spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Marker
Home → juni, 2019

Måneds-Arkiv: juni 2019 − Nyheter og Reiseblogg


Iskan­ten – 30. juni 2019

Vi har god vind og det blir en fin seil­as nord­o­ver. Vi kas­ter anker i Mag­da­le­nefjor­den, hvor vi våk­ner til sol­skinn og med 2 isbjør­ner i nær­he­ten. Sene­re fort­set­ter vi nord­o­ver, til iskan­ten. Det er ikke langt. Aller­e­de i Smee­ren­burg­jor­den møter vi dri­vi­sen. Spis­se fjell rundt oss og sol­skinn. Det er bare så flott!

Gal­le­ri – Iskan­ten – 30. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så pas­se­rer vi Smee­ren­burg og Vir­go­ham­na og så snart vi har nådd det åpne havet drar vi nord­o­ver igjen. Vi får se hvor langt vi rek­ker. Det blir ikke langt. Ikke enda til 80 gra­der nord. Det er mye is, vind og dår­lig sikt.

Snart set­ter vi seil igjen og kurs søro­ver.

Kongsfjord – 29. juni 2019

Igjen, en vak­ker dag – noe som er ingen selv­føl­ge her i nord i dis­se dager, med tan­ke på vær­mel­dinga. Det er lav­trykk i nord­at­lan­ter­ha­vet, og mye vind. Men Kongsfjor­den var stedet i dag. I fle­re timer sat­te vi oppe på et fuglef­jell, med vak­ker utsikt og en flott og vel­dig liv­lig kon­sert av polar­lom­vier og krykkjer.

Gal­le­ri – Kongsfjord – 29. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Liv­lig var det også i Ny-Åle­sund, spe­sielt i og rundt Kongsfjord­bu­tik­ken. Her var det en stor grup­pe turis­ter fra asia­tis­ke land. Vel­dig liv­lig. En litt for­skjel­lig måte å rei­se på i Ark­tis. Det lig­ger til­syn­e­la­ten­de i natu­ren deres å være … effi­si­ent. Med and­re ord: snart ble det rolig og stil­le igjen, og vi kun­ne bru­ke res­ten av dagen til en spa­ser­tur til den luft­skips­mas­ta og en liten prat om Amund­sens og Nobi­les berøm­te nord­pol­fer­der.

Engelskbuk­ta, Fjor­ten­de Juli­buk­ta – 28. juni 2019

En liv­lig bris fyll­te sei­le­ne på turen nord­o­ver. For noen år siden frems­tøt­te Com­fort­less­breen i Engelskbuk­ta slik at hele lands­ka­pet rundt den forand­ret seg vold­somt. Geo­mor­fo­lo­gi live! Og en anled­ning til en fin, lett bre­tur.

Noen timer sene­re er vi i Kross­fjor­den. Her fin­nes det sol­skinn, blå him­mel, brat­te fjell, opp­sprek­ke­de bre­er, tall­ri­ke sjø­fug­ler – polar­lom­vi, lun­de­fugl, for å nev­ne bare noen få – grøn­ne lier og vak­re blom­s­ter.

Gal­le­ri – Engelskbuk­ta, Fjor­ten­de Juli­buk­ta – 28. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Og mye vind. Etter en vak­ker pas­sas­je langs den impon­e­ren­de Blom­strand­breen kas­ter vi anke­ren i ly av Blom­strand­hal­vøya.

Bell­sund – 27. juni 2019

Søro­ver – det skul­le jo bety Horn­sund for oss. Men vi ombe­stem­te oss etter å ha sjek­ket den sis­te vær­mel­dinga. Det skal bli gans­ke stygg vær på sørøst­siden de nes­te dage­ne.

Da hol­der vi oss gjer­ne bor­te, og der­med blir Bell­sund stedet for oss. Det er litt grå, med en lav sky­dek­ke, men ellers fint, stil­le og rolig, når anke­ren går ned etter fro­kos­ten.

Det er mye his­to­rie i Recher­chefjor­den, mye å fortel­le fra fle­re fle­re hundre år. De førs­te over­vin­ter­ne, Tsjitsjagov’s dår­lig plan­lagt ekspe­dis­jon, den vel­lykke­de Recher­che-ekspe­dis­jo­nen, den ulykke­li­ge seil­a­sen til Mon­te Cer­van­tes og den litt mys­te­riø­se Gjæ­ver-vil­laen.

And­re his­to­ri­er går lengre til­ba­ke i tiden. Den fos­si­le more­nen som vi fin­ner sør for Renard­breen er nes­ten 600 mil­lio­ner år gam­mel!

