spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Giævervilla på Snatcherpynten

Et tidlig forsøk å drive turisme på Svalbard?

Giæ­ver­vil­la er et gam­melt bygg på Snat­cher­pyn­ten i Recher­chefjor­den. His­to­ri­en bak huset er ikke helt klart, men i hvert fall gans­ke spe­si­ell. Det fin­nes for­res­ten fle­re for­skjel­li­ge skri­ve­må­ter for nav­net Giæ­ver­vil­la, inklu­dert Gjæ­ver­vil­la (med «j»), Giæ­ver­hu­set (også her fin­ner man beg­ge vari­an­ter, med «i» og med «j») og Vil­la Giæ­ver (dito). Det heter at nav­net kom­mer opp­rin­ne­lig fra byen Jever i Nord­ty­sk­land. Skål! 🙂

Snatcherpynten: Giævervilla. Kart

Giæ­ver­vil­la står på Snat­cher­pyn­ten i Recher­chefjor­den, Bell­sund.

Giæ­ver­vil­la er blant Sval­bards elds­te bygg som fort­satt står. Den ble byg­get i 1904 på vegne av kon­sul Johan­nes Giæ­ver i Trom­sø. Giæ­vers navn er knyt­tet til man­ge ishav­sek­spe­dis­jo­ner i den­ne tiden, som han hjalp på en eller annen måte.

Vi vet ikke helt sik­kert hva slags pla­ner Giæ­ver had­de da han gav hyt­ta i oppd­rag. Men det er rime­lig å anta at han had­de tenkt seg litt mer enn bare å ha en pri­vat hyt­te til eget bruk. Han had­de nok pla­ner om å tje­ne pen­ger på den­ne inves­te­rin­gen.

I den­ne tiden var en tid­lig form for turis­me på Sval­bard med luks­u­riø­se crui­seskip og tro­fé­jakt aller­e­de godt eta­blert. Rike turis­ter kun­ne ta turen nord­o­ver og så bli noen dager i en kom­for­ta­bel turis­thyt­te et sted for å dra på tur eller på jakt. Det var Ves­ter­aa­len Damb­skip­sels­kab som først kom med et tur­opp­legg av den­ne typen. Sels­ka­pet had­de eta­blert en turis­thyt­te på et nes som i dag er kjent som Hotell­ne­set, i Advent­fjor­den i nær­he­ten av hvor fly­plas­sen ble byg­get på 1970-tal­let (offi­sielt heter neset hvor «hotel­let» sto fak­tisk Advent­pyn­ten. Hotell­ne­set er et mind­re nes i nær­he­ten av cam­ping­plas­sen. Men uan­sett …). Turis­thyt­ta som ble åpnet i 1896 ble aller­e­de stengt for godt i 1898.

Selv­føl­ge­lig kjen­te Giæ­ver til den­ne his­to­ri­en og det er godt mulig at han had­de pla­ner av den sam­me sor­ten for hyt­ta i Recher­chefjor­den, i vel­dig natur­skjøn­ne omgi­vel­ser. Det er gode muli­ghe­ter for fot­tu­rer og for jakt i områ­det. Og uto­ver det var Recher­chefjor­den kjent som en god natur­havn aller­e­de siden 1700-tal­let. Fjor­den var fak­tisk en av vel­dig få steder hvor også stør­re crui­seskip plei­de å ank­re opp på den­ne tiden. Der­med var stedet godt egnet for en turist­at­traks­jon, og hyt­ta ble brukt som «post­kon­tor Bell­sund» til og med 1907. I 1908 ble post­kon­to­ret flyt­tet til hval­fangst­s­tas­jo­nen på Fin­nes­et i Grønfjor­den.

Giæ­ver­vil­la et et av vel­dig få bygg fra den­ne tiden som had­de to etas­jer. Etter 1907 begyn­te huset å for­fal­le og i dag er det i en gans­ke så trist til­stand. Før 2014 ble hyt­ta sta­bi­li­sert med kraft­i­ge bjel­ker slik at den ikke skul­le rase sam­men. Så langt ser den ut til å være mer eller mind­re sta­bil, selv om den står gans­ke skjevt. Noe som gjor­de det gans­ke inter­es­sant å ta bil­de­ne som du kan se på den­ne siden – det føl­tes nes­ten som å være på et seilskip i kraft­ig vind, noe som i seg selv er greit, men det­te inn­trykket er noen gans­ke rart når man er på tørrt land.

Når vi en gang snak­ker om seilskip: tusen takk til kapt­ein Joa­chim på gode gam­le Anti­gua. Han gjor­de det mulig at jeg kun­ne bru­ke litt tid på å ta bil­der en fin senk­veld mens ski­pet lå for anker ute i Recher­chefjor­den.

Giæ­ver­vil­la og Snat­cher­pyn­ten – bil­de­gal­le­ri

Her føl­ger noen inn­trykk av Giæ­ver­vil­la og dens omgi­vel­ser. De gam­le tipp­vo­gnene som lig­ger i fjæra ble frak­tet dit tid­lig på 1900-tal­let av det bri­tis­ke gru­ve­sels­ka­pet Nor­t­hern Explo­ra­ti­on Com­pa­ny. Det er litt van­skel­ig å si hvor­for sels­ka­pet valg­te net­to­pp det­te stedet for et lager av den­ne typen uts­tyr, for­di det er nep­pe noen mine­ral­fo­re­kom­s­ter av øko­no­misk inter­es­se på Snat­cher­pyn­ten.

Litt sør for tipp­vo­gnene kan man knapt skim­te en gam­mel tuft hvor et bygg og kan­skje en spek­kovn må ha vært under hval­fangst­pe­ri­oden på 1600-tal­let. Tuf­ten er fak­tisk litt van­skel­ig å se.

Helt i nær­he­ten av huset ser vi en liten gam­mel grav­plass av ukjent opp­rin­nel­se. Tre­kor­set falt over en gang etter 2016.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Back

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.12.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php