spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil

Spitsbergen (Sørdelen)

Interaktivt kart med lenker til sider om fjordene sør i Spitsbergen

Trykk på kar­tet for vide­re informas­jon om de ulike områ­de­ne.

Det fin­nes fle­re store fjor­der i Spits­ber­gens søre del. Dis­se har et vel­dig variert, avveks­lings­rik og spen­nen­de lands­kap. Vest-Spits­ber­gen-strøm­men hol­der områ­det isfritt over store deler av året, noe som har ført til mye akti­vi­tet i his­to­ri­en. Hval­fan­ge­re og fang­st­folk holdt til i Horn­sund, Bell­sund og Isfjord, og det var en del for­søk med gru­ve­drift spe­sielt i de to sist­nevn­te.

Også geo­lo­gisk sett er områ­det spen­nen­de: store deler av Sval­bards utvi­k­ling over hundre mil­lio­ner år er repre­sen­tert her og kan bli stu­dert i et rela­tivt lite områ­de, men logis­tik­ken er kre­ven­de i fra­vær av offent­lig trans­port.

Se på kar­tet oven­for eller len­ke­ne under for detal­jer om regio­nene:

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php