Sene­re drar vi ut på en nyde­lig tun­dra-tur i Van Keu­len­fjor­den. Her er det man­ge nysgjer­ri­ge reins­dyr. Vi når frem til noen flot­te utsikts­punk­ter og nyter det vak­re og spen­nen­de lands­ka­pet før vi ven­der til­ba­ke til båten, litt sent for mid­da­gen.

Gal­le­ri – Bell­sund – 27. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Jeg kan nes­ten ikke tro hva som jeg ser når kap­tain Robert viser meg den sis­te vær­mel­dinga. Sørøst Sval­bard, hvor vi had­de egent­lig tenkt oss hen, vil snart bli et lite hyg­ge­lig sted. Sør­kap­pet er jo kjent som et vær­hard sted, og det blir det i alle fall i fle­re dager framo­ver. Da er det bare å være flek­si­bel og så set­ter vi kurs mot nord igjen. Det ser kan­skje litt rart ut på kar­tet, men det må vi jo ikke bry oss om.

For­lands­und – 26. juni 2019

De sis­te to ukene i Lon­gye­ar­by­en gikk vel­dig fort for­bi … og nå er vi aller­e­de på tur igjen. Det er 2 ½ uker med SV Anti­gua kryss og tvers over hele Sval­bard. Vel, så langt vi rek­ker. Nord­kys­ten er fort­satt pak­ket med tett dri­vis. Så vi kom­mer nok til å utfor­ske sør­si­den og sørøst­kys­ten litt mer. Men til å begyn­ne med tar vi en liten tur nord­o­ver. Vi fikk bekref­tet at det er en god del hval­ros­ser i For­lands­un­det. Vær­mel­dinga pas­ser bra. En dag med vind­stil­le for å dra ut på tur og så litt nord­lig vind som vil fyl­le sei­le­ne på vei­en søro­ver sene­re. Det pas­ser utmer­ket.

Den førs­te dagen på turen våk­ner vi godt forank­ret ved en land­tan­ge i For­lands­un­det. Her lig­ger 40-50 hval­ros­ser og hvi­ler … og to isbjør­ner! Ei bin­ne med en toår­sun­ge spa­se­rer mot hval­ros­se­ne.

Det ble en vel­dig spen­nen­de mor­gen. Med gum­mi­bå­te­ne kom vi inn i en god posis­jon til å være „flue på veg­gen“. Bjør­nene prøv­de å lage panikk blant hval­ros­se­ne men lykke­des ikke med det og så truk­ket de seg til­ba­ke etter hvert for så å spa­se­re litt frem og til­ba­ke langs stran­den. En fan­tas­tisk opp­le­vel­se å føl­ge med på slikt!

Gal­le­ri – For­lands­und – 26. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re gikk vi en liten tun­dra-tur ved Mur­ray­pyn­tenPrins Karls For­land.

Da alle var til­ba­ke om bord heis­te vi sei­le­ne. Mas­ki­nen kan få hvi­le litt, nå over­tar vin­den og det blir en fin seil­as søro­ver.

Isfjor­den – 08. juni 2019

Det er bare utro­lig hvor fort tiden går. Det var jo ingen kort tur, men dage­ne var ful­le og spen­nen­de. Nå er vi til­ba­ke i Isfjor­den og sola kom­mer frem igjen. Det er noe som vi har fort­jent, ville jeg mene; vi har ikke sett mye sol de sis­te dage­ne.

Alle har lyst å få set litt mer av det fan­tas­tis­ke dyre­li­vet, så vi crui­ser buk­te­ne på Isfjor­dens nordsi­de. Vak­kert lands­kap over­alt. Og så er det liv av en eller annen slags man­ge steder. Hval­ros­ser i Bore­buk­ta. Og til og med en isbjørn ved Sveab­reen. Han (eller hun) hol­der på med å spi­se en sel. En fan­tas­tisk opp­le­vel­se.

Det er mye is rundt omkring oss, noen isflak og mind­re isfjell som dri­ver rundt, fas­tis mel­lom oss og breen, og mye snø på fjel­le­ne. Vi nyter det hele med tid og still­het. Og til syven­de og sist hop­per vi i gum­mi­bå­ten for å ta avskjed fra isen for den­ne gan­gen.

Gal­le­ri – Isfjor­den – 08. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Så blir det tid å set­te kurs mot Lon­gye­ar­by­en.

For­lands­un­det – 07. juni 2019

Det er flott å kom­me til­ba­ke til tun­draen etter så mye snø og is på nord­kys­ten. Det er selv­føl­ge­lig fort­satt mye snø også her, på den sen­tra­le ves­t­kys­ten i For­lands­un­det, men det er nå mer åpen tun­dra enn snø, noe som både gjess og reins­dyr gle­der seg over. Vi har til og med fun­net rød­sild­re med helt fer­s­ke blom­s­ter!

