spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Pyramiden: Gammel gruve 1 - panoramabilde

360 graders panoramabilder

På de laver­elig­gen­de skrå­nin­ge­ne ned fra Pyra­mi­def­jel­let lig­ger fle­re mind­re, gam­le gruv­e­instal­las­jo­ner: kraft­verk, gru­ves­jak­ter, ven­ti­las­jons­sjak­ter og kull­tipp. Begr­epe­ne “gam­mel gruve 1”, “gam­mel gruve 2” hen­holds­vis “gam­mel gruve 3” er min egen ter­mi­no­lo­gi som jeg benyt­ter for å gjø­re bes­kri­vel­se­ne enkle­re, men de er ikke vir­ke­li­ge his­to­ris­ke beteg­nel­ser for dis­se gru­ve­ne.

Gam­mel gruve 1 i Pyra­mi­den og utsikt over Mimerd­a­len.

Mer informas­jon om dis­se bygn­in­ge­ne fin­nes ikke: når ble de byg­get, var det bare prø­ve­drift eller pro­du­ser­te man fak­tisk kull her? I så fall, når og hvor mye?

Hvis du sit­ter på mer informas­jon, vær venn­lig og ta kon­takt med oss!

Gam­mel gruv­ein­ngang.

En vik­tig advar­sel: det er svært far­lig å ta seg inn i gam­le gru­ver. Struk­tu­rene og taket i gam­le gru­ves­jak­ter kan når som helst fal­le sam­men, og gass kan kom­me inn i gru­ves­jak­te­ne fra omkring­lig­gen­de berg­grunn og kull. Gas­sen er ikke syn­lig og kan ikke luk­tes, og når du mer­ker den er det aller­e­de for sent. Å gå inn i en gruve som ikke er under kon­troll og som hel­ler ikke blir luft­et ut av pro­fes­jo­nel­le er livs­far­lig, så gå aldri inn i en gam­mel gruve!

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php