spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2022 → Spits­ber­gen rundt, 26. august – 8. sep­tem­ber 2022 med SV Mean­der

Spitsbergen rundt, 26. august - 8. september 2022 med SV Meander

Triplog and photo galleries

SV Meander 2022, Bråsvellbreen

SV Mean­der ved Brås­vell­breen.

Det var helt klart at det­te skul­le bli en vel­dig spen­nen­de tur – 2022 var den førs­te seson­gen til SV Mean­der på Sval­bard, og den­ne turen ble fak­tisk ski­pets førs­te tur rundt Spits­ber­gen! Et fan­tas­tiskt skip, et fan­tas­tisk manns­kap (tusen takk til dere alle sam­men, Mario! Jeg ser frem til mer av den slags!) og en fan­tas­tisk grup­pe! Vi gjor­de mye, vi så mye, vi opp­lev­de mye godt.

Som van­lig var det været som fikk bestem­me, og der­med gikk turen søro­ver til å begyn­ne med. Vi gjor­de en god del ilands­tign­in­ger på steder som nep­pe man­ge turis­ter had­de fått se før oss, eks­em­pel­vis Dunder­buk­ta på ves­t­kys­ten sør for Bell­sun­det, kveld­stu­ren til den ensom­me hau­gen i Dis­ko­buk­ta på Edgeøya, Zeiløya­ne i Free­man­sun­det (noe som jeg opp­lev­de som et høy­de­punkt, ikke spør meg hvor­for, det må man bare opple­ve), og Gimleodden/Brageneset og Brå­vi­ka på Nord­aus­t­lan­det for å nev­ne bare noen få blant de man­ge stede­ne som vi besøk­te under den­ne turen. Men bare se selv ved å trykke på len­ke­ne neden­for.

Rei­se­dag­bok Spits­ber­gen rundt med SV Mean­der, 26. august – 8. sep­tem­ber 2022

Det fin­nes to vers­jo­ner av rei­se­dag­bo­ken. Den enes­te for­skjel­len er fils­tør­rel­sen og der­med printk­va­li­te­ten. Ellers er de iden­tis­ke. Teks­ten er på tysk.

Inn­trykk – med SV Mean­der rundt Spits­ber­gen

Trykk på len­ke­ne for å åpne sider med bil­de­gal­le­ri­er av de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne turen rundt Spits­ber­gen:

Kveldslys, Edgeøya

Kveldslys på Edgeøya. Lands­ka­pet kan se goldt og kan­skje tomt ut, men det er fak­tisk vel­dig variert og vak­kert.

Kom med oss på tur …

… og besøk noen av stede­ne hvor vi har vært den­ne gan­gen. Len­ke­ne neden­for åpner sider dedi­kert til de enkel­te plas­se­ne, med 360 gra­der pan­ora­ma­bil­der og gjer­ne en del bak­grunn­in­formas­jon.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php