Vi går i land i Eidem­buk­ta og deler oss opp i tre uker for å dra ut på tur, langs den vak­re kyst­lin­jen og litt inn­lands, til noen åser for å nyte utsik­ten. Som all­tid får Ingolf det til å fin­ne noen spen­nen­de fug­le­ar­ter, som turens førs­te polarsvøm­mes­ni­per og til og med noen svar­tan­der, nep­pe et dag­lig­dags syn på Sval­bard. Noen steder er snøen fort­satt dyp og det er tungt å gå, men samt­idig er det mor­somt og det er jo også bra å bren­ne noen kalo­rier 🙂

Sene­re sei­ler vi nord­o­ver til St. Jons­fjor­den. Her tar vi en tur mot fas­tis­kan­ten og deret­ter kas­ter vi anker i buk­ta foran Gaf­fel­breen. Her går vi også i land. Noen tar en tur opp more­neryg­gen for å nyte utsik­ten over bukt og bre mens and­re spa­se­rer til en liten, vak­ker hyt­te, byggd av Per Jons­son, en av Sval­bards sis­te isbjørn­jege­re, for bruk i frit­i­den mens han had­de jobb i Ny-Åle­sund.

Gal­le­ri – For­lands­und – 07th June 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke på Anti­gua er det på tid å fei­re litt. Det var en fan­tas­tisk flott tur, og det er det selv­føl­ge­lig fort­satt, vi har jo hele dagen i mor­gen igjen for fle­re vak­re opp­le­vel­ser. Anni­ka, Chris­tin og Jana har lagt alt til ret­te for fest, og Sascha har mye godt på gril­len. Tusen takk til dere alle sam­men – det er en utro­lig fin kveld i hyg­ge­lig sels­kap og natur­skjøn­ne omgi­vel­ser!

Dri­vi­sen – 05. og 06. juni 2019

Det er helt fan­tas­tisk hvor fort ting forand­rer seg her oppe: i går var Dans­ke­gat­tet isfritt og bare en dag sene­re er det isflak over­alt. Vi foretrek­ker å hol­de oss bor­te fra det­te grun­ne, isfyl­te far­van­net og vel­ger å føl­ge ves­t­siden av Ams­ter­damøya nord­o­ver.

Dri­vis rundt nord­ves­th­jør­net av Spits­ber­gen! Det er slik det gjer­ne var i gam­le dager – bare at det var godt inn i juli måned det plei­de å være, og nå er det tid­lig i juni.

Vi pas­se­rer et felt med åpen dri­vis etter den and­re, og noen øyer som Fug­le­son­gen, hvor tusen­vis av alke­kon­ger hek­ker, og Klov­nin­gen. Sene­re når vi frem til mun­nin­gen til Raud­fjor­den. Her tar vi en kjapp tur med små­bå­ten i dri­vi­sen før den blir alt­for tett. Snart er det bare å fors­vin­ne, vi har jo ikke plan­lagt å over­vint­re her!

I mel­lomt­iden er dri­vi­sen blitt tet­te­re rundt Ams­ter­damøya, så turen til­ba­ke tar mer tid. Det er fan­tas­tisk – nå er det natu­ren som skri­ver rutepla­nen! Det er jo sånt det skal være i Ark­tis. Sent på kvel­den slår vi mas­ki­nen av og dri­ver i åpen dri­vis for å få sove litt. Dagen etter tar det hele mor­gen å navi­ge­re gjen­nom Smee­ren­burg­fjor­den og Sør­gat­tet, og så når vi åpent vann uten­for ves­t­kys­ten.

Gal­le­ri – Dri­vi­sen – 05. og 06. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Nå føl­ger vi kys­ten søro­ver. Være er grått og kje­de­lig. Sent på kvel­den når vi fram til Prins Karls For­lan­det, hvor vi går i land for å se på en liten grup­pe hval­ros­ser. Dyre­ne er gans­ke akti­ve og der­med blir det en fin avs­lut­ning for den­ne dagen.

Gal­le­ri – Dri­vi­sen – 05. og 06. juni 2019 – 2

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Dan­s­køya – 04. juni 2019

Etter en natts seil­as had­de vi nådd frem til Spits­ber­gens nord­ves­th­jør­net. Her var det fort­satt vel­dig mye snø over­alt, så vi fikk tru­ger­ne frem og gikk en liten men dei­lig tur på Dan­s­køya.

På vei til Smee­ren­burg­breen fant vi to hval­ros­ser. En av dem ble vel­dig nysgjer­rig og kom svøm­men­de mot oss. Dyreopp­le­vel­se­ne som er basert på dyre­nes nysgjer­ri­ghet er jo all­tid de bes­te!

