spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Amsterdamøya og Smeerenburg

Litt om natur og historie

Gener­elt: Den lil­le øyen Ams­ter­damøya lig­ger i det nord­vest­re hjør­net av Sval­bard, like nord for Dan­s­køya. Ams­ter­damøya er kjent for sin hval­fangst­his­to­rie.

Amsterdamøya

Ams­ter­damøya sett fra sørøst, med lav­lan­det Smee­ren­burg i for­grun­nen.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detal­jert info: gui­de­bo­ka Sval­bard – Nor­ge nær­mest Nord­po­len.

Geo­lo­gi: Grunnf­jell. Meta­mor­fe berg­ar­ter som gneiss, fyl­litt og glim­mer­ski­fer domi­ne­rer her. Sterk land­he­ving under dan­nel­sen av nord­at­lan­ter­rif­ten i sen-kritt og tid­lig ter­tiær. Lav­lan­det i sørøst er dek­ket med more­ne­ma­te­ria­le fra sen-plei­s­to­cen.

Rocky shore north of Smeerenburg

Stei­ne­te, grunn kyst­lin­je nord for Smee­ren­burg.

Lands­kap: Det mes­te av Ams­ter­damøya består av et lite fjell­pla­tå med brat­te stein­klip­per og et undu­le­ren­de pla­tå på top­pen med en mak­s­høy­de på rundt 472 meter. Bare den sørøst­li­ge delen har noen kva­drat­ki­lo­me­ter med lav­land, som er dek­ket av gjør­me­te sand og stei­ner. Det kan være gans­ke vått her tid­lig på som­me­ren. Det er man­ge inns­jøer og lagu­ner nær kyst­lin­jen, og det er to isbre­er på øyen.

Lagoon, Amsterdamøya

Lagu­ne på Ams­ter­damøya. Dan­s­køya i bak­grun­nen.

Plan­te- og dyr­li­ve: Vege­tas­jo­nen er gans­ke kar­rig og består for det mes­te av mose og lav. Skjør­buks­ur­ter og fjell­sy­re vok­ser i over­flod på klip­per nær fugle­ko­lo­nier. Stein­kob­ber hvi­ler noen gan­ger på stei­ner nær den eks­po­ner­te kyst­lin­jen ved lav­vann. Vær på utkikk etter noen fug­le­ar­ter du kan­skje ikke for­ven­ter å fin­ne i lagu­nene, det­te vir­ker som stedet å være for bortkom­ne fug­ler. Islom og svøm­mes­ni­pe er blant arte­ne som har blitt sett her. Sval­bard-reins­dyr og polar­rev strei­fer i lav­lan­det, og det er ikke uvan­lig å se isbjør­ner på vand­ring her. Noen gan­ger kan hval­ros­ser ses mens de hvi­ler langs kys­ten nær spek­kov­ne­ne i Smee­ren­burg.

Walrus, Smeerenburg

Hval­ross langs kys­ten nær en spek­kovn i Smee­ren­burg, Ams­ter­damøya.

His­to­rie: Ams­ter­damøya er kjent for sin hval­fangst­s­tas­jon “Smee­ren­burg”, som ble byg­get av de neder­lands­ke hval­fan­ger­ne på 1600-tal­let på det sørøst­li­ge punk­tet på øyen. Åtte han­dels­s­tas­jo­ner fra ulike neder­landkse byger var akti­ve her og had­de minst en dob­bel ovn kom­plett med to bygn­in­ger hver. Tid­vis var også et dansk sels­kap invol­vert i akti­vi­te­ten her. Fra vest til øst har vi rek­ke­føl­gen på eier­ne av ovne­ne: Hoorn/Enkhuizen, Delft, dans­kene, Vee­re, Vlis­sin­gen, Mid­del­burg og Ams­ter­dam. Det var til­sam­men 16 eller 17 hus og et lite fort, anta­ge­lig et våpen­la­ger, i Smee­ren­burg, som direk­te over­satt betyr «spekkby». I stor­he­ts­ti­den rundt 1620 var det opp­til 200 menn som arbei­det i Smee­ren­burg i noen hek­tis­ke som­me­ru­ker. Spo­re­ne etter spek­kov­ne­ne kan fort­satt ses I områ­det. På slut­ten av 1620-tal­let ga hval­fangst mind­re pro­fitt, og akti­vi­te­ten døde ut med tiden helt til Smee­ren­burg til slutt ble for­latt rundt 1660.

whalers' blubber oven, Smeerenburg

Spek­kovn i Smee­ren­burg, Ams­ter­damøya.

I 1633-34 lyk­tes det et manns­kap på 7 å over­vint­re her. Det­te var den førs­te plan­lag­te europei­s­ke over­vint­rin­gen på Spits­ber­gen. Et nytt for­søk ble fjort i 1634-35, men da omkom hele manns­ka­pet på 7 mann. Til sam­men 101 gra­ver har blitt fun­net av arkeolo­ger i lavlan­net på øyen, ikke langt fra Smee­ren­burg.

Whaler's grave, Amsterdamøya

Hval­fang­er­grav på Ams­ter­damøya.

Antigua at Smeerenburg

Nes­ten som på 1600-tal­let: Et neder­landsk seilskip, SV Anti­gua, forank­ret i Smee­ren­burg. Spor etter spek­kov­ner i for­grun­nen.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php