spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund: Kongsfjordbutikken

360° panoramabilde

Den berøm­te Kongsfjord­bu­tik­ken er den enes­te butik­ken i Ny-Åle­sund. Det er hovedsa­ke­lig en suve­nir­bu­tikk, men den har også enkel­te dag­lig­va­rer. Ved siden av de typi­ske T-skjor­tene som man fin­ner i enhver suve­nir­bu­tikk samt små-suve­ni­rer, sel­ges det også noen flot­te hånd­lag­de ting som for eks­em­pel hånd­te­g­ne­te post­kort, kunst, smykker og gode bøker (selv­føl­ge­lig også mine 😉 )

Her fin­ner man også enkel­te dag­lig­va­rer, fra toalett­sa­ker til var­me sok­ker (anbe­fa­les!) og også noe sjo­ko­la­de (dit­to).

Kongsfjord­bu­tik­ken fun­ge­rer også som post­kon­tor. De sel­ger både post­kort og fri­mer­ker og post­kas­sen blir tømt regel­mes­sig, noe som ikke kan sies om post­kas­sen på det gam­le post­kon­to­ret, som bare blir tømt av og til.

Det sel­ges også alko­hol­hol­di­ge drik­ker, som kan kjø­pes av de som arbei­der i Ny-Åle­sund. Turis­ter som kom­mer inn med ski­pene, får ikke kjøpt alko­hol i butik­ken.

For lokal­be­fol­knin­gen har butik­ken begren­set men regel­mes­si­ge åpnings­ti­der, for turis­tene åpner den på fore­spør­sel.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 14.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php