spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Seligerbreen

360 grader panoramabilde

Seli­ger­breen lig­ger i Lief­defjor­den, rett vest for den berøm­te Mona­co­breen. Mel­lom dis­se to bree­ne lig­ger fjel­let Storting­spre­si­den­ten. Frem til til 2014 had­de bree­ne en fel­les bre­front nord for Storting­spre­si­den­ten, men etter 2014 har de truk­ket seg så langt til­ba­ke at de nå har en bre­front hver for seg.

Seli­ger­breen har fort­satt å trek­ke seg til­ba­ke, og etterhvert kom det noen hol­mer ut under isen. Opprin­ne­lig var dis­se så nært inne på den ofte vel­dig akti­ve bre­fron­ten og i til­legg dek­ket med store tårn av breis slik at de var helt utilg­jen­ge­li­ge. Det­te bil­det fra boka Aeri­al Arc­tic viser hvor­dan Seli­ger­breen og dis­se hol­me­ne så ut i sep­tem­ber 2018.

Seligerbreen, Liefdefjorden (september 2018)

Seli­ger­breen i Lief­defjor­den (sep­tem­ber 2018).

Pano 1 – Seli­ger­breen

Så kom anled­nin­gen til å gå i land på en av småøye­ne i sep­tem­ber 2019. Det­te er fort­satt noe man bør gjø­re med for­sik­ti­ghet, for­di befron­ten er ikke langt bor­te og kal­vin­g­er kan all­tid pro­du­se­re kraf­ti­ge bøl­ger. Jeg var der sam­men med Alex­an­der («sau­na-Alex») Lembke og bare én av oss gikk i land mens den and­re holdt båten i en sik­ker posis­jon, og så byt­tet vi så vi kun­ne beg­ge ta oss en kort tur i land. Jeg vet ikke om noen har vært der før oss. Det er godt mulig, det er da jo en del tra­fikk i Lief­defjor­den. Hvis noen vet noe om ilands­tign­in­ger der før oss så ta gje­r­ne kon­takt.

Pano 2 – Seli­ger­breen

Ellers blir øye­ne nep­pe en popu­lær ilands­tignings­plass. Det er rett og slett ikke nok plass og sel­ve ilands­tign­in­gen kre­ver at man kla­trer litt. Og så er den akti­ve bre­fron­ten ikke langt unna, så her gjel­der det å være obs. Men uan­sett har man ikke bare et impo­ne­ren­de lands­kap rundt seg, men også stil­le vit­ner om dagens lands­kap­s­ut­vik­ling i Ark­tis hvor bree­ne viser nes­ten bare én ten­dens: kraf­tig til­ba­ke­gang.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php