spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Advent­top­pen

Vir­tu­ell fjell­tur på Advent­top­pen

Teknisk informas­jon

Når du har star­tet på den vir­tu­el­le omvis­nin­gen kan du enten bru­ke kar­tet i ned­re venst­re hjør­ne for å navi­ge­re deg gjen­nom hyt­ten, bru­ke pane­rin­gen nederst, eller klik­ke på sym­bo­ler i pan­ora­ma­bil­de­ne for å kom­me til nes­te (kun når nes­te loka­li­tet er syn­lig, som ikke all­tid er mulig). Eller du kan la turen spil­le og den vil auto­ma­tisk byt­te til nes­te pan­ora­ma­bil­de etter omvis­nin­gen er fer­dig. Du kan ta lyden av og på (øvre høy­re hjør­ne) hvis du øns­ker, og det sam­me gjel­der teks­tin­gen.

Du kan også se den vir­tu­el­le rund­tu­ren på iPad og and­re nett­brett hvis de er kraft­i­ge nok og har opp­dater­te sys­tem­pro­gram­va­rer. På desk­toper kan du bru­ke både HTML5 og Flash.

Stas­jo­ner

  1. Advent­top­pen: vei­en opp
  2. Advent­top­pen: top­pen (I)
  3. Advent­top­pen: top­pen (II)

Til­leggs­in­formas­jon om de for­skjel­li­ge stede­ne:

Advent­top­pen: vei­en opp

På nordsi­den av Advent­fjor­den, vis-à-vis Lon­gye­ar­by­en, lig­ger de vak­re fjell­top­pene Advent­top­pen og Hiorth­fjel­let. Beg­ge byr på utro­li­ge utsik­ter og er fine mål for gode fot­tu­rer. Om som­me­ren er det ikke lett å ta seg opp, etter­som man enten må skaf­fe seg trans­port med båt over Advent­fjor­den eller krys­se Advent­da­len, som inklu­de­rer en utford­ren­de elve­krys­sing. Om vin­te­ren er det mye let­te­re og ras­ke­re å kom­me seg til top­pene med enten ski eller snøs­ku­ter. Du kan enkelt kjø­re ikke bare til foten av fjel­let, men fak­tisk til en høy­de på rundt 400 m, hvor det lig­ger en liten hyt­te med store satel­litts­kå­ler (kjent som Tel­el­in­ken) som sør­ger for gode TV-signal­er til Lon­gye­ar­by­en.

Der­fra er det en bratt opps­ti­ging til en rygg hvor du må vel­ge om du vil ta ruten til Advent­top­pen eller Hiorth­fjel­let. Om som­me­ren gjør løst stein­ma­te­ria­le opps­ti­gin­gen i fjell­skrå­nin­gen en vir­ke­lig utford­ring, og om vin­te­ren vil hard­pak­ket snø ha sam­me effekt. Let­te steg­jern er lurt å ha for å gjø­re opps­ti­gin­gen både let­te­re og tryg­ge­re.

Advent­top­pen: top­pen (I)

En rygg­form leder opp til Advent­top­pen, hvor en var­de mar­ke­rer det høy­es­te punk­tet (786 m). Advent­top­pen er ikke like høy som nabof­jel­let Hiorth­fjel­let, men det har fak­tisk en mye bed­re utsikt etter­som det ikke er dek­ket av et pla­tå, men en mind­re tind, og der­med har du utsikt i alle ret­nin­ger fra ett punkt.

Øst­hori­son­ten strek­ker seg fra Hanas­kog­da­len (nord) til Hiorth­fjel­let og til den vids­trak­te Advent­da­len. Over Advent­fjor­den har du en full­sten­dig over­sikt over Lon­gye­ar­by­en og omkring­lig­gen­de fjell, samt over Hotell­ne­set med til­hø­ren­de fly­plass og cam­ping­plass.

Advent­top­pen: top­pen (II)

Samt­idig har du utsikt mot vest mot mun­nin­gen av Isfjor­den, så du kan nyte sol­ned­gan­gen her­f­ra – til og med midt på dagen hvis du er her rundt mid­ten av Febru­ar.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php