spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
HomeSval­bard info­si­deDyre­liv → Polar­måke

Glaucous gull (Larus hyperboreus)

Polar­måken er den størs­te måken som er van­lig på Sval­bard. Den er på sam­me stør­rel­se med svart­ba­ken og dis­se to arte­ne ser fak­tisk gans­ke – men ikke helt – likt ut, men svart­ba­ken er gans­ke sjel­dent så langt mot nord.

Polarmåke, Büdelfjellet

Polar­måke, Büdelf­jel­let (Barent­søya).

Bes­kri­vel­se: Polar­måken er den størs­te måken som hek­ker på Sval­bard (kan sam­men­li­gnes med svart­ba­ken, som imid­lert­id er sjel­den på Sval­bard). Full­voks­ne fug­ler er 65-78 cm lan­ge og vei­er 1,3-2,2 kg. Herr og fru polar­måke ser like ut. Fjærd­rak­ten er hvit unn­tatt den lys­e­grå over­si­den til vin­g­e­ne. Den skil­les lett fra krykkjen både på stør­rel­sen og for­di den mang­ler de svar­te vin­g­espis­se­ne.

Utbredelse/Migrasjon: Polar­måken er sir­kum­po­lar utbredt i høy-Ark­tis. Den til­brin­ger vin­te­ren i Ark­tis på åpen sjø, del­vis nær kys­ten, i hek­ke­om­rå­de­nes stor­re­gi­on. På Sval­bard hek­ker den ved nes­ten alle sjø­fu­gl­ko­lo­nier.

Bio­lo­gi: På Sval­bard har polar­måken over­tatt rol­len til de fra­væ­ren­de rov­fug­le­ne. Den lever av nes­ten alt den kan svel­ge: fisk, mus­lin­ger, kreps­dyr, egg, fug­leun­ger og voks­ne fug­ler, sær­lig krykkjer, polar­lom­vier og alke­kon­ger. Polar­måken hek­ker ofte nær kolo­niene til sjø­fug­le­ne den spi­ser.

Ofte hek­ker polar­måke­par enkelt­vis. Hvis næring­stil­bu­det er godt dan­ner de også små, løse kolo­nier. Polar­måken byg­ger rei­ret av gress, mose og sjø­gress, gjer­ne på et litt opp­høyd sted. Den leg­ger to eller tre egg som ruges av beg­ge foreld­re­ne i fle­re uker. Polar­måken kom­mer ofte til­ba­ke til sitt eget fødes­ted for hek­kin­gen. Så fort den har fun­net et hek­kes­ted behol­der den det tro­fast over lengre tid.

Annet: På Sval­bard nnes det noen 1000 hek­ke­par, nøyak­ti­ge tall fin­nes ikke. Det er sann­syn­lig at bestan­den er gått litt til­ba­ke. Som sluttledd i næringskje­den lagrer polar­måker far­li­ge meng­d­er av mil­jø­gif­ter i fett­ve­vet og leve­ren.

Polarmåke, Alkefjellet

Polar­måke, Alkef­jel­let

Polarmåke, Ærfuglvika

Polar­måke sam­men med hav­hes­ter, Ærfu­gl­vi­ka (Bjørnøya).

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 09.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php