opp­f­at­te det som en bonus når vi får gå i land et sted på den utsat­te kyst­lin­jen på vei til Sør­kap­pet. Det er flott om det fun­ge­rer og enda bed­re hvis Kval­vå­gen er stedet. Det er en spen­nen­de plass, med fots­por etter dino­sau­rer og vak­kert lands­kap.

Men du tren­ger været på den side. Det er ikke noe sted å være når det er døn­nin­ger eller pålands­vind eller noe annet av den­ne sor­ten.

Gal­le­ri – Kval­vå­gen – 20. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Heley­sund – 19. august 2022

I til­fel­le noen had­de øns­ket seg en pau­sen etter de sis­te dage­nes man­ge akti­vi­te­ter så fikk man den i dag, om man øns­ket det eller ikke. Det var bare å leg­ge seg litt på vent i søre Hin­lo­pen mens en del vind og vær dro gjen­nom områ­det, og så sat­te vi kur­sen søro­ver mot Heley­sun­det. Fle­re steder prøv­de vi å kom­me oss i land men uten hell, det var bam­ser uan­sett hvor man prøv­de.

Bil­der – Heley­sund – 19. august 2022

220819b_Heleysund_15
220819b_Heleysund_23

Hin­lo­pens­tre­tets øye­ri­ket – 18. august 2022

Wahl­ber­gøya er Hin­lo­pens­tre­tets nest størs­te øy, fulgt av Von Otterøya. Polarør­ken­lands­kap, hval­kno­k­ler som har lig­get der i tusen­vis av år, vids­trak­te slettel­ands­kap med gam­le strand­vol­ler, små inns­jøer, ensom­me blom­s­ter, man­ge fos­si­ler og stei­ne­te hau­ger med ulendt ter­reng men fan­tas­tis­ke utsik­ter over all den­ne her­li­ghe­ten.

Gal­le­ri – Hin­lo­pens­tre­tets øye­ri­ket – 18. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Hin­lo­pen Street – 17. august 2022

Vi gikk en fin fot­tur fra Cla­ra­vå­gen til den gam­le forsk­nings­s­tas­jo­nen i Kinn­vi­ka i Murch­ison­fjor­den og til­ba­ke.

Sene­re fikk vi se litt av alt det vak­re og skjøn­ne som Hin­lo­pens­tre­tet er kjent for – men man får det jo ikke all­tid, man må nok være litt hel­dig. Hva­ler, isbjør­ner og den berøm­te polar­lom­vi­ko­lo­nien ved Alkef­jel­let. En fan­tas­tisk dag, noe som vi had­de ikke helt for­ven­tet med tan­ke på hvor­dan vær­mel­dinga så ut dagen før.

Gal­le­ri – Hin­lo­pen Street – 17. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Cherm­si­deøya-Fran­k­lin­sund – 16. august 2022

Det var klart på tide å kom­me seg litt søro­ver og inn i Hin­lo­pens­tre­tet. Etter en liten morgen­tur på Cherm­si­deøya seil­te vi ut av Bever­ly­sun­det og pass­erte Bren­ne­vins­fjor­den og Lady Fran­k­lin­fjor­den før seil­a­sen gikk vide­re inn i Fran­k­lin­sun­det. Tid­li­ge­re kjent som et far­lig far­vann, kan det fak­tisk også ha sine vak­re sider om man fin­ner en bruk­bar ilands­tig­nings­plass til og med når det blå­ser som det gjor­de på det­te tids­punk­tet.

Gal­le­ri – Cherm­si­deøya-Fran­k­lin­sund – 16. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Orvin Land: Glen­hal­vøya. Alpi­niøya, Alber­ti­ni­buk­ta – 15. august 2022

Orvin Land … det er vel ikke man­ge som vet hvor det er. Land’s end. Her på nor­døst­siden av Nord­aus­t­lan­det fors­vin­ner lan­det under isen.

Den Svens­ke Ymer-ekspe­dis­jo­nen bygg­de en hyt­te på Glen­hal­vøya i 1980 slik at fle­re viten­skaps­menn kun­ne bo og arbei­de der i en peri­ode i juli det­te året. Så kom Sys­sel­man­nen på inspeks­jon i 2015. Og i dag var vi her. Et ensomt sted.

Du har kan­skje hørt om Alpi­niøya. Sjef van Don­gen og Gen­na­ro Sora lot en del uts­tyr der under deres søk for Nobi­le i 1928. Vi fant ingen­ting av det­te uts­ty­ret. Lik­e­vel en utro­lig spen­nen­de plass.

Som om det­te ikke had­de vært nok seil­te vi inn i Alber­ti­ni­buk­ta sene­re på kvel­den og had­de mid­dag i nær­he­ten av den mek­ti­ge Schweig­aard­breen. For et sted, for et land!

Gal­le­ri – Orvin Land: Glen­hal­vøya. Alpi­niøya, Alber­ti­ni­buk­ta – 15. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Duvefjor­den – 14. august 2022

Den­ne saken med „rett sted, rett tid“ gjel­der fort­satt for oss her på nordsi­den av Nord­aus­t­land. Helt utro­lig vær i Duvefjor­den. Her fin­nes det en rek­ke av bukter her og der, og vi gikk og kikket på en del av dem og vand­ret fra en over til den nes­te. Utro­lig vak­re lands­ka­per, som ikke man­ge har sett, og far­vann som ikke ofte blir besøkt av skip.

Gal­le­ri – Duvefjor­den – 14. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Rijpfjord-Duvefjord – 13. august 2022

Som sagt: det var snakk om en vel­dig hel­dig kom­bi­nas­jon av rett sted og rett tid. Nord­aus­t­lan­det var vel­dig venn­lig med oss, og det er helt sik­kert ingen hver­dags­sak. Vi fikk opple­ve noen utro­lig vak­re lands­kap og gjor­de noen fan­tas­tis­ke van­drin­ger på Pla­ten­hal­vøya mel­lom Rijpfjor­den og Duvefjor­den.

Gal­le­ri – Rijpfjord-Duvefjord – 13. august 2022

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Tilbake

Nyhetene er i fra 18.05.2024 klokken 13:04:12 (GMT+1)
css.php