Så tok vi anled­nin­gen til å ta opp en gam­mel ishavstra­dis­jon ved å sen­de post fra Post­hol­men i Kob­befjor­den på Dan­s­køya. Her plei­de manns­ka­per på nord­gåen­de ishavsskip å leg­ge igjen post som sør­gåen­de båter kun­ne ta med til fast­lan­det. Vi får se om noen fin­ner våre post­kort som er fors­var­lig ned­pak­ket og gjemt i var­den i Kob­befjor­den.

Gal­le­ri – Dan­s­køya – 04. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Noen stein­kob­ber har aller­e­de okku­pert sine som­mer­po­sis­jo­ner på svæ­re stei­ner i fjæra.

For­lands­und & Kross­fjord – 03. juni 2019

Været i For­lands­un­det var ikke helt som plan­lagt etter vær­mel­dinga. Det som vi fak­tisk fikk var liten kuling rett fra nord, noe som gjor­de alt litt ube­ha­ge­lig til vi had­de nådd frem til stil­le far­vann i Kross­fjor­den. Det var bra med en liten spa­ser­tur etter den litt røf­fe seil­a­sen. Vi kikket på res­te­ne etter værst­as­jo­nen som ble dre­vet i Ebelt­oft­ham­na mel­lom 1912 og 1914 og sene­re besøk­te vi en sjø­fu­gl­ko­lo­ni len­ger nord i Kross­fjor­den.

Gal­le­ri – For­lands­und & Kross­fjord – 03. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Bil­lefjor­den – 02. juni 2019

Vi var alle sam­men vel­dig spent på hva som dagen ville brin­ge – det had­de vært man­ge isbjørn­ob­ser­vas­jo­ner i Bil­lefjor­den i det sis­te. Til og med i går had­de det vært ikke mind­re enn 3 bam­ser her i områ­det, så her tenk­te vi måt­te det jo være noe å se. Snart etter fro­kos­ten var vi i gang, det var bare noen få sjø­mil til iskan­ten i Bil­lefjor­den.

Det gikk ikke mye tid til vi had­de sett isbjørn på fas­ti­sen ved Nor­dens­ki­öld­breen. Litt langt bor­te, for langt for å ta bruk­ba­re bil­der. En bjørn spis­te fro­kost, han had­de åpen­bart fått tak i en sel, den and­re rus­let rundt og ven­tet på sjan­sen sin å få noen god­bi­ter, han også. Vi fulg­te med fra ski­pet som lå ved iskan­ten. Hele skues­pil­let var så vidt syn­lig i kikker­ten og med Ingolf sin tele­skop fikk man jo upåkla­ge­li­ge obser­vas­jo­ner. Bare for å ta bil­der var avstan­den godt over gren­sen.

Gal­le­ri – Bil­lefjor­den – 02. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Sene­re tok vi en tur i land i Skans­buk­ta. På sør­si­den der had­de det vært en god del reins­dyr, som vi så fle­re av på nært hold, og vi nytet utsik­ten og sol­skinn etter en litt anstren­gen­de gåtur i den tun­ge, våte dyps­nøen.

Lon­gye­ar­by­en – Skans­buk­ta, 01. juni 2019

Fle­re hundre tapp­re mara­ton-løpe­re drei­er sine run­der i og rundt Lon­gye­ar­by­en mens vi hol­der på med å gjø­re oss klar. Det er utro­lig mye som skal til for en lang­tur på Sval­bard, uts­tyr, kame­ra med diver­se len­ser, ditt og datt og mye mer.

Noen timer sene­re er vi klar til å set­te i gang. Kap­tain Robert hil­ser alle vel­kom­men ombord Anti­gua og etter en liten intro­duks­jon er vi snart busy med å få sei­le­ne opp i vin­den. Sola skin­ner fra en blå polar­him­mel og en fin, frisk bris hjel­per til med å kom­me oss ut i Isfjor­den. Vi set­ter kurs nord­o­ver mot Skans­buk­ta hvor vi kas­ter anke­ren.

Gal­le­ri – Lon­gye­ar­by­en – Skans­buk­ta, 01. juni 2019

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Det er en fan­tas­tisk kveld med vak­ker mid­natt­sol og mye dyre­liv rundt omkring oss. Man­ge reins­dyr bei­ter på åpne tun­draf­lek­ker, fle­re polar­rev løper og leker og det er for­bau­sen­de man­ge prak­tær­fugl blant de hundre­vis av ærfug­le­ne langs fjæra.

Tilbake

Nyhetene er i fra 13.06.2024 klokken 06:35:04 (GMT+1)
css.php