spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ritterhytta på Gråhuken

Virtuell panoramatur

Gråhuken Ritterhytta

Hint

Kar­tet nederst til venst­re kan bru­kes til å gå til de enkel­te stas­jo­nene. Ellers kan du bare la omvis­nin­gen gå auto­ma­tisk. Lyden kan slås av via knap­pen øverst til høy­re.

På desk­top data­mas­ki­ner kan du bru­ke både HTML5 og Flash.

Sta­tio­ner

  1. Rit­te­rhyt­ta: Pan­ora­ma­bil­de utven­dig 1
  2. Rit­te­rhyt­ta: Pan­ora­ma­bil­de utven­dig 2
  3. Rit­te­rhyt­ta: Hove­drom
  4. Rit­te­rhyt­ta: Hove­drom

Rit­te­rhyt­ta: Pan­ora­ma­bil­de utven­dig 1

Ritterhytta: Panoramabilde utvendig 1

Rit­te­rhyt­ta: Pan­ora­ma­bil­de utven­dig 1

På Gråhu­ken sier nav­net alt: et grått nes, stei­ne­te og kar­rig, som stik­ker ut i Pol­ha­vet mel­lom Wood­fjor­den og Wij­defjor­den på nord­kys­ten av Spits­ber­gen. Her vir­ker det ikke som det er mye liv, lik­e­vel byg­de den legen­da­ris­ke nor­ske fang­st­man­nen Hil­mar Nøis en hyt­te her i 1928, som han kal­te Kapp Hvi­le. Et vak­kert navn, men her er det bare rolig når det er fint vær. Det vir­ker litt rart å byg­ge en hyt­te her, på et øde sted, hvor det bare er mulig å leg­ge til ved kys­ten i godt vær og rolig sjø. Grun­nen var tro­lig at man her på nord­kys­ten had­de gode sjan­ser til å ha guns­ti­ge isfor­hold for isbjørn­jakt.

Rit­te­rhyt­ta: Pan­ora­ma­bil­de utven­dig 2

Ritterhytta: Panoramabilde utvendig 2

Til­gang til drikk­evann må også ha vært van­skel­ig, ihvert­fall på sen­som­me­ren, noe som ikke var noe stort pro­blem, da den­ne års­ti­den ikke var spe­sielt vik­tig for fang­st­men­ne­ne. Hvis en sjel­den gang en fang­st­mann skul­le være i det ark­tis­ke områ­det på den­ne års­ti­den, had­de han av og til muli­ghet til å trek­ke seg til­ba­ke til et mer pas­sen­de sted. Noen få kilo­me­ter sør for Gråhu­kenhyt­ta had­de Hil­mar Nøis en annen hyt­te ved Vår­flues­jøen med direk­te til­gang til elv og inns­jø.

Rit­te­rhyt­ta: Hove­drom

Ritterhytta: Hovedrom

Den­ne hyt­ta ble først sene­re berømt. Fra 1934 til 1935 over­vin­tret Chris­tia­ne Rit­ter her sam­men med ekte­man­nen Her­mann Rit­ter og fang­st­man­nen Karl Niko­lai­sen fra Trom­sø. Her­mann Rit­ter var aller­e­de på den tiden en erfa­ren­de jeger i Ark­tis, Chris­tia­ne over­vin­tret for førs­te og sis­te gang i nord­li­ge områ­der. Deres inn­trykk ble holdt fast i den vak­re boka Kvin­ne i polar­nat­ten, som har blitt utgitt fle­re gan­ger og også over­satt til fle­re språk. Siden boka ble gitt ut, er hyt­ta kjent under nav­net Rit­te­rhyt­ta.

Rit­te­rhyt­ta: Nab­o­rom

Ritterhytta: Naborom

Det­te nab­o­rom­met ble den gang og også i dag brukt som bod. Det «lil­le rom­met», som Her­mann Rit­ter og Karl Niko­lai­sen inn­re­det for Chris­tia­ne Rit­ter, må ha vært en del av hove­drom­met, som sene­re ble fjer­net.

Til­ba­ke

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 21.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php