spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Seligerbreen

Panorama av en isbre i Liefdefjorden

Seligerbreen, kart

Seli­ger­breen er en stor isb­re innerst i Lief­defjor­den.

Seli­ger­breen lig­ger i Lief­defjor­den, rett vest for den berøm­te Mona­co­b­reen. Mel­lom dis­se to bree­ne lig­ger fjel­let Stortingspre­si­den­ten. Frem til til 2014 had­de bree­ne en fel­les bre­front nord for Stortingspre­si­den­ten, men etter 2014 har de truk­ket seg så langt til­ba­ke at de nå har en bre­front hver for seg.

Seli­ger­breen har fort­satt å trek­ke seg til­ba­ke, og etterhvert kom det noen hol­mer ut under isen. Opp­rin­ne­lig var dis­se så nært inne på den ofte vel­dig akti­ve bre­fron­ten og i til­legg dek­ket med store tårn av breis slik at de var helt utilg­jen­ge­li­ge. Det­te bil­det fra boka Aeri­al Arc­tic viser hvor­dan Seli­ger­breen og dis­se hol­me­ne så ut i sep­tem­ber 2018.

Seligerbreen, Liefdefjorden (september 2018)

Seli­ger­breen i Lief­defjor­den (sep­tem­ber 2018).

Pan­ora­ma 1 – Seli­ger­breen

Så kom anled­nin­gen til å gå i land på en av småøyene i sep­tem­ber 2019. Det­te er fort­satt noe man bør gjø­re med for­sik­ti­ghet, for­di befron­ten er ikke langt bor­te og kal­vin­g­er kan all­tid pro­du­se­re kraft­i­ge bøl­ger. Jeg var der sam­men med Alex­an­der («sau­na-Alex») Lembke og bare én av oss gikk i land mens den and­re holdt båten i en sik­ker posis­jon, og så byt­tet vi så vi kun­ne beg­ge ta oss en kort tur i land. Jeg vet ikke om noen har vært der før oss. Det er godt mulig, det er da jo en del tra­fikk i Lief­defjor­den. Hvis noen vet noe om ilands­tign­in­ger der før oss så ta gjer­ne kon­takt.

Pan­ora­ma 2 – Seli­ger­breen

Ellers blir øyene nep­pe en populær ilands­tig­nings­plass. Det er rett og slett ikke nok plass og sel­ve ilands­tign­in­gen kre­ver at man kla­trer litt. Og så er den akti­ve bre­fron­ten ikke langt unna, så her gjel­der det å være obs. Men uan­sett har man ikke bare et impon­e­ren­de lands­kap rundt seg, men også stil­le vit­ner om dagens lands­kap­sut­vi­k­ling i Ark­tis hvor bree­ne viser nes­ten bare én ten­dens: kraft­ig til­ba­ke­gang.

Bil­de­gal­le­ri: Seli­ger­breen i Lief­defjor­den

Tross for den kraft­i­ge til­ba­ke­gan­gen er Seli­ger­breen fort­satt en vel­dig impon­e­ren­de og vak­ker isb­re, som den­ne bil­de­sam­lin­gen kan­skje vil vise. Bil­de­ne ble tatt i åre­ne fra 2018 til 2022.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.09